РУС АДЫГ

Адыгеим и ЛIышъхьэ цIыфхэр ригъэблэгъагъэх

12.09.2017

Республикэм иIэшъхьэтет зыкъыфагъэзагъ Мыекъуапэ, Адыгэкъалэ, Мыекъопэ ыкIи Теуцожь районхэм ащыпсэухэрэм. ЦIыфхэр зыгъэгумэкIырэ Iофыгъохэр зэпхыгъагъэхэр псауныгъэм икъэухъумэн, социальнэ фэIо-фашIэхэм язэшIохын, еджапIэхэм мылъкум ылъэныкъокIэ яIофхэр нахь гъэтэрэзыгъэнхэр, гъэсэныгъэ зэрагъэгъотынымкIэ кIэлэцIыкIухэм зэфэдэ амалхэр яIэнхэр, ным, унагъом ыкIи кIэлэцIыкIухэм къэралыгъо IэпыIэгъу ятыгъэнымкIэ программэхэм ахэлэжьэнхэр ыкIи нэмыкIхэр.

КъумпIыл Мурат зыкъызэрэфагъэзэгъэ тхылъ пэпчъкIэ муниципалитетхэм япащэхэм ыкIи министерствэхэм яIэшъхьэтетхэм пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр афишIыгъэх.

Мыщ дэжьым хэгъэунэфыкIыгъэн фае республикэм иIэшъхьэтет гъубдж пэпчъ цIыфхэм зэраIукIэрэр. КъумпIыл Мурат мызэу, мытIоу хигъэунэфыкIыгъ республикэм ихабзэ икъулыкъухэм яIофшIэнкIэ цIыфхэм Iофыгъохэу къаIэтхэрэм апшъэрэ мэхьанэ аратын зэрэфаер. Социальнэ сетьхэмкIи Адыгеим и ЛIышъхьэ зыфагъэзэн алъэкIыщт. Республикэм щыпсэухэрэм ащ фэдэ амалри чанэу къызфагъэфедэ. КъумпIыл Мурат инэкIубгъо мафэ къэс нэбгырэ 20 фэдизмэ ягумэкIыгъохэмкIэ зыкъыфагъазэ. Iофыгъоу къаIэтырэ пстэуми ягъэцэкIэн республикэм и ЛIышъхьэ ежь ышъхьэкIэ ынаIэ тырегъэты.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.Возврат к списку