РУС АДЫГ

Зигъо Iофыгъохэм атегущыIагъэх

17.05.2018

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ Урысые Федерацием и Лъэпкъ гвардие Къыблэ шъолъырыдзэхэмкIэ ипащэу, Урысыем и ЛIыхъужъэу Олег Козловымрэ зэдыряIэгъэ зэIукIэгъум Росгвардием Адыгэ РеспубликэмкIэ икъутамэ Iофэу ышIагъэм, гъэцэкIэкIо хабзэм икъулыкъухэмрэ Росгвардиемрэ зэрэзэдэлажьэхэрэм япхыгъэ Iофыгъохэм щатегущыIагъэх.

ЗэIукIэгъум джащ фэдэу хэлэжьагъэх Урысые Федерацием и Лъэпкъ гвардие Къыблэ шъолъырыдзэхэмкIэ ипащэ игуадзэу Александр Александровыр, Росгвардием Адыгэ РеспубликэмкIэ икъутамэ ипащэу Алексей Порва, Адыгэ Республикэм иветеранхэм я Совет итхьаматэу Къоджэ Аслъан.

IофшIэнхэр Росгвардием дэгъоу республикэм зэрэщызэхищэхэрэр Адыгеим и ЛIышъхьэ хигъэунэфыкIыгъ. Илъэсыр къызихьагъэм къыщегъэжьагъэу Iофтхьэбзэ ин пчъагъэ зэрахьэгъах, общественнэ рэхьатныгъэм икъэухъумэнкIэ ахэм хэукъоныгъэхэр ашIыгъэхэп. Республикэм непэ лъэпкъ, дин зэгурыIоныгъэ, социальнэ, экономикэ зыпкъитыныгъэ илъ.

«Урысыем и Президент къыгъэуцугъэхэ пшъэрылъхэр икъоу Росгвардием Адыгеим щегъэцакIэх. Iофыгъоу къэуцухэрэр зэкIэ псынкIэу зэшIуахых. IофшIэнхэр республикэм зэрэщызэхащэрэм тегъэразэ. Республикэм исхэм ящыIэкIэ-псэукIэ зыкъегъэIэтыгъэным кIуачIэу тиIэр джыри етхьылIэщт. Неущрэ мафэм цIыфхэм яцыхьэ телъын, рэхьатэу Iоф ашIэнэу, кIэлэцIыкIухэр апIунхэу амал яIэн фае», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгеир ичIыпIэ гупсэу Олег Козловым елъытэ: Мыекъуапэ ия 131-рэ мотошхончэо бригадэ шъхьаф икомандир илъэс заулэ ар игодзагъ. Республикэм исхэм ащ къулыкъу адихьыгъ, ныбджэгъуныгъи адыриI. Ахэм зэу ащыщ Адыгэ Республикэм иветеранхэм и Совет итхьаматэу Къоджэ Аслъан.

«Урысыем и Лъэпкъ гвардие идзэхэм я Федеральнэ къулыкъу идиректорэу, дзэм игенералэу Виктор Золотовым гъэцэкIэкIо, законодательнэ хабзэм тыгурыIон зэрэфаем ренэу тынаIэ тырытегъадзэ. Адыгеим ащ фэдэ зэгурыIоныгъэ щызэдыряI. Республикэм зэрэхахъорэм, цIыфхэр зэрэухъумагъэхэм гу алъытэтэ. Тэ сыдигъуи тыжъудэгущыIэным ыкIи пшъэрылъэу тапашъхьэ къырагъэуцохэрэр дгъэцэкIэнхэм тыфэхьазыр. Пшъэрылъ шъхьаIэу тиIэр цIыфхэм ящыIэныгъэрэ япсауныгъэрэ къэтыухъумэнхэр ары», — къыIуагъ Урысые Федерацием и Лъэпкъ гвардие Къыблэ шъолъырыдзэхэмкIэ ипащэ.

ЗэIукIэгъум джащ фэдэу Росгвардием иIофшIэн епхыгъэ зигъо Iофыгъохэм, Росгвардием Адыгэ РеспубликэмкIэ икъутамэ мылъкукIи, техникэкIи нахь зэтегъэпсыхьэгъэнымкIэ гухэлъэу яIэхэм щатегущыIагъэх.Возврат к списку