РУС АДЫГ

Мэкъу-мэщым иIофыгъохэм ямызакъоу...

06.02.2018

Урысые Федерацием мэкъу-мэщымкIэ иминистрэу Александр Ткачевымрэ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ Москва IофшIэн зэIукIэгъу щызэдыряIагъ.

Республикэм мэкъу-мэщымкIэ илъэныкъо шъхьаIэхэм ыкIи отраслэм ихэхъоныгъэкIэ къэралыгъо программэхэм Адыгеир зэрахэлажьэрэм ахэр атегущыIагъэх.

Александр Ткачевым къыхигъэщыгъ мэкъу-мэщым ылъэныкъокIэ республикэм гъэхъэгъэшIухэр зэришIыхэрэр. КъумпIыл Мурат Адыгеим ихъызмэтшIапIэхэм пIэлъэ кIэкIым къыкIоцI губгъо IофшIэнхэр зэраухыгъэхэм фэгъэхьыгъэу федеральнэ министерствэм ипащэ къыфиIотагъ. 2018-рэ илъэсым телъытагъэу бжыхьэсэ культурэхэм чIыпIэу аубытыгъэр гектар мини 9,9-кIэ нахьыбэ хъугъэ. 2017-рэ илъэсым чъыгхатэхэмрэ сэнэшъхьэлэ-жьыпIэхэмрэ гектар 200-м ехъу арагъэубытыгъ.

Ащ нэужым программэу «Къуаджэхэм яхэхъоныгъ» зыфиIорэм Адыгеир зэрэхэлэжьэщт лъэныкъохэм атегущыIагъэх. КъызэрэхагъэщыгъэмкIэ, программэм илъэныкъуи 10-мэ ащыщэу Адыгэ Республикэр лъэныкъуи 8-мэ ахэлажьэ. Ащ ишIуагъэкIэ 2014-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу къуаджэхэм газрыкIопIэ километри 116-м ехъу, псырыкIопIэ километри 151-м ехъу ащагъэпсыгъ, джащ фэдэу фельдшер-мамыкуи 6 ыкIи врачхэм Iоф щашIэным тегъэпсыхьагъэу зы офис ащашIыгъ. Ащ нэмыкIэу унэгъо ныбжьыкIэ ыкIи специалист 70-м зыщыпсэухэрэ унэхэмкIэ яIофхэм язытет нахьышIу афашIыгъ.

Мы программэм тегъэпсыхьагъэу Адыгеим джыри сомэ миллиони 104-м ехъу илъэсэу тызхэтым къыIэкIэхьащт. Къуаджэм иинфраструктурэ, специалист ныбжьыкIэхэм IэпыIэгъу ятыгъэным, гъэсэныгъэм хэхъоныгъэ егъэшIыгъэным, культурэмрэ медицинэмрэ япхыгъэ учреждениехэу къуаджэхэм адэтхэм яIофыгъохэм язэшIохын мылъкур пэIухьащт.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъуВозврат к списку