РУС АДЫГ

IэпыIэгъум щыкIэхэ хъущтэп

30.07.2020

Лъэпкъ проектэу «Предпринимательствэ цIыкIумрэ гурытымрэ ыкIи унэе предприниматель IофшIэным пылъхэм къырахьыжьэрэ IофыгъохэмкIэ адэIэпыIэгъэныр» зыфиIорэм къыхиубытэу республикэм щызэшIуахыгъэм, джащ фэдэу коронавирусым илъэхъан Президентэу Владимир Путиным къыгъэуцугъэ пшъэрылъхэр гъэцэкIагъэ зэрэхъурэм мы мафэхэм министрэхэм я Кабинет иIэгъэ зэхэсыгъом щатегущыIагъэх.

Лъэпкъ проектыр шъолъырым зэрэщагъэцакIэрэм игугъу къышIыгъ АР-м экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ иминистрэу Геннадий Митрофановым. Ащ къыхиубытэу министерствэм ылъэныкъокIэ проекти 4 агъэцакIэ, мы илъэсымкIэ ахэм сомэ миллион 240-рэ апэIуагъэхьанэу телъытагъ. Гъэтхэпэ-мэкъуогъу мазэхэм ар зытефэхэрэм афатIупщыгъах.

«Шъолъырым ипредпринимательхэм лъэпкъ проектым къызэрэхиубытэрэм имызакъоу узэу къежьагъэм ыпкъ къикIэу IэпыIэгъу тедзэу атефэрэри анэдгъэсыным гъэлъэшыгъэу тыпылъын фае. Ащ фэгъэзэгъэ министерствэр банкхэм, бизнесым пылъхэм, нэмыкIхэу ежьхэм яIоф къызэIузыхы зышIоигъохэм ащ пае нахь чанэу адэлэжьэн фае. ИщыкIэгъэ пстэури непэ тIэкIэлъ ыкIи ар гъэфедэгъэн фае IофшIэным къыкIетымыгъэчэу», — къыIуагъ АР-м и ЛIышъхьэ.

Геннадий Митрофановым къызэриIотагъэмкIэ, мы илъэсымкIэ лъэпкъ проектым къыхиубытэу агъэнафэ предпринимательствэ цIыкIумрэ гурытымрэ IэпыIэгъу зэрафэхъухэрэ шIыкIэхэм ахэгъэхъогъэныр, IэкIыбым дэгъэлэжьэгъэнхэр, шъолъыр шэс организациехэр ыкIи чIыфэт компание цIыкIухэр къыхэлажьэхэзэ кредит къэкIуапIэхэр къафызэIухыгъэнхэр ыкIи нэмыкIхэр.

«Лъэпкъ проектыр гъэцэкIагъэ мыхъуным ищынагъо къэуцурэп, Iофхэр игъом ыкIи зэрэдгъэнэфэгъагъэм тетэу зэшIотхыщтых», — къыIуагъ Геннадий Митрофановым.

Ащ тегъэпсыхьагъэу мы илъэсым шэс фондым джыри сомэ миллион 31,4-рэ хахъо фэхъуи, гъэфедагъэ хъугъэ. Мы пчъагъэр зэрэхэтэу Адыгэ Республикэм ишэс фонд бэдзэогъу мазэм и 1-м ехъулIэу сомэ миллиони 180-рэ мэхъу. Предпринимательствэ цIыкIумрэ гурытымрэ ахэхьэрэ субъект 28-мэ сомэ миллион 64-рэ уасэкIэ телъхьэ афэхъухи, сомэ миллиони 126-рэ хъурэ чIыфэ аратыгъ. Банки 4-мэ ялIыкIохэм задэгущыIэхэ нэуж шэс шIыкIэм тетэу предпринимательствэ цIыкIумрэ гурытымрэ мы илъэсымкIэ чIыфэу аратыщтым игъэнэфэн зэшIуахыгъ.

Лъэпкъ проектым къыхиубытэу мы илъэсымкIэ микрофинансированием телъытагъэу шъолъырым сомэ миллиони 131-рэ къыщыдалъытагъ, гъэтхэпэ мазэм ар зытефэрэм IэкIагъэхьагъ.

Кредит цIыкIу тыным тегъэпсыхьэгъэ компанием икIыгъэ мазэм икъихьагъу ехъулIэу коронавирусым илъэхъан IэпыIэгъоу аригъэгъотын фаери къыдыхэлъытагъэу мылъкоу IэкIэлъыгъэр сомэ миллион 721-рэ. Мы илъэсым мэзи 6-у пыкIыгъэм ахъщэ IэпыIэгъу занкIэу зэратыгъэхэр предпринимательствэ цIыкIумрэ гурытымрэ апылъ субъект 80, пчъагъэмкIэ — сомэ миллион 209-рэ. Шъолъыр проектым къыхиубытэу предпринимательствэ цIыкIумрэ гурытымрэ апылъхэм къэралыгъо ыкIи муниципальнэ мылъкум хэхьэрэ объекти 186-м нэс бэджэндэу фэгъэкIотэныгъэкIэ агъэфедэ.

Бизнесым IэпыIэгъу егъэгъотыгъэнымкIэ зиIахьышхо къакIорэр 2019-рэ илъэсым къызэIуахыгъэу мысатыу организациеу «Адыгэ Республикэм ипредпринимательствэ IэпыIэгъу егъэгъотыгъэнымкIэ Гупчэр» ары, экспортымкIэ IэпыIэгъу къэзытырэ Гупчэми Iоф ешIэ.

Мы илъэсым имэзих гупчэу «Мой бизнес» зыфиIорэм зы къэгъэлъэгъон-ермэлыкърэ егъэджэным тегъэпсыхьэгъэ Iофтхьэбзэ 20-рэ зэхищагъэх, предпринимательствэ цIыкIумрэ гурытымрэ апылъхэу IэкIыбым дэлэжьэным тегъэпсыхьагъэхэм амал аратыгъ дунэе къэгъэлъэгъони 2-мэ, бизнесым тегъэпсыхьэгъэ зэIукIэгъуи 5-мэ ахэлэжьэнхэу. Мыхэм ащыщэу 3-р лъэныкъохэр зэфэкIожьыхэзэ — Тыркуем, Казахстан ыкIи Белоруссием япхыгъэхэу.

Джырэ уахътэм урысые экспорт гупчэм ыпашъхьэкIэ экспорт зэзэгъыныгъэхэр къагъэшъыпкъэжьых. КъызэраIорэмкIэ, гъунапкъэхэм язэфэшIын джырэблагъэ агъэнафэрэп, ау зыхъукIэ, экспортым рапхырэ гугъапIэхэр пхыращынхэу щэгугъых.

Шъолъырым къыщашIырэр IэкIыбым щыIугъэкIыгъэнымкIэ гугъапIэу щыIэхэр къыхэгъэщыгъэнхэ, ахэр къызщытыгъэщт электрон гъэлъэгъуапIэ гъэпсыгъэн, республикэм ихъызмэтшIапIэхэм япроектхэмрэ язэзэгъыныгъэхэмрэ гъусэныгъэ адашIын зэрэфаем АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат къакIигъэтхъыгъ.

ХэушъхьафыкIыгъэу пшъэрылъ къышIыгъ коронавирусым илъэхъан федеральнэ ыкIи шъолъыр IэпыIэгъумкIэ агъэнэфэгъэ пстэури агъэфедэн зэрэфаемкIэ. Мы Iофыгъохэу зэкIапхьэ мыхъущтхэм ателъытагъэу кредит цIыкIу зытырэ компаниехэм федеральнэ бюджетым къикIэу джыри сомэ миллион 12,7-рэ афатIупщыгъ.

Ащ нэмыкIэу шъолъырым щагъэнэфагъ чIыфэ цIыкIу къаIызыхы зышIоигъохэм апае фэгъэкIотэныгъэ хэлъэу 1 процентым нахьыбэ темыхъоу чIыфэ къаIахын зэралъэкIыщтыр, джащ фэдэу мэзи 6-кIэ чIыфэм итыжьын афызэкIэхьэгъэныр, финансхэмкIэ хабзэу щыIэхэр нахь къызэрыкIо афэшIыгъэнхэр.

«КъэбарлъыгъэIэс-упчIэжьэгъу IофшIэныр нахь гъэлъэшыгъэн фае. IэпыIэгъоу щыIэхэмкIэ къэбарыр бизнесым IэкIэжъугъахьэзэ шъушIы. Шъолъырым экономикэмкIэ иIофхэр чанэу рекIокIынхэм, IофшIэпIэ чIыпIэхэр къызэIухыгъэнхэм ар афэIорышIэщт. «Мой бизнес» зыфиIорэ гупчэм иIофшIэн анахьэу ащкIэ мэхьанэшхо зиIэр. Зы шъхьаныгъупчъэ IофшIакIэм тетэу ар мэлажьэ шъолъырым ипредпринимательхэм фэIо-фашIэхэр нахь Iэрыфэгъу афишIыхэзэ», — къыкIигъэтхъыгъ игущыIэ КъумпIыл Мурат.Возврат к списку