Адыгеим икIэлэегъэджэ анахь дэгъур къэнэфагъ

31.05.2018

«2018-рэ илъэсым икIэлэегъэджэ анахь дэгъу» зыфиIорэ шъолъыр зэнэкъокъум хэлэжьагъэхэм, ащ текIоныгъэ ыкIи хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыщыдэзыхыгъэхэм къафэгушIуагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат. МэфэкI Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ иминистрэу КIэрэщэ Анзаур, муниципальнэ образованиехэм къарыкIыгъэ лIыкIохэр, нэмыкIхэри.

АР-м и ЛIышъхьэ пэублэ псалъэ къышIызэ зэнэкъокъум хэлэжьагъэхэм зэкIэми игуапэу къафэгушIуагъ. Илъэс пчъагъэхэм республикэм ипедагогическэ сообществэкIэ мэхьанэшхо зиIэ Iофтхьабзэу мыр зэрэщытым, кIэлэегъаджэхэм опытэу аIэкIэлъымкIэ зэхъожьынхэм ыкIи яIэпэIэсэныгъэ хагъэхъоным зэрэфэIорышIэрэм къыкIигъэтхъыгъ. Мыщ хэлажьэхэрэр зэрэзэнэкъокъухэрэм дакIоу кIэлэегъэджэ IофшIэным изэхэщэн епхыгъэ екIолIакIэхэм, шIыкIакIэхэм ягъэфедэн щыгъуазэ зэрэхъухэрэр анахь шъхьаIэхэм ащыщэу къыгъэнэфагъ.

Джырэ уахътэ Адыгеим еджэпIи 148-рэ ит, ахэм яматериальнэ-техническэ зытет нахьышIу шIыгъэныр, хэхъоныгъэхэр ашIынхэр пшъэрылъ шъхьаIэу зэрэщытыр ыкIи а лъэныкъомкIэ зэшIуахыгъэр зэрэмымакIэр республикэм ипащэ къыхигъэщыгъ. ПсэупIэу АдыгеякIэм кIэлэеджэкIо 990-мэ ателъытэгъэ гурыт еджапIэ щашIыгъ, мы илъэсым ар къызэIуахыщт. Федеральнэ гупчэм зэзэгъыныгъэу дашIыгъэм диштэу гъэсэныгъэм иучреждениякIэхэр къалэу Мыекъуапэрэ поселкэу Инэмрэ ащашIынхэу рагъэжьэщт. Гухэлъэу щыIэмкIэ, 2021-рэ илъэсым ехъулIэу республикэм ит еджапIэхэр зэкIэ зы сменэм техьанхэ фае. КIэлэцIыкIу IыгъыпIэм кIон фэе илъэси 3 — 7 зыныбжь сабыйхэм алъэныкъокIэ чэзыу зэрэщымыIэжьыр гъэхъэгъэшIукIэ плъытэн фае. Джы илъэсищым нэс зыныбжь кIэлэцIыкIухэм зэкIэми чIыпIэхэр арагъэгъотынхэм шъолъырым ипащэхэм Iоф дашIэщт, ащ пае мыщ фэдэ гъэсэныгъэм иучреждениякIэхэр ашIынхэу агъэнафэ.

— Республикэм гъэсэныгъэмкIэ исистемэ, шъолъырым ыкIи къэралыгъом зэрэпсаоу хэхъоныгъэхэр ашIынхэмкIэ шъуигъэхъагъэхэм, шъуиIофшIэн шъукъызэрекIуалIэрэм мэхьанэшхо зэряIэм щэч хэлъэп. Ащ къыхэкIыкIэ кIэлэегъаджэм щыIэныгъэм чIыпIэу щиубытырэм, ежь пшъэдэкIыжьэу ыхьырэми ахэхъо. Мы сэнэхьатым имэхьанэ зыкъегъэIэтыгъэным, ащ уасэу фашIырэм хэгъэхъогъэным мэхьанэшхо иI. КъыткIэхъухьэрэ лIэужхэм шIэныгъэ куухэр зэрагъэгъотыным, зыкъызэIуахыным, къызщыхъугъэхэ республикэр ыкIи тихэгъэгушхоу Урысыер шIу алъэгъоу пIугъэнхэм шъуиIахьышхо хэлъ. Шъо шъуигъэхъагъэхэм яшыхьатэу щыт зисэнэхьат хэшIыкIышхо фызиIэ цIыфхэр непэ гъэсэныгъэм исистемэ зэрэщылажьэхэрэр. Ныбджэгъу лъапIэхэр! Зэнэкъокъум гъэхъагъэу щышъушIыгъэхэмкIэ джыри зэ сыгу къыздеIэу сышъуфэгушIо. Ащ шъуигъэгушхозэ джыри нахь лъэгэпIэ инхэм шъуанэсынэу, псауныгъэ пытэ ыкIи щыIэкIэшIу шъуиIэнэу сышъуфэлъаIо, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат къэзэрэугъоигъэхэм закъыфигъазэзэ.

Зэнэкъокъум текIоныгъэр ыкIи хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыщыдэзыхыгъэхэм АР-м и ЛIышъхьэ афэгушIуагъ, къалэжьыгъэхэр аритыжьыгъэх. Адыгеим икIэлэегъэджэ анахь дэгъу хъугъэ республикэ гимназием икIэлэегъаджэу Евгений Лебедевыр. ТекIоныгъэр къызэрэдихыгъэр къэзыушыхьатырэ Дипломыр, ахъщэ шIухьафтынэу сомэ мини 100-р ыкIи «Хрустальнэ пеликаныр» ащ къыфагъэшъошагъ.

Зэнэкъокъум илауреат хъугъэхэ Мыекъопэ районым ит гурыт еджапIэу N 22-м инджылызыбзэмкIэ икIэлэегъаджэу Наталия Балабанчук, Кощхьблэ районым игурыт еджапIэу N 8-м икIэлэегъаджэу Татьяна Кумаритовам, Красногвардейскэ районым иселоу Еленовскэм иеджапIэу N 6-м инджылызыбзэмкIэ икIэлэегъаджэу Татьяна Потрясовам, Теуцожь районым ит къуаджэу Нэшъукъуае иеджапIэу N 8-м общественнэ дисциплинэхэмкIэ икIэлэегъаджэу ЕхъулIэ Жанэ дипломхэмрэ ахъщэ шIухьафтынэу сомэ мин 40 зырызрэ аратыжьыгъэх, афэгушIуагъэх.

Владимир Нарожнэм гущыIэр зештэм, зэнэкъокъум хэлэжьагъэхэм, къыхагъэщыгъэхэм АР-м и Парламент идепутатхэм ацIэкIэ къафэгушIуагъ. КIэрэщэ Анзауррэ республикэ гимназием ипащэу КIыкI Нуриетрэ къэзэрэугъоигъэхэм гущыIэ дэхабэ апагъохыгъ, тапэкIи ахэм бэкIэ зэращыгугъыхэрэр хагъэунэфыкIыгъ.

УФ-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ иIофышIэхэм япрофсоюз организацие икъутамэу Адыгеим щыIэм итхьаматэу Сергей Кошкиныр зэхахьэм къыщыгущыIагъ. Iофтхьабзэм хэлэжьэгъэ пстэуми ирэзэныгъэ гущыIэхэр апигъохыгъэх, тапэкIи гъэхъагъэхэр ашIыхэзэ ыпэкIэ лъыкIотэнхэу къафэлъэIуагъ.

2018-рэ илъэсым икIэлэегъэджэ анахь дэгъу хъугъэ Евгений Лебедевыр зэнэкъокъум хэлэжьагъэхэм ацIэкIэ зэхахьэм къыщыгущыIагъ, зэхэщакIохэм, жюрим хэтыгъэхэм, профильнэ министерствэм, анахьэу АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат афэрэзагъ. Мы тын лъапIэу къыфагъэшъошагъэм узэрэрыгушхощтым дакIоу пшъэдэкIыжьышхуи зэрэпылъыр, цыхьэу къыфашIыгъэр тапэкIэ къыгъэшъыпкъэжьыным зэрэпылъыщтыр хигъэунэфыкIыгъ.Возврат к списку

Наверх