РУС АДЫГ

«Батальоным» Адыгеир ибысымыгъ

04.07.2018

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Адыгэ Республикэм и Правительствэ и Унэ тыгъуасэ щыригъэблэгъагъэх кинокомпаниеу «Медведьфильмпродакшн» зыфиIорэм игенеральнэ пащэу, дзэ-тарихъ фильмэу «Батальон» зыфиIорэм ипродюсерэу Наталья Медведевамрэ картинэм ипродюсерэу Юлианна Медведевамрэ. Адыгэ Республикэм культурэмкIэ иминистрэу Аулъэ Юрэ зэIукIэгъум хэлэжьагъ.

СерииплI хъурэ фильмым итехын изэхэщэнкIэ республи­кэм ипащэхэм яшIуагъэ къызэрарагъэкIыгъэм пае зэрафэразэхэр продюсерхэм къаIуагъ. Мазэм къыкIоцI мы кинокомпанием Адыгеим техын Iофтхьабзэхэр щызэшIуихыгъэх. Телеканалэу НТВ-м заказыр иягъ, къыдэзыгъэкIыгъэр «Киностудиеу КИТ» зыфиIорэр ары. ЗэрэгугъэхэрэмкIэ, НТВ-м илъэс горэмкIэ ар къыгъэлъэгъощт.

Продюсерхэм къызэраIуа­гъэмкIэ, техыныр амыублэзэ лъэпкъ фильмымкIэ удостоверениер къаратыгъ, тарихъ хъугъэ-шIагъэхэм тырахыгъэр ади­штэным пае уп­чIэжьэгъухэри къызфагъэфедагъэх. Югославием щыкIогъэ уIэшыгъэ зэIу­упIэныгъэм илъэхъан При­штинэ дэт аэропортыр урысые подразделениехэм 1999-рэ илъэсым зэраштэгъагъэм фэгъэ­хьыгъэу мы фильмым къеIуатэ.

Адыгеим техын Iофхэр зэкIэ щыкIуагъэх пIоми хъущт. ЦIыф­хэр жъугъэу зыхэлэжьэгъэхэ сценэхэм япроцент 70-м ехъум республикэм исхэм ащыщхэр ахэлэжьагъэх, дзэ артбригадэ­хэу Мыекъуапэ щыIэхэми яшIуа­гъэ къагъэкIуагъ.

ЗэдэгущыIэгъум илъэхъан Адыгеим и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, республикэм апэрэп техынхэр зэрэщызэхащэхэрэр, чIыпIэу зыдэгъэза­гъэм, ищынэгъончъагъэ, хьа­кIэхэмкIэ нэгуихыгъэу зэрэщытым пае кинопроектхэр гъэцэкIагъэ щэхъух.

Наталья Медведевам къыхигъэщыгъ илъэс псаум къыкIоцI фильмхэр щытепхынхэмкIэ Адыгеим амал дэгъухэр зэри­Iэхэр, чIыопсыр дэхэ дэд, щынэгъончъэу щыт.

Адыгеим тапэкIи а лъэныкъом­кIэ хэхъоныгъэ ышIыным пае КъумпIыл Мурат республикэм культурэмкIэ иминистрэ пшъэ­рылъ фишIыгъ кинокомиссиехэм язэхэщэнкIэ нэмыкI шъолъыр­хэм IофшIэкIэ амалэу аIэкIэлъ хъугъэм зыщигъэгъозэнэу.

ЗэрэхагъэунэфыкIыгъэмкIэ, джащ фэдэу кинокомпаниехэм зэдэлэжьэныгъэ адыряIэ хъумэ, хэбзэIахьхэри нахьыбэ хъущтых, IофшIэпIэ чIыпIакIэхэри къэхъу­щтых, нахь лъэшэуи цIыфхэм анаIэ къыттырадзэщт, ижъырэ адыгэ культурэмрэ тичIыопс дахэрэ нахь зэлъашIэщтых.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъуВозврат к списку