РУС АДЫГ

Илъэс 20-кIэ узэкIэIэбэжьмэ апэрэхэм къагъэзэжьыгъ

30.07.2018

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зи Хэкужъ къэзыгъэзэжьыгъэм и Мафэ ипэгъокIэу IэкIыб къэралыгъохэм къарыкIыжьыгъэхэ тилъэпкъэгъухэм ащыщхэм тыгъуасэ аIукIагъ. Тиуахътэ ахэм ящыIэкIэ-псэукIэ зыфэдэм, щыкIагъэу ыкIи гумэкIыгъоу яIэхэм, нэмыкI Iофыгъохэм лъэныкъохэр атегущыIагъэх.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м и ЛIышъхьэрэ министрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэу ТхьакIущынэ Мурат, министрэу КIэрэщэ Анзаур, республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр, Адыгеим иапшъэрэ еджапIэхэм яректорхэу Къуижъ Саидэрэ Хъунэго Рэщыдэрэ, АР-м псэолъэшIынымкIэ иминистрэ игуадзэу Вячеслав Шопиныр, Мыекъопэ районым иадминистрацие ипащэу Алексей Петрусенкэр, республикэм икъэралыгъо учреждениеу «Къэзыгъэзэжьыгъэхэр щыIэныгъэм хэгъэгъозэжьыгъэнхэмкIэ Гупчэм» ипащэу ГъукIэлI Асхьад.

АР-м и ЛIышъхьэ пэублэ псалъэ къышIызэ, къэзэрэугъоигъэхэм шIуфэс къарихыгъ, мэфэкIэу къэблагъэрэмкIэ пстэуми къафэгушIуагъ. ЗичIыгу къэзыгъэзэжьыгъэхэм ящыIэкIэ-псэукIэ зыфэдэм тегущыIэгъэным, ахэр зыгъэгумэкIхэрэ Iофыгъохэр зэхэфыгъэнхэм мыщ фэдэ зэIукIэгъухэр зэрэфэIорышIэхэрэр республикэм ипащэ хигъэунэфыкIыгъ. Илъэс 20-кIэ узэкIэIэбэжьмэ, шышъхьэIум и 1-м Косовэм къикIыжьхи, тилъэпкъэгъухэм ячIыгу къызэрагъэзэжьыгъагъэм тарихъ мэхьанэшхо иIэу ылъытагъ.

— АдыгеимкIэ мы хъугъэ-шIагъэм мэхьанэшхо иIагъ. Ащ джыри зэ къыгъэлъэгъуагъ чIыпIэ къин ифагъэхэ тилъэпкъэгъухэм къэралыгъор, лъэпкъ ыкIи дин зэхэдз ымышIэу, IэпыIэгъу афэхъуным зэрэфэхьазырыр. Мыщ фэдэ зыкIыныгъэм, республикэм ис адыгэхэм ямызакъоу, IэкIыбым щыпсэухэрэмкIи, мэхьанэшхо зэриIэм щэч хэлъэп. Зи Хэкужъ къэзыгъэзэжьыгъэхэм яфэIо-фашIэхэр зэрифэшъуашэу гъэцэкIэгъэнхэм, ахэр щыIэныгъэм хэгъэгъозэжьыгъэнхэм, социальнэу ухъумэгъэнхэм апае мы илъэс 20-м Адыгеим щызэшIуахыгъэр бэ. АщкIэ шъолъырым опытэу IэкIэлъ хъугъэр Сирием къикIыжьыгъэхэ тилъэпкъэгъухэм яIофыгъохэм язэшIохынкIэ непэ тэгъэфедэ. Федеральнэ хэбзэгъэуцугъэхэм адакIоу, республикэм изаконхэри мыщ дэжьым тиIэубытыпIэх, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Тилъэпкъэгъухэр щыIэныгъэм хэгъэгъозэжьыгъэнхэм фэшI республикэ къэралыгъо программэм амалхэу къытыхэрэр къызфагъэфедэх. Ащ къыдыхэлъытагъэх къэзыгъэзэжьыгъэхэм адыгабзэр ыкIи урысыбзэр зэрагъэшIэныр, гъэсэныгъэм, культурэм япхыгъэхэ Iофтхьабзэхэр зэхэщэгъэнхэр, нэмыкIхэри. Джащ фэдэу мыхэм псэупIэхэр, IофшIэпIэ чIыпIэхэр ягъэгъотыгъэнхэм, Адыгеим гъэсэныгъэм иучреждениехэу итхэм ащеджэнхэм афытегъэпсыхьэгъэ IофшIэныр республикэм дэгъоу щызэхэщагъ.

— Къуаджэу Мэфэхьаблэ псырыкIуапIэм ишIын щытыухыгъ, гъэстыныпхъэ шхъуантIэр ещэлIэгъэным иIофшIэн джырэблагъэ щыпытыдзэжьыщт, псэупIэм изэтегъэпсыхьан лъыдгъэкIотэщт, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат. — Тыркуем, Сирием, Иорданием, Израиль, нэмыкIхэм къарыкIыжьыгъэхэ тилъэпкъэгъу 2000 фэдиз Адыгеим щэпсэу. Ахэм ящыIэкIэ-псэукIэ зэтырагъэуцуагъ ыкIи республикэм хэхъоныгъэхэр ышIынхэм непэ яIахьышIу къыхалъхьэ. IэкIыбым къикIыжьыгъэхэм ясабыйхэу республикэм къихъухьагъэхэм гъэсэныгъэ зэрагъэгъоты, дзэм къулыкъур щахьы, Iоф ашIэ. Шъыпкъэ, тызыгъэгумэкIхэрэ Iофыгъохэри щыIэх, зэкIэри псынкIэ къытщыхъоу тфэIощтэп. Ау ахэр дэгъэзыжьыгъэнхэм, пшъэрылъхэр гъэцэкIэгъэнхэм тишъыпкъэу тапылъ. УФ-м и Президентэу Владимир Путиным къызэрэхигъэщэу, федеральнэ, шъолъыр ыкIи чIыпIэ хэбзэ къулыкъухэр зэгъусэхэу мыщ фэдэ цIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ нахьышIу хъуным Iоф дашIэным фэхьазырых.

КIэрэщэ Анзаур къызэриIуагъэмкIэ, республикэм ит еджапIэхэм ащыщэу 16-мэ къэзыгъэзэжьыгъэхэ тилъэпкъэгъухэм ясабый 85-рэ ащеджэ. БлэкIыгъэ илъэс еджэгъур пштэмэ, ахэм зэкIэми зэрифэшъуашэу зэтыгъо къэралыгъо ушэтынхэр атыгъэх. Адыгэ къэралыгъо университетым нэбгырэ 68-рэ, Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым студент 31-рэ ачIэсых.

Мыщ дэжьым министрэми, къэзэрэугъоигъэхэм ащыщхэми гумэкIыгъоу зигугъу къашIыгъэр тилъэпкъэгъу ныбжьыкIэхэм янахьыбэм ахъщэ атызэ гъэсэныгъэ зэрагъэгъотын зэрэфаер ары. Гъот макIэ зиIэхэм ар къяхьылъэкIы, ащкIэ IэпыIэгъу ящыкIагъэу къыхагъэщыгъ. Мэфэхьаблэ иинфраструктурэ изэтегъэпсыхьан лъыгъэкIотэгъэным, гъэсэныгъэм, нэмыкI лъэныкъохэм япхыгъэхэ Iофыгъохэр зэхэсыгъом къыщаIэтыгъэх.

Ахэм язэшIохын фэгъэзагъэхэ ведомствэхэм пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр республикэм ипащэ афишIыгъэх.

АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат сыд фэдэрэ лъэныкъокIи IэпыIэгъу къызэрафэхъурэр, ащ цIыфхэр зэрэфэразэхэр къэгущыIагъэхэм къыхагъэщыгъ. Зи Хэкужъ къэзыгъэзэжьыгъэм и Мафэу къэблагъэрэмкIэ республикэм щыпсэухэрэм къафэгушIуагъэх.Возврат к списку