РУС АДЫГ

Адыгеим и ЛIышъхьэ къыщыгущыIагъ

18.05.2018

Урысыем экономикэ хэхъоныгъэмкIэ и Министерствэрэ къэралыгъо корпорациеу «Росатом» зыфиIорэмрэ кIэщакIо зыфэхъугъэхэ а I-рэ Федеральнэ форумэу «Производительность 360» зыфиIорэм иIофшIэн Нижегородскэ хэкум итехнопаркэу «Анкудиновкэм» щиублагъ.

Ар зыфэгъэхьыгъэр IофшIэным ипроизводительность зыкъегъэIэтыгъэным, цIыфхэм IофшIапIэ яIэным, лъэныкъо зэфэшъхьафхэм технологиехэр ащыгъэфедэгъэнхэм япхыгъэ Iофыгъохэм ятегущыIэн ыкIи опытэу яIэмкIэ зэхъожьынхэр ары.

Мы Iофтхьабзэм хэлэжьагъэхэм ащыщых Урысые Федерацием экономикэ хэхъоныгъэмкIэ иминистрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ Максим Орешкиныр, къэралыгъо корпорациеу «Росатомым» игенеральнэ директорэу Алексей Лихачевыр, IэкIыб къэрал экономбанкым итхьаматэу Сергей Горьковыр ыкIи нэмыкIхэр.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Адыгеим ыцIэкIэ ащ иIофшIэн хэлэжьагъ. Пленарнэ зэхэсыгъом ыкIи сессиехэм Урысыем ишъолъыр 20-м ехъумэ ягубернаторхэр, предприятие инхэм яIэшъхьэтетхэр ахэлэжьагъэх.

Урысыем и Президентэу Владимир Путиным форумым хэлажьэхэрэм шIуфэс къарихыгъ. Ащ мырэущтэу къыIуагъ: «IофшIэным ипроизводительность зыкъегъэIэтыгъэныр — экономикэм зыпкъ итэу иIофшIэн зэхэщэгъэнымкIэ, IофшIэпIэ чIыпIакIэхэр цIыфхэм ягъэгъотыгъэнхэмкIэ, зигъо социальнэ Iофыгъохэр зэшIохыгъэнхэмкIэ анахь мэхьанэ зиIэхэм ащыщ. ЫпэкIэ тылъыкIотэным пае, шъолъыр пстэуми, бизнесым, пэрытныгъэ зыIыгъ компание инхэм акIуачIэ зэрагъэуIун фае».

Урысые Федерацием экономикэ хэхъоныгъэмкIэ иминистрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ Максим Орешкиным къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, IофшIэным ипроизводительность зыкъегъэIэтыгъэнымкIэ ыкIи цIыфхэм IофшIэпIакIэхэр ягъэгъотыгъэнхэмкIэ программэр Урысыем и Президент ижъоныгъокIэ унашъохэм ягъэцэкIэн лъапсэ фэхъущт. 2025-рэ илъэсым нэс проценти 2-м нэсэу ВВП-м хэхъонэу мэгугъэх.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат докладэу «Истории успеха и цели» зыфиIорэр мыщ къыщишIыгъ. «Бережливое правительство» зыцIэ проектыр республикэм гъэцэкIагъэ зэрэщыхъурэм фэгъэхьыгъэу ащ къыIотагъ. Проектым хэлажьэх хабзэм икъулыкъухэм, апшъэрэ еджапIэхэм, экономикэм ипредприятиехэм ялIыкIохэр.

«НахьышIоу зэхэщэгъэн фэе лъэныкъохэу цIыфхэр нахьыбэрэ зэуталIэхэрэм ащыщых псауныгъэм икъэухъумэн, социальнэ лъэныкъор, культурэр, гъэсэныгъэр, транспортыр ыкIи коммунальнэ фэIо-фашIэхэм ягъэцэкIэн», — къыхигъэщыгъ республикэм и ЛIышъхьэ.

Республикэм Координационнэ советэу щызэхэщагъэр проектым, проектнэ офис 11-м, IофшIэкIо куп 38-м афэгъэзагъэу щыт. ПстэумкIи нэбгырэ 230-рэ фэдизмэ ахэм япхыгъэ Iофтхьабзэхэр зэшIуахыщтых.

Проектым ипшъэрылъ шъхьаIэхэм ащыщых пэщэныгъэ зехьэгъэнымкIэ унашъохэм яштэн уахътэу тырагъэкIуадэрэм къыкIегъэчыгъэныр, къэралыгъо ыкIи муниципальнэ фэIо-фашIэхэр нахьышIоу зэшIохыгъэнхэр, экономикэм ипредприятие зэфэшъхьафхэм кIэугъоен Iофхэр тэрэзэу ащыгъэцэкIэгъэнхэр.

«Проектым игъэцэкIэн телъытагъэу Iофхэм язытет фэдэ 13-кIэ нахьышIу зышIыгъэхэр щыIэх, анахь макIэр — фэди 1,13-рэ», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Социальнэ-экономикэ пшъэрылъхэм язэшIохынкIэ джыри нахь лъэгэпIэ инхэм анэсынхэм иамал къэзытыщт лъэныкъо 35-рэ ятIонэрэ чэзыум щагъэнэфагъ. ДжырэкIэ уахътэм къыгъэуцурэ пшъэрылъхэм адиштэрэ сэнэхьатхэм япхыгъэ шIэныгъэхэр ягъэгъотыгъэнхэм, сэкъатныгъэ зиIэхэр щыIэныгъэм хэгъэгъозэгъэнхэм ыкIи афэукIочIыщт IофшIэнхэр ягъэгъотыгъэнхэм лъэшэу анаIэ атырагъэтыщт.

Проектым хэлэжьэрэ шъолъырхэм федеральнэ грант IэпыIэгъу ятыгъэным иамал хэплъэнхэу Адыгеим и ЛIышъхьэ предложение къахилъхьагъ.Возврат к списку