РУС АДЫГ

Мэкъуогъум и 27-р – ныбжьыкIэхэм я Маф

27.06.2018

Лъытэныгъэ зыфэтшIырэ ныбджэгъухэр!

МэфэкI шIагъом — ныбжьыкIэхэм я Мафэ фэшI тышъуфэгушIо!

Джырэ ныбжьыкIэхэр ары тиреспубликэ гъэпсэкIо кIуачIэу иIэхэр. Адыгеим ипшъашъэхэмрэ икIалэхэмрэ еджэнымкIэ, наукэмкIэ, спортымкIэ гъэхъагъэхэр ашIых, общественнэ, волонтер IофшIэным хэлажьэх, тиреспубликэ гупси, тихэгъэгуи къарыкIощтым егъэгумэкIых.

Адыгеим иныбжьыкIэхэм ягъэхъагъэхэр зэрэ Урысыеу игъэхъагъэх, республикэ хабзэм ипшъэрылъыр ныбжьыкIэхэм ягухэлъышIухэр пхыращынхэмкIэ ящыкIэгъэ амалхэр аригъэгъотынхэр ары.

КъыткIэхъухьэхэрэм къадэхъурэм тырэгушхо, ахэм акIуачIи, амалэу яIэхэми тащэгушIукIы, джыри нахь текIоныгъэ инхэм къызэрафэкIощтхэм тицыхьэ телъ.

Ныбджэгъу лъапIэхэр! Мы мэфэкI мафэм зэкIэми тышъуфэлъаIо насып дахэ шъуиIэнэу, шъуигухэлъышIухэр къыжъудэхъунхэу!

 

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу

КъумпIыл Мурат

 

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо СоветХасэм и Тхьаматэу

Владимир НарожныйВозврат к списку