РУС АДЫГ

Мэлылъфэгъум и 21-р — чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыным и Маф

21.04.2020

Муниципалитетхэм ядепутатхэу, Адыгэ Республикэм ихабзэ имуниципальнэ къулыкъухэм яIофышIэхэу, яветеранхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

ЧIыпIэ зыгъэIорышIэжьыным и Мафэ фэшI тышъуфэгушIо!

Хэгъэгум ищыIэныгъэкIэ шъуикъулыкъу мэхьанэшхо зэриIэр мы мафэм къеушыхьаты. Хабзэм имуниципальнэ къулыкъухэр непэ яIофшIэн зэрегугъухэрэм бэкIэ елъытыгъэщт цIыфхэр зыгъэгумэкIырэ Iофыгъохэр зэшIохыгъэ зэрэхъущтхэр, чIыпIэхэм щыIэкIэ-псэукIэу арылъыщтыр.

ЧIыпIэ зыгъэIорышIэжьынымкIэ къулыкъухэм Iоф зэрашIэрэм елъытыгъэу цIыфхэр къэралыгъо, муниципальнэ фэIо-фашIэхэм зэрагъэразэрэр, ахэм хэбзэ къулыкъухэм цыхьэу афашIырэр зэхэошIэ.

Администрациехэм яIофышIэхэм, республикэм имуниципалитетхэм ядепутатхэм шIэныгъэу, опытэу, IэпэIэсэныгъэу яIэр зигъо пшъэрылъхэм язэшIохын тапэкIи зэрэфагъэIорышIэщтым, ягухэлъышIухэр къазэрадэхъущтым тицыхьэ телъ.

Ныбджэгъу лъапIэхэр, псауныгъэ пытэ шъуиIэнэу, муниципальнэ образованиехэми, Адыгэ Республикэми ащыпсэурэ пстэуми апае шъуиIофшIэн гъэхъэгъакIэхэр щышъушIынэу тышъуфэлъаIо!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу, Урысые политикэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ регион къутамэ и Секретарэу

КъумпIыл Мурат

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир НарожныйВозврат к списку