РУС АДЫГ

Мэзаем и 8-р — урысые наукэм и Маф

08.02.2018

Адыгэ РеспубликэмкIэ наукэм иIофышIэхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

Шъуисэнэхьат епхыгъэ мэфэкIым — урысые наукэм и Мафэ фэшI тыгу къыддеIэу тышъуфэгушIо!

Адыгеим научнэ амалышхо иI. Республикэм ишIэныгъэлэжьхэм кIэу къыхахыхэрэм Урысыем имызакъоу, зэрэдунаеуи уасэ щафашIы.

Зэрэхэгъэгоу зэрэщыщытым фэдэу, непэ тиреспубликэ мэхьанэшхо щыраты шIуагъэ зиIэ инновациехэм якъыхэхын наукэр хэщэгъэным. Адыгеим ихэбзэ Iэшъхьэтетхэм анахьэу анаIэ зытырагъэтырэ лъэныкъохэм ащыщ ушэтынхэм язэхэщэнкIэ IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэныр, наукэм, гъэсэныгъэм, бизнесым язэпхыныгъэ гъэпытэгъэныр, ныбжьыкIэ сэнаущхэм адеIэгъэныр. Наукэм иIофышIэхэр амал зэриIэкIэ республикэм ыпашъхьэ ит пшъэрылъышхохэм язэшIохын къыхэлажьэхэ тшIоигъу. Адыгеим ишIэныгъэлэжьхэм теубытагъэ, зэчыишхо зэрахэлъым, научнэ ушэтын гъэшIэгъонхэр къызэрадэхъухэрэм яшIуагъэкIэ республикэм лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ хэхъоныгъэ тапэкIи зэришIыщтым тицыхьэ телъ.

Ныбджэгъу лъапIэхэр! Iофэу шъузфэгъэзагъэм шъузэрэфэшъыпкъэм, текIоныгъакIэхэм якъыдэхын ренэу шъузэрэфаблэрэм, тихэгъэгу инаукэ ихэхъоныгъэ шъуиIахьышхо зэрэхэшъушIыхьэрэм афэшI мы мэфэкI мафэм «тхьашъуегъэпсэу» шъотэIо.

Псауныгъэ пытэ, щыIэкIэ-псэукIэ дэгъу шъуиIэнэу, Адыгеим пае гъэхъэгъакIэхэр тапэкIи шъушIынэу тышъуфэлъаIо!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу

КЪУМПIЫЛ Мурат

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэми Тхьаматэу

Владимир НАРОЖНЫЙВозврат к списку