РУС АДЫГ

Тибзылъфыгъэ лъапIэхэр!

08.03.2019

Бзылъфыгъэхэм я Дунэе мафэ фэшI тыгу къыддеIэу тышъуфэгушIо!

Бзылъфыгъэхэр ары щыIэныгъэм шIоу хэлъыр зэкIэ: шIулъэгъур, гукIэгъур, дэхагъэр, Iушыгъэр къызыпкъырыкIыхэрэр.

Сыд фэдэрэ лъэхъани осэшхо зэратыщтыгъэ шэнышIухэм арыгъозэнхэм, шъыпкъэныгъэ ахэлъыным, унэгъо кIоцIым хэбзэ пытэ илъыным псэемыблэжьэу шъуфэлажьэ. Джэныкъо машIор къызэрэшъуухъумэрэм, кIэлэцIыкIухэм япIункIэ шъузэрэзышъхьамысыжьырэм анэмыкIэу, общественнэ IофшIэнымкIи, шъузыфэгъэзэгъэ IофымкIи ренэу чаныгъэ къызыхэшъогъафэ. Уахътэ тешIэ къэс бзылъфыгъэм унагъом, къэралыгъом, обществэм мэхьанэу ащыриIэм хэхъо зэпыт.

Тибзылъфыгъэ лъапIэхэр, псауныгъэ пытэ шъуиIэнэу, шъуиунагъохэм гушIуагъо ренэу арылъынэу, шъуигупсэхэмрэ къышъупэблэгъэ цIыфхэмрэ ягуфэбэныгъэ шъущымыкIэнэу шъуфэтэIо!

 

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу

КъумпIыл Мурат

 

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу

Владимир НарожныйВозврат к списку