РУС АДЫГ

Къуанэ Анзаур Адыгэ Республикэм мэкъу-мэщымкIэ иминистрэу агъэнэфагъ

05.03.2020

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат 2020-рэ илъэсым гъэтхапэм и 5-м ышIыгъэ Указым диштэу Къуанэ Анзаур Адыгэ Республикэм мэкъу-мэщымкIэ иминистрэ IэнатIэ Iухьагъ. Зы мафэкIэ нахь пасэу Адыгэ Республикэм экономикэ хэхъоныгъэмрэ сатыумрэкIэ иминистрэ IэнатIэ ащ къыгъэтIылъыжьыгъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ республикэм иэкономикэ апшъэрэ мэхьанэ щызиIэ агропромышленнэ комплексым изегъэушъомбгъункIэ пшъэрылъыкIэхэр Адыгэ Республикэм мэкъу-мэщымкIэ ипэщакIэ къыфигъэнэфагъэх.

Пэщэ IэнатIэхэм илъэсыбэрэ зэраIутыгъэм, IэпэIэсэныгъэшхо зэрэхэлъым, зыфагъэзэрэ Iофым хэшIыкIышхо зэрэфыриIэм, лъэпкъ проектхэмрэ къэралыгъо программэхэмрэ япхырыщын зэрэфэкъулаим яшIуагъэкIэ мэкъу-мэщымкIэ Министерствэм ыпашъхьэ ит пшъэрылъыкIэхэр шIуагъэ къытэу Къуанэ Анзаур зэшIуихынхэу зэрэгугъэрэр КъумпIыл Мурат къыIуагъ. Министерствэр апэрэ чэзыоу зыдэлэжьэн фаер АПК-м лъэныкъо пстэумкIи хэхъоныгъэ егъэшIыгъэныр, отраслэм IэкIыб къэралыгъохэм нахьыбэу гъомылапхъэ аIэкIигъэхьаныр ары.

Къуанэ Анзаур апшъэрэ гъэсэныгъи 2 иI, илъэси 10-м ехъурэ транспорт лъэныкъом Iоф щишIагъ. 2012-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу Адыгэ Республикэм экономикэ хэхъоныгъэмрэ сатыумрэкIэ и Министерствэ щылэжьагъ. ПромышленностымкIэ, гъэстыныпхъээнергетическэ комплексымкIэ ыкIи сатыумкIэ ГъэIорышIапIэм пэщэныгъэ дызэрихьагъ. 2018-рэ илъэсым гъэтхапэм къыщегъэжьагъэу Адыгэ Республикэм экономикэ хэхъоныгъэмрэ сатыумрэкIэ иминистрэ иапэрэ гуадзэу щытыгъ. 2018-рэ илъэсым ишэкIогъу мазэ Адыгэ Республикэм экономикэ хэхъоныгъэмрэ сатыумрэкIэ иминистрэу агъэнэфагъ.Возврат к списку