РУС АДЫГ

Кощхьэблэ районым ипащэ икIэрыкIэу хадзыжьыгъ

11.10.2017

Кощхьэблэ районым ипащэ иIэнатIэ зэрэIухьэрэм епхыгъэ Iофтхьабзэм Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат хэлэжьагъ. Народнэ депутатхэм ярайон Совет идепутатхэм шъэф мэкъэтынэу яIагъэмкIэ зыкIыныгъэ ахэлъэу Хьамырзэ Заур икIэрыкIэу а IэнатIэм хадзыжьыгъ.

КъумпIыл Мурат ипсалъэ къызэрэщыхигъэщыгъэмкIэ, районым ипащэ иIофшIэн дэгъоу зэхищэнэу, муниципалитетым нахьышIум ылъэныкъокIэ зэхъокIыныгъэхэр фэхъунхэу мэгугъэ. Адыгеим и ЛIышъхьэ анахьэу иIофшIэнкIэ ынаIэ зытетын фаехэр къыхигъэщыгъэх ыкIи цIыфхэм ялъэIу тхылъхэм Iофэу адашIэрэм хэушъхьафыкIыгъэу къыщыуцугъ.

«ТэркIэ мэхьанэшхо иIэу щыт обществэм зэпхыныгъэ икъу дытиIэным. Арэущтэу щытыным пае тфэлъэкIыщтыр тэшIэ, псэупIэ пстэуми яIофхэм язытет зыщытэгъэгъуазэ. Районхэм япащэхэм шъхьэихыгъэу цIыф жъугъэхэм Iоф адашIэн, нэбгырэ пэпчъ илъэIу тхылъ икъоу анаIэ тырагъэтын фае. ЗэкIэ Iофыгъохэр зэшIопхын плъэкIыщтэп, ау цIыфыр къызкIэлъэIугъэр фамыгъэцэкIэныр къызыхэкIыгъэр ышIэным ифитыныгъэ хэти иI», — къыIуагъ республикэм и ЛIышъхьэ.КъумпIыл Мурат агу къыгъэкIыжьыгъ хабзэм ипшъэрылъ шъхьаIэ — цIыфхэм ящыIакIэ нахьышIу шIыгъэныр. Ащ пае экономикэм хэхъоныгъэ егъэшIыгъэн, мэкъу-мэщым гъэпсыкIэу иIэр зэхъокIыгъэн, къоджэ псэупIэхэми хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэн фае. Республикэм и ЛIышъхьэ къызэриIуагъэмкIэ, районым ипащэ Iофэу ышIэрэм шIуагъэу къытырэм уасэу фашIыщтыр ыпшъэкIэ зигугъу къэтшIыгъэхэм екIолIакIэу афыриIэм елъытыгъэщт.

Демографиемрэ цIыфхэм къагъашIэрэмрэ яIофыгъохэм шъхьафэу къащыуцугъэх. Адыгеим и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, анахь илъэс къинхэм, кризисым илъэхъан, социальнэ программэхэм мылъкоу апэIуагъахьэрэм республикэм къыщыкIырагъэчыгъэп. Непэ чIыпIэхэм яIэшъхьэтетхэм пшъэрылъ шъхьаIэу яIэхэм зыкIэ ащыщ цIыф гъэнэфагъэхэм социальнэ IэпыIэгъу аратыныр ыкIи унашъоу аштэхэрэм зэфагъэр алъапсэу щытыныр.

«Районым, зэрэреспубликэу зэрэщыщытым фэдэу, цIыфхэм рэхьатэу Iоф ашIэнымкIэ ыкIи пшъэрылъэу яIэхэр зэшIуахынхэмкIэ ящыкIэгъэ амалхэр иIэх. ЦIыфхэм яфедэхэм атегъэпсыхьагъэу Iоф шъушIэ, гъэпсын IофшIэным ахэр къыхэжъугъэлажьэх. АщкIэ муниципалитетым IэпыIэгъу тыфэхъуным тыфэхьазыр ыкIи тэгугъэ Кощхьэблэ районым ихэхъоныгъэхэм джыри нахь заушъомбгъунэу», — икIэухым къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъуВозврат к списку