РУС АДЫГ

КъумпIыл Мурат Адыгеим и ЛIышъхьэу хадзыгъ ыкIи иIэнатIэ Iухьагъ

10.09.2017

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм ия XV-рэ зэ-хэсыгъоу Iоныгъом и 10-м щыIагъэр зэращагъ ащ и Тхьаматэу Владимир Нарожнэмрэ игуадзэхэу Iащэ Мухьамэдрэ Шъао Аскэррэ. Зыхэплъэнхэу агъэнэфагъэр зы Iофыгъу — АР-м и ЛIышъхьэ ихэдзын ары. Хэбзэгъэуцугъэу щыIэм диштэу АР-м и Парламент хэхьэрэ политическэ партиехэм республикэм ипащэ хъунымкIэ кандидатурэхэр къагъэлъэгъуагъэх, УФ-м и Президент ахэм нэбгырищ къахихыгъ.

Зэхэсыгъом хэлэжьагъэх УФ-м и Президент и Полномочнэ лIыкIоу Къыблэ федеральнэ шъолъырым щыIэ Владимир Устиновыр, АР-м и Къэралыгъо советникэу ТхьакIущынэ Аслъан, республикэмкIэ федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, сенаторэу Хъопсэрыкъо Мурат, УФ-м и Къэралыгъо Думэ идепутатхэу Хьасанэкъо Муратрэ Владислав Резникрэ, АР-м и Премьер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ Наталья Широковар, республикэм и Конституционнэ хьыкум и Тхьаматэу ЛIыхьэтыкъо Аскэр, АР-м и Апшъэрэ хьыкум и Тхьаматэу Трахъо Аслъан, Адыгеим и Арбитражнэ хьыкум и Тхьаматэу Игорь Дивиныр, республикэм ипрокурорэу Марк Большедворскэр, УФ-м и Общественнэ палатэ хэтэу МэщбэшIэ Исхьакъ, республикэ ыкIи муниципальнэ хэбзэ къулыкъухэм япащэхэр, нэмыкIхэри.

Владимир Устиновым зэхэсыгъом пэублэ псалъэ къыщишIызэ къызэриIуагъэмкIэ, хэбзэгъэуцугъэу щыIэм диштэу, УФ-м и Президентэу Владимир Путиным Адыгеим и ЛIышъхьэ IэнатIэ IугъэхьэгъэнымкIэ кандидатури 3 къыгъэлъэгъуагъ ыкIи АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм идепутатхэр хэплъэнхэу къахилъхьагъ. УФ-м и Президент итхыгъэу АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэ факIорэм Владимир Устиновыр къеджагъ ыкIи кандидатурэхэм ацIэ къыриIуагъ. Ахэр республикэм ипащэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат (къэзыгъэлъэгъуагъэр партиеу «Единэ Россиер»), АР-м и Парламент хэбзэгъэуцунымкIэ, чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыным епхыгъэ IофыгъохэмкIэ икомитет итхьаматэу Александр Лобода (партиеу «Справедливэ Россиер») ыкIи зэIухыгъэ Iахьзэхэлъ обществэу «Зарем» зыфиIорэм игенеральнэ пащэу Пщыжъ Щамсудин (партиеу КПРФ-р). УФ-м и Президент и Полномочнэ лIыкIо депутатхэм закъыфигъазэзэ, кандидатурэу къагъэлъэгъуагъэхэм ахадэхэ зыхъукIэ шъыпкъагъэ хэлъэу, республикэм щыпсэухэрэм яшIоигъоныгъэхэр къыдалъытэхэзэ амакъэ атыным зэрэщыгугъырэр ариIуагъ.

Нэужым зикандидатурэ къагъэлъэгъуагъэхэр къэгущыIагъэх, хэдзынхэм япхыгъэ программэхэу къагъэхьазырыгъэхэм къадыхэлъытагъэу Адыгеим хэхъоныгъэхэр ышIынхэмкIэ ыкIи гумэкIыгъоу щыIэхэр дэгъэзыжьыгъэнхэмкIэ анахьэу анаIэ зытырагъэтыщт лъэныкъохэм къащыуцугъэх.

Джащ фэдэу АР-м и Парламент хэхьэрэ политическэ фракциехэм япащэхэри зэхэсыгъом къыщыгущыIагъэх. Ахэм къызэраIуагъэмкIэ, АР-м и ЛIышъхьэ хъунымкIэ къагъэлъэгъогъэ кандидатурэхэм пэшIорыгъэшъэу атегущыIагъэх, зэхэсыгъохэр рагъэкIокIыгъэх. Зыфэгъэзэгъэхэ лъэныкъом елъытыгъэу нэбгырищми яIофшIэн хэшIыкIышхо зэрэфыряIэр къыхагъэщыгъ. Ау илъэс пчъагъэхэм къакIоцI гъэцэкIэкIо хэбзэ къулыкъухэм ахэтэу, гъэIорышIэным ылъэныкъокIэ опытышхо зыIэкIэлъ КъумпIыл Мурат амакъэ фатымэ нахьышIоу пстэуми къаIуагъ.

Депутатэу (партиеу ЛДПР) Пэнэшъу Къэплъан къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, зыхэдэнхэ фэе кандидатурищми шъхьэкIэфэныгъэ афэпшIыныр атефэ. Ау республикэм пэщэныгъэ дызезыхьан фаер гъэцэкIэкIо хэбзэ къулыкъумкIэ опытышхо зиIэр ары. Ащ фэд IофшIэкIошхоу, цIыфхэм ягумэкIыгъохэр ыкIи ящыкIагъэхэр зэхэзышIыкIырэ КъумпIыл Мурат. Арышъ, фракцием хэтхэм амакъэ ащ фатыщт.

— Гъэсэныгъэм иIофышIэхэм сырялIыкIу, — къыIуагъ депутатэу Былымыхьэ Иринэ. — Мы аужырэ илъэсхэм республикэм кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэр, гурыт еджапIэхэр, псэупIэхэр бэу щашIыгъэх, щагъэцэкIэжьыгъэх, IофшIэпIэ чIыпIакIэхэр къыщызэIуахыгъэх. Ар зыпшъэ дэфагъэр, зэшIозыхыгъэр КъумпIыл Мурат ары. Мыр цIыфхэм апэблагъ, шъолъырым тапэкIи хэхъоныгъэхэр ышIынхэмкIэ амалэу щыIэхэм дэгъоу ащыгъуаз. Арышъ, мы кандидатурэм тымакъэ фэттыным детэгъаштэ.

Депутатэу Сергей Погодиным къызэриIуагъэмкIэ, ежь зипэщэ предприятием фэдэхэмкIэ анахь мэхьанэшхо зиIэр ахэм инвестициехэр ахэлъхьэгъэнхэр ыкIи бизнесым IэпыIэгъу фэхъугъэныр ары. Республикэм ипащэ хъущтым лъытэныгъэ фашIэу щытын фае. Ащ фэд зикандидатурэ къагъэлъэгъогъэ КъумпIыл Мурат.

Мыщ ыуж хэдзынхэр рагъэжьагъэх. Шъэф шIыкIэм тетэу депутат 48-мэ амакъэ атыгъ, зэкIэми КъумпIыл Мурат икандидатурэ дырагъэштагъ ыкIи АР-м и ЛIышъхьэу ар хадзыгъ.

Шъолъырым ипащэ гущыIэр зештэм, республикэм щыпсэухэрэ цIыфхэр IэпыIэгъу къызэрэфэхъухэрэмкIэ ыкIи къызэрэготхэмкIэ, къэралыгъом непэ ихъухьэрэр дэгъоу зэрэзэхашIыкIырэмкIэ зэрафэразэр ариIуагъ. Республикэм социальнэ-политическэ зыпкъитыныгъэ илъыным ар ылъапсэу ылъытагъ. Мы аужырэ илъэси 10-м Адыгеим хэхъоныгъэу ышIыгъэхэм, тапэкIэ пшъэрылъэу зыфагъэуцужьхэрэм КъумпIыл Мурат къатегущыIагъ, ащкIэ анахь шъхьаIэу къыгъэнэфагъэр цIыфхэм щыIэкIэ-псэукIэ амалэу яIэхэр нахьышIу шIыгъэнхэр ары.

Адыгеим щыпсэухэрэ цIыфхэм яшIоигъоныгъэхэр ыкIи щыкIагъэу яIэхэр къыдалъытэхэзэ шъолъыр политикэр зэрагъэпсыщтыр республикэм ипащэ къыIуагъ. Ащ пае общественнэ ыкIи дин организациехэм, лъэпкъ объединениехэм, АР-м и Парламент зэпхыныгъэу адыряIэр агъэпытэщт. ТапэкIэ анахь мэхьанэшхо зэратыщтыр цIыф зэхахьэхэр, егъэблэгъэнхэр арых, цIыфхэм афагъэцакIэхэрэ къэралыгъо ыкIи муниципальнэ фэIо-фашIэхэр нахь IэшIэх шIыгъэнхэм пылъыщтых.

Экономикэм хэхъоныгъэхэр ышIынхэм фэIорышIэщт индустриальнэ паркхэр гъэпсыгъэнхэр гухэлъхэм ащыщ. Джащ фэдэу мэкъумэщ хъызмэтым хэщагъэхэу Iоф зышIэхэрэм IэпыIэгъу афэхъущтых, щэу, лэу, лэжьыгъэу къахьыжьхэрэм ахэгъэхъогъэным анаIэ тырагъэтыщт. АдыгеимкIэ анахь мэхьанэшхо зиIэ лъэныкъоу зекIоным зиушъомбгъунымкIэ IофшIэныр лъагъэкIотэщт. Предпринимательхэм яшIуагъэ арагъэкIыным, ащкIэ пэрыохъухэр щымыIэнхэм мэхьанэшхо аратыщт. Мыщ дэжьым пшъэрылъ шъхьаIэу щытыщтыр регионым иэкономикэ къыхалъхьэрэ инвестициехэр нахьыбэ шIыгъэнхэр ары.

КъумпIыл Мурат къызэриIуагъэмкIэ, экономикэм хэхъоныгъэу ышIыхэрэм къакIэлъэкIох IофшIэпIэ чIыпIакIэу къызэIуахыхэрэр, бюджетым къихьэрэ хэбзэIахьхэм зэрахахъорэр, нэмыкIхэри. Мэхьанэшхо зиIэхэм ащыщ УФ-м и Президент ижъоныгъокIэ унашъохэр гъэцэкIэгъэнхэр, демографием ылъэныкъокIэ Iофхэм язытет нахьышIу шIыгъэныр, цIыфхэм япсауныгъэ къэухъумэгъэныр.

Зыныбжь хэкIотагъэхэм IэпыIэгъу афэхъугъэным, зянэ-зятэ зимыIэжьхэм, къызэхэоным ищынагъо зышъхьащыт унэхэм ачIэсхэм, унэгъо ныбжьыкIэхэм ыкIи сабыибэ зэрысхэм псэупIэхэр ягъэгъотыгъэнхэмкIэ IофшIэныр лъагъэкIотэщт. Псауныгъэр къэухъумэгъэным, гъэсэныгъэм, культурэм, спорт инфраструктурэм хэхъоныгъэхэр ашIынхэмкIэ IофшIэныр нахь агъэлъэшыщт.

— ЩыIэныгъэр нахьышIум ылъэныкъокIэ зэхъокIыным тицIыфхэр къежэх, арышъ, ахэм ящыIэкIэ-псэукIэ шэпхъэшIухэм адиштэным пстэуми тынаIэ тедгъэтын фае, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат. — Ащ фэдэ пшъэрылъ къытфегъэуцу УФ-м и Президентэу Владимир Путиным. Къэралыгъор IэпыIэгъу къазэрэфэхъущтым, яфитыныгъэхэр ыкIи яшIоигъоныгъэхэр ухъумагъэхэ зэрэхъущтым цIыфхэм яцыхьэ телъын фае. ЗэгурыIоныгъэ ыкIи кIочIэшхо зиIэ республикэм тыщыпсэунэу тыфай. Тызэгъусэу ащ тызэрэфэкIощтым сицыхьэ телъ.

Непэ къэуцухэрэ пшъэрылъхэр зэшIохыгъэнхэмкIэ федеральнэ гупчэм иIэпыIэгъу республикэм ищыкIагъ, арышъ, мы лъэныкъомкIи шъолъырым иIофшIэн ыгъэлъэшыщт, федеральнэ хэбзэ къулыкъухэм зэпхыныгъэу адыриIэр ыгъэпытэщт.

— IэпыIэгъу шъукъызэрэсфэхъугъэм ыкIи цыхьэ къызэрэсфэшъушIыгъэм апае «тхьашъуегъэпсэу» шъосэIо. Республикэм сыдигъуи зынаIэ къытетэу, социальнэ-экономикэ пшъэрылъэу къэуцухэрэр зэшIохыгъэнхэмкIэ зишIогъэшхо къытэзгъэкIырэ УФ-м и Президент и Полномочнэ лIыкIоу Къыблэ федеральнэ шъолъырым щыIэ Владимир Устиновым тызэрэфэразэр къыхэзгъэщымэ сшIоигъу. ТапэкIи арэущтэу Iоф зэдэтшIэнэу сыщэгугъы. ТицIыфхэм апашъхьэкIэ пшъэдэкIыжьышхо зэрэсхьырэр дэгъоу къызгурэIо, арышъ, ахэм тишIуагъэ зэрядгъэкIыщтым, яшIоигъоныгъэхэр къызэрэтыухъумэщтхэм тынаIэ тедгъэтыщт, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Владимир Устиновыр АР-м и ЛIышъхьэу хадзыгъэм къыфэгушIозэ, ащ ыпэкIэ республикэм ипэщагъэми Iофэу ыгъэцэкIагъэм осэшIу фишIыгъ. Адыгеим амалэу IэкIэлъхэр ыгъэфедэхэзэ ыпэкIэ лъыкIотэным зэрэщыгугъырэр къыIуагъ.

Зэхэсыгъом икIэух АР-м и ЛIышъхьэ зэрэхадзыгъэм фэгъэхьыгъэ унашъор АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм мэфэкI шIыкIэм тетэу КъумпIыл Мурат ритыжьыгъ.

Мы мэфэ дэдэм АР-м и ЛIышъхьэу хадзыгъэ КъумпIыл Мурат иIэнатIэ Iухьагъ. Мыщ фэгъэхьыгъэ зэхахьэу АР-м и Къэралыгъо филармоние щыкIуагъэр зэрищагъ Адыгеим и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм.

МэфэкI Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Адыгеим ипэщагъэхэу Джарымэ Аслъанрэ ТхьакIущынэ Аслъанрэ, Абхъазым и Президентэу Рауль Хаджимба, Къэбэртэе-Бэлъкъар Республикэм и ЛIышъхьэу КIокIо Юрэ, мы республикэм ипэщагъэу Къанэкъо Арсен, Ингушетием и ЛIышъхьэу Юнус-Бек Евкуровыр, Къэрэщэе-Щэрджэс Республикэм и ЛIышъхьэу Рашид Темрезовыр, Краснодар краим игубернатор игуадзэу Николай Долуда, УФ-м мэкъу-мэщымкIэ иминистрэ иапэрэ гуадзэу Хьатыу Джамболэт, АР-м иминистрэхэм я Кабинет хэтхэр, депутатхэр, муниципальнэ образованиехэм япащэхэр, политическэ партиехэм ыкIи общественнэ организациехэм ялIыкIохэр, нэмыкIхэри.

Адыгеим и Конституционнэ хьыкум и Тхьаматэу ЛIыхьэтыкъо Аскэр республикэм ипащэу хадзыгъэ КъумпIыл Мурат тхьэлъанэ ытыным пае сценэм къыдищэягъ. Республикэм икъэралыгъуабзэхэу урысыбзэмрэ адыгабзэмрэкIэ ар къыIуагъ.

Адыгеим ихэбзэгъэуцугъэ диштэу хабзэм итамыгъэ шъхьаIэхэр: Конституцием итекст, быракъыр ыкIи гербыр КъумпIыл Мурат ратыгъэх. Джащ фэдэу АР-м и ЛIышъхьэ зэрэхъугъэр къэзыушыхьатырэ тхылъыр фагъэшъошагъ.

Нэужым зэхахьэм къекIолIагъэхэм ащыщхэр къэгущыIагъэх, республикэм ипащэу хадзыгъэм къыфэгушIуагъэх, гущыIэ дэхабэ пагъохыгъ. Анахь гущыIэ фабэхэр зыпагъохыгъэхэр КъумпIыл Мурат янэ-ятэхэу КъумпIыл Къэралбыйрэ Розэрэ.

— IэнатIэу узыIухьэрэр зэрэкъиным дакIоу, ащ пшъэдэкIыжьышхо зэрэпылъыри нафэ, — къыIуагъ Джарымэ Аслъан. — Илъэс пчъагъэхэм къакIоцI АР-м и Премьер-министрэу, республикэ Парламентым и Тхьаматэу Iоф пшIагъэ, гъэхъэгъэшIухэр пшIынхэу пфызэшIокIыгъ. АР-м и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыщыбгъэцэкIэгъэ уахътэми апэрэ лъэбэкъоу щыпшIыгъэхэм сэ сшъхьэкIэ сагъэрэзагъ. ТапэкIи арэущтэу IофшIэныр лъыбгъэкIотэнэу тыпщэгугъы.

Мы мафэр, зэхахьэр республикэм итарихъ къызэрэхэнэжьыщтыр къыIуагъ нэужым гущыIэр зыштэгъэ ТхьакIущынэ Аслъан. КъумпIыл Мурат ныбжьыкI нахь мышIэми, зисэнэхьат, зиIофшIэн хэшIыкIышхо афызиIэ, шъхьэкIэфэныгъэшхо зыфашIырэ политик зэрэхъугъэр къыхигъэщыгъ. Экономикэм хэхъоныгъэу ышIыгъэхэм ащ иIахьышIу зэрахэлъыр кIигъэтхъыгъ. УФ-м и Президент КъумпIыл Мурат икандидатурэ къызэрэдыригъэштагъэмкIэ, депутатхэм амакъэ зэрэфатыгъэмкIэ афэрэзагъ.

— Урысыем хэхъоныгъэу ышIыхэрэм Адыгеими иIахь хэлъ. Республикэм ипащэу хадзыгъэм пшъэрылъыкIэхэр зэшIуихынхэу къыпыщылъ, ащкIэ рихъухьагъэр зэкIэ къыдэхъунэу тыфэлъаIо. Адыгэхэмрэ абхъазхэмрэ зэпэблэгъэ лъэпкъых, тикъини, тигушIуагъуи зэдэтэгощы. Арышъ, тиреспубликэ сыдигъуи урихьакIэ лъэпIэщт, тишIуагъэ къызэрэодгъэкIыщтым, тыкъызэрэбготыщтым щэч ахэлъэп, — къыIуагъ Рауль Хаджимба.

Николай Долуда гущыIэр зештэм, Краснодар краим игубернаторэу Вениамин Кондратьевым ыцIэкIэ Адыгеим и ЛIышъхьэу хадзыгъэм къыфэгушIуагъ. Зэгъунэгъу шъолъыритIум сыдигъуи зэгурыIоныгъэ, ныбджэгъуныгъэ азыфагу илъэу зэрэзэдэпсэухэрэм мэхьанэшхо иIэу ылъытагъ, тапэкIи язэпхыныгъэ зэрагъэпытэщтым ицыхьэ зэрэтелъыр хигъэунэфыкIыгъ.

— Джырэ охътэ мыпсынкIэм пшъэдэкIыжь зыхьын зылъэкIыщт цIыф республикэм ипащэ зэрэхъугъэм мэхьанэшхо иI, — къыIуагъ КIокIо Юрэ. — Тэ тыкъыбгот, амалэу тиIэмкIэ тишIуагъэ къызэрэодгъэкIыщтым тыпылъыщт.

Адыгэхэмрэ ингушхэмрэ культурэм, тарихъым, нэмыкI лъэныкъохэми зэрэзэрапхыхэрэр къыIуагъ Юнус-Бек Евкуровым. КъумпIыл Мурат АР-м и Премьер-министрэу зыщэтым бэ зэрэзэшIуихыгъэр, IофшIэныр шIу зэрилъэгъурэм ар ылъапсэу зэрэщытыр хигъэунэфыкIыгъ. Республикэм ипэщэ IэнатIэ гъэхъэгъэшIухэр щишIынхэу къыфиIуагъ.

— КъумпIыл Мурат сыдигъуи Адыгеим ипатриотэу щыт. Мы IэнатIэм Iухьаным ыпэкIэ гъогу гъэнэфагъэ къыкIугъ, къыдэхъугъэр зэкIэ ежь ышъхьэкIэ къылэжьыгъ, — къыIуагъ Рашид Темрезовым.

Нэужым сценэм къыдэкIоегъэ Хьатыу Джамболэт УФ-м мэкъу-мэщымкIэ иминистрэу Александр Ткачевым ыцIэкIи, ежь ышъхьэкIи АР-м и ЛIышъхьэу хадзыгъэ КъумпIыл Мурат къыфэгушIуагъ. Республикэм ипащэ ныбжьыкI нахь мышIэми, акъылышхо зэриIэр илъэс зэкIэлъыкIохэм къызэригъэлъэгъуагъэр, иреспубликэ шIу зэрилъэгъурэр иIофшIэнкIэ къызэригъэшъыпкъэжьыгъэр ащ игущыIэ къыщыхигъэщыгъэх.

 УФ-м и Общественнэ палатэ хэт МэщбэшIэ Исхьакъ зэрилъытэрэмкIэ, къыоолIэгъэ цIыфым уедэIуныр, зэхэпшIыкIыныр пащэм ишэн шъхьаIэу щытын фае.

— Мурат Къэралбый ыкъом ятэжъ дэгъоу сшIэщтыгъ, Апшъэрэ Советым сыхадзы зэхъум ар сицыхьэшIэгъоу щытыгъ. ЗыгорэкIэ къыпщыгугъырэ е гумэкIыгъо зиIэ цIыфэу уадэжь къэкIуагъэм сыд фэдэу щытми уедэIуным тинахьыжъхэм тыфагъасэщтыгъ. Амал уиIэмэ, ащ IэпыIэгъу фэхъу, уимыIэмэ — арэущтэу зыкIэхъурэр гурыгъаIу, унаIэ тегъэт. Ащ фэдэ шэн о, Мурат Къэралбый ыкъом, пхэлъ. О уныбжьыкI, республикэм гумэкIыгъоу иIэхэм дэгъоу уащыгъуаз, уцIыф чан ыкIи Iэдэбныгъэ пхэлъ. АР-м и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ бгъэцэкIэнхэу узагъэнафэм пшъэрылъэу къыпфагъэуцугъагъэхэм дэгъоу сащыгъуаз ыкIи непэ сырыгушхоу къэсIон слъэкIыщт ахэм ащыщыбэр зэшIопхын зэрэплъэкIыгъэр. Ащ бэ къыгъэлъагъорэр, — къыIуагъ МэщбэшIэ Исхьакъ.

КъумпIыл Мурат гущыIэр зештэм, IэпыIэгъу къыфэхъугъэ пстэуми «тхьашъуегъэпсэу» къариIуагъ. IэнатIэу зыIухьагъэм пшъэдэкIыжьышхо зэрэпылъыр дэгъоу къызэрэгурыIорэр, УФ-м и Президент, партиеу «Единэ Россием», депутатхэм, Адыгеим щыпсэухэрэ цIыфхэм цыхьэу къыфашIыгъэр къыгъэшъыпкъэжьыным амалэу иIэр зэрарихьылIэщтыр къыIуагъ.

— ТапэкIэ IофшIэнышхо дгъэцэкIэнэу къытпыщылъ. УФ-м и Президентэу Владимир Путиным къыгъэнэфэгъэ гъогум тытемыкIэу типшъэрылъхэр зэшIотхыщтых, тицIыфхэм яшIоигъоныгъэхэр ыкIи яфитыныгъэхэр, шъолъырым иобщественнэ кIуачIэхэм яеплъыкIэхэр къыдэтлъытэхэзэ тиIофшIэн зэхэтщэщт. Тызэкъотэу, цIыфхэм тагурыIоу, ахэр тиупчIэжьэгъухэу тиIофшIэн зыдгъэпсыкIэ, итхъухьагъэр зэкIэ щыIэныгъэм щыпхырытщыщт, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгеим ипащэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, пшъэрылъ шъхьаIэу щытыщтхэр цIыфхэм щыIэкIэ-псэукIэ амалэу аIэкIэлъхэр нахьышIу шIыгъэныр, республикэм мамырныгъэрэ зэгурыIоныгъэрэ илъынхэр ары.Возврат к списку