РУС АДЫГ

СурэтышIым IофшIэгъэшхо иI

13.02.2018

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Адыгеим изаслуженнэ сурэтышIэу, Урысыем инароднэ сурэтышIэу Къат Теуцожь имастерской щыIагъ.

СурэтышIым творческэ гухэлъэу иIэхэм афэгъэхьыгъэу къыIотагъ, живописымкIэ ыкIи графикэмкIэ IофшIэгъэ ухыгъэу иIэхэр къыгъэлъэгъуагъэх, гъучIым хэуIукIыгъэным ылъэныкъокIэ IофшIагъэу иIэхэм хьакIэхэр нэIуасэ афишIыгъэх.

Къат Теуцожь къуаджэу Гъобэкъуае къыщыхъугъ. 1969-рэ илъэсым Краснодар дэт педагогическэ институтым ихудожественнэ-графическэ факультет къыухыгъ, 1974-рэ илъэсым — художествэхэмкIэ Тбилиси дэт Къэралыгъо академием играфическэ отделение.

ЛIэшIэгъу ныкъом ехъугъ Т. Къатыр творчествэм зыпылъыр, а уахътэм къыкIоцI стиль ыкIи жанрэ зэфэшъхьафхэмкIэ IофшIэгъэ шъэ пчъагъэ къыIэкIэкIыгъ, ахэм ахэхьэх адыгэ тхакIохэм ятхылъхэр, джащ фэдэу адыгэхэмрэ грузинхэмрэ яфольклор произведениехэм къадигъэхьэгъэ сурэтхэр.

«РеспубликэмкIэ апэрэу оры Урысыем инароднэ сурэтышI хъугъэр. Ащ дэгъоу къегъэлъагъо уиIэпэIэсэныгъэ зынэсыгъэмрэ уиIоф гуетыныгъэу фыуиIэмрэ. УиIофшIагъэхэм тиреспубликэ ищытхъу чыжьэу агъэIу, тихэгъэгу имызакъоу, IэкIыб къэралхэми ащ нэIуасэ щафэхъух. Адыгэхэм якультурэ, ятарихъ ыкIи ящыIакIэ нахьышIоу ашIэнхэмкIэ ахэм амалышIу яогъэгъоты. Адыгеим ипащэхэм культурэм икъэухъумэнрэ ихэхъоныгъэрэ ренэу анаIэ тырагъэты, ори IэпыIэгъу тыкъыпфэхъунэу утэгъэгугъэ», — къыхигъэщыгъ КъумпIыл Мурат.

Адыгеим и ЛIышъхьэ культурэмкIэ Министерствэм пшъэрылъ фишIыгъ творческэ мастерскоим игъэцэкIэжьынкIэ Къат Теуцожь IэпыIэгъу фэхъунэу. ПшъэдэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «Газпром межрегионгаз Майкоп» зыфиIорэм игенеральнэ директорэу Аращыкъо Руслъан мы зэIукIэгъум хэлэжьагъ ыкIи сурэтышIым IэпыIэгъу етыгъэнымкIэ ежьыри ишIуагъэ къыгъэкIоным зэрэфэхьазырыр къыIуагъ.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъуВозврат к списку