РУС АДЫГ

КъумпIыл Мурат зэхэсыгъом хэлэжьагъ

29.07.2020

УФ-м и Президентэу Владимир Путиным къэралыгъом исанитарнэ-эпидемиологическэ зытет зыфэдэм ыкIи псауныгъэр къэухъумэгъэным исистемэ бжыхьэ-кIымэфэ лъэхъаным зэрэфэхьазырым фэгъэхьыгъэ зэхэсыгъо тыгъуасэ зэхищагъ. Видеоконференцие шIыкIэм тетэу кIогъэ Iофтхьабзэм хэлэжьагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Урысыем и Президент зэхэсыгъом пэублэ псалъэ къыщишIызэ, пандемием илъэхъан медицинэ IэпыIэгъум дэгъоу Iоф зэришIагъэр къыхигъэщыгъ.

– Медикхэм гъэпсэф ямыIэу Iоф зэрашIагъэм, япшъэрылъхэр зэрифэшъуашэу зэрагъэцэкIагъэхэм яшIуагъэкIэ коронавирусым тыпэшIуекIуагъ. ЩыкIагъэхэри, гумэкIыгъохэри щыIагъэх нахь мышIэми, эпидемиер къызэтедгъэуцон тлъэкIыгъ. Мэкъуогъум ыкIи бэдзэогъум коронавирусыр къызэолIагъэхэм япчъагъэ къэралыгъом нахь макIэ щыхъунэу ригъэжьагъ, – къыIуагъ Владимир Путиным.

Ащ дакIоу непэ Iофхэм язытет джыри зэрэхьылъэр, врачхэм къаIорэр бгъэцэкIэн зэрэфаер къэралыгъом ипащэ къыIуагъ. Джащ фэдэу бжыхьэ-кIымэфэ лъэхъаным зэпахырэ узхэм замыушъомбгъуным фэшI зэрифэшъуашэу ащ зыфэгъэхьазырыгъэн, пэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэхэр зэхэщэгъэнхэ фаеу ылъытагъ.

Зэхэсыгъом къыщыгущыIагъэх ыкIи Iофэу ашIэрэм къытегущыIагъэх УФ-м ивице-премьерэу Татьяна Голиковар, профильнэ министрэу Михаил Мурашко, Роспотребнадзорым ипащэу Анна Поповар, нэмыкIхэри.

– Урысыем и Президентэу Владимир Путиным псауныгъэр къэухъумэгъэным исистемэ иIофшIэн джыри нахь шIуагъэ къытэу зэхэщэгъэнымкIэ пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр къыгъэуцугъэх. Пстэуми анахь шъхьаIэр цIыфхэм япсауныгъэ къэухъумэгъэныр, коронавирусым ыпкъ къикIыкIэ сымаджэхэрэм япчъагъэ хэмыхъоным Iоф дэшIэгъэныр ары. АщкIэ республикэм ищакIагъэр IэкIэлъ, – къыIуагъ Адыгеим и ЛIышъхьэ зэхэсыгъом зэфэхьысыжьхэр къыфишIызэ.Возврат к списку