РУС АДЫГ

Мурат Кумпилов проинспектировал ход реконструкции парка в ст. Гиагинской

08.11.2018

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Джэджэ районым зэкIом псэупIэу Джаджэм и Гупчэ парк игъэкIэжьын зэрэкIорэм лъыплъагъ ыкIи ишIошIхэр къыриIолIагъэх.

Джащ фэдэу агъэкIэжьырэ чIыпIэм иIофхэм язытет зыщагъэгъозэнэу къэкIуагъэх Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, Къыблэ Федеральнэ шъолъырымкIэ федеральнэ инспектор шъхьаIэу Адыгэ Республикэм щыIэ Сергей Дрокиныр, Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэрэ Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэу ТхьакIущынэ Мурат, Адыгэ Республикэм и Вице-премьерэу Сапый Вячеслав.

Джэджэ районым ипащэу Александр Бутусовым республикэм и ЛIышъхьэ къыфиIотагъ IофшIэнэу зэшIуахыгъэм фэгъэхьыгъэу. Паркым изэтегъэпсыхьан пстэумкIи сомэ миллион 12,6-м ехъу къыфатIупщыгъ, ащ щыщэу сомэ миллиони 5-р республикэм ибюджет, сомэ миллиони 4,3-р мунициальнэ бюджетым ыкIи сомэ миллиони 3,3-м ехъур бюджетым къыхимыубытэрэ къэкIуапIэхэм къахэкIыгъэх.

Ащ ишIуагъэкIэ гъогу цIыкIу пстэуми плиткэ атыралъхьагъ, тIысыпIэхэр агъэуцугъэх, нэфынэр къэзытыщтхэр, видео- амалхэр агъэуцугъэх. Паркым игупчэ сценэмрэ фонтанымрэ щашIыгъэх. Джаджэм щыпсэухэрэм яшIоигъоныгъэ тетэу ШIулъэгъум, Унагъом ыкIи Шъыпкъагъэм яаллее, къэзэрэщэгъакIэхэм апае беседкэр ашIыгъэх. КIэлэцIыкIухэр зыщыджэгущтхэ чIыпIэр агъэнэфагъ, саугъэтхэу яIэхэр зэтырагъэпсыхьажьыгъэх. СкульптуракIэ – Ным исаугъэт агъэуцугъ. Ащ нэфэшъхьафэу шъхьэихыгъэ спортивнэ площадкэ ашIынэу рахъухьагъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ агу къыгъэкIыжьыгъ IофшIэнхэу агъэцакIэхэрэр лъэшэу анаIэ тетэу ауплъэкIунхэ зэрэфаер, тапэкIэ зэшIуахынэу къэтхэмкIи анаIэ нахь зытырагъэтын фэе лъэныкъохэр къыхигъэщыгъэх. КъумпIыл Мурат къызэриIуагъэмкIэ, станицэмрэ районымрэ ащыпсэухэрэм апай мы пстэури зыкIашIырэр, арышъ, пстэуми апэу ахэм яшIоигъоныгъэхэр, яеплъыкIэхэр ары къыдэлъытэгъэнхэ фаер. Ащ нэмыкIэу пIэлъэ кIэкIым къыкIоцI чъыгхэр, къэгъагъэхэр агъэтIысхьанхэу пшъэрылъ афишIыгъ.

А пстэуми адакIоу республикэм и ЛIышъхьэ районым ицIыф цIэрыIохэм ясурэт зытет стендым нэIуасэ зыфишIыгъ. Анахь IофышIэ дэгъухэр Щытхъу пхъэмбгъум къырагъэхьанхэу, нахьыпэм Iофым зэрэкIагъэгушIущтыгъэхэм къыфагъэзэжьынэу игъо афилъэгъугъ.

«Джэджэ районым хэхъоныгъэхэр ышIынхэмкIэ амалышхохэр иIэх. МэшIоку гъогур, мэкъумэщ ыкIи перерабатывающэ предприятие инхэр, чIыгу гъэбэжъулъэхэр иIэх, а пстэуми шъуиамалхэр нахь къаIэтых. Ау анахь шъхьаIэр районым икадрэхэр ары. IофшIэным илъэныкъо пстэумкIи гъэхъэгъэшIухэр зышIыхэрэ цIыфхэр ыкIи районым ищытхъу чыжьэу зыгъэIухэрэр шъуиIэх. Ахэр нэмыкIхэм щысэ афэхъунхэ фае», — къыхигъэщыгъ КъумпIыл Мурат.

ИкIэухым республикэм и ЛIышъхьэ районым ипащэхэм закъыфигъазэзэ къыIуагъ псэупIэм изэтегъэпсыхьанкIэ опытэу яIэ хъугъэр тапэкIи къызфагъэфедэнэу, проектхэм язэхэгъэуцон къулыкъу зэфэшъхьафхэм яIофышIэхэр къыхагъэлэжьэнхэу. Зичэзыу къэсыгъэр ТекIоныгъэм ипаркэу станицэм дэтымрэ район администрациер зычIэт унэм къыпэIулъ чIыпIэмрэ зэтегъэпсыхьэгъэнхэр ары.Возврат к списку