РУС АДЫГ

ЗэIукIэгъу зэдыряIагъ

17.07.2017

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат Адыгеим и Правительствэ зычIэт унэм Адыгэ Республикэм и Президентыгъэу Шъэумэн Хьазрэт щыIукIагъ. ХьакIэ лъапIэм республикэм гъэхъагъэу иIэхэр, Iофыгъоу ыпашъхьэ итхэр, хэхъоныгъэ ышIынымкIэ амалэу щыIэхэр зэригъэшIагъэх. Социальнэ Iофыгъохэм, анахьэу Хэгъэгу зэошхом иветеранхэм IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэным япхыгъэхэм анаIэ атырагъэтыгъ.

«Республикэм пае бэ о пшIагъэр. Адыгеим пэщэныгъэ зыдызепхьэгъэ илъэсхэм ащ икъэралыгъо гъэпсыкIэ игъэпытэн уиIахьышхо хэпшIыхьагъ. Политик, общественнэ IофышIэ дэгъоу узэрэщытым имызакъоу, бизнесым ылъэныкъокIи, шIушIэнымкIи гъэхъагъэхэр уиIэх. УичIыпIэгъухэм ренэу IэпыIэгъу уафэхъу. 2002-рэ илъэсым псыр къызеум IэпыIэгъу зэрябгъэгъотыгъагъэр джы къызнэсыгъэм шIукIэ агу къэкIыжьы. Ащ фэдэ шIушIагъэу уиIэр бэдэд. УищыIакIэкIэ щысэтехыпIэу ущыт, цIыфым игухэлъ къыдэхъунымкIэ теубытэныгъэшхо хэлъмэ, акъыл иIэмэ, IофшIэным ыIэ екIумэ гъэхъагъэхэр зэришIышъущтхэр, лъытэныгъэ къызэрилэжьыщтыр къэбгъэлъэгъуагъ», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Шъэумэн Хьазрэт республикэм иIэшъхьэтетхэр дахэу къызэрэпэгъокIыгъэхэм пае зэрафэразэр ыкIи ичIыпIэгъухэм тапэкIи адеIэным зэрэфэхьазырыр къыIуагъ. ГущыIэм пае, Адыгеим и Президентыгъэр Хэгъэгу зэошхом иветеранхэм сомэ мин 50 зырызкIэ адеIэн имурадэу республикэм къэкIуагъ.

«Хэгъэгу зэошхом иветеранхэм ячIыфэ сыдигъуи ттелъыщт. Ахэм лIыхъужъныгъэрэ псэемыблэжьныгъэрэ къызэрэзыхагъэфагъэм пае шъхьащэ афэтэшIы. ТекIоныгъэр къытфыдэзыхыгъэхэм, мамырныгъэр къытфэзыухъумагъэхэм анахь щыIэкIэ дэгъур яфэшъуаш», — къыIуагъ Шъэумэн Хьазрэт.

КъумпIыл Мурат Шъэумэн Хьазрэт игъоу ылъэгъугъэхэм къадыригъэштагъ, шIушIэ проектым ипхырыщынкIэ IэпыIэгъу аритынэу къыгъэгугъагъ. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцакIэрэм къызэриIуагъэмкIэ, мы охътэ благъэм ахъщэр зэраIэкIагъэхьащт шIыкIэр агъэнэфэщт, спискэхэм ахэплъэжьыщтых, Хэгъэгу зэошхом хэлэжьагъэ пэпчъ ащ фэдэ ахъщэ IэпыIэгъу IукIэщт. Адыгэ Республикэм иветеранхэм я Совет къызэритыгъэмкIэ, Хэгъэгу зэошхом хэлэжьагъэхэу, сэкъатныгъэ хэзыхыгъэу нэбгырэ 257-рэ непэ республикэм щэпсэу.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы: Шъэумэн Хьазрэт Теуцожь районымкIэ къуаджэу Афыпсыпэ 1937-рэ илъэсым жъоныгъуакIэм и 1-м къыщыхъугъ. 2002-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу 2007-рэ илъэсым нэс республикэм пэщэныгъэ дызэрихьагъ. Политикэ IэнэтIэшхохэм апэкIэ дунаим идышъэкъычIэх компаниешхохэм зэу ащыщыр, «Полюс» зыфиIорэр зэхищагъ. БэшIагъэ шIушIэн Iофым зыпылъыр. Заом хэлэжьагъэхэм, социальнэ проектхэм, учреждениехэм — Адыгеим, Красноярскэ, Краснодар крайхэм, Москва, Санкт-Петербург ясымэджэщхэм, якIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм, ягурыт, яапшъэрэ еджапIэхэм имылъкукIэ ренэу адеIэ.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъуВозврат к списку