РУС АДЫГ

КъумпIыл Мурат Адыгэ электросетым пэщакIэу фашIыгъэм IукIагъ

15.03.2017

Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат ПАО-у «Кубаньэнерго» зыфиIорэм игенеральнэ директорэу Александр Гавриловым бэмышIэу IофшIэгъу зэIукIэгъу дыриIагъ.

Энергетическэ компанием ипащэ зэIукIэгъум хэлажьэхэрэр ПАО-у «Кубаньэнерго» икъутамэу «Адыгэ электрическэ сетьхэр» зыфиIорэм идиректорэу агъэнэфэгъэкIэ Юрий Хомиченкэм нэIуасэ фишIыгъэх. ЗэкIэми зэрэтшIэу, тапэкIэ мы IэнатIэр зыIыгъыгъэр Владимир Папуковыр ары.

Адыгэ Республикэм ивице-премьерэу Сапый Вячеславрэ Адыгэ Республикэм экономикэ хэхъоныгъэмрэ сатыумрэкIэ иминистрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ Олег Топоровымрэ зыхэлэжьэгъэхэ зэIукIэм энергетическэ компаниемрэ Адыгэ Республикэмрэ тапэкIэ зэдашIыгъэгъэ зэзэгъыныгъэхэм ягъэцэкIэнкIэ гухэлъэу яIэхэм щатегущыIагъэх.

«Республикэм инвестициехэр нахьыбэу къыхалъхьаным тишъыпкъэу непэ Iоф дэтэшIэ, лъэныкъо пстэуми язэдэлэжьэныгъэ къыкIемыгъэчыгъэным мэхьанэшхо иI. Александр Гавриловым ишIуагъэкIэ республикэм инвестиционнэ проект заулэ зэрэщыпхыращыгъэр хэзгъэунэфыкIы сшIоигъу. Ахэм ащыщых логистическэ гупчэхэу «Южный», «Адыгея» зыфиIохэрэр. Адыгэкъалэ дэжь киловатти 110-рэ зилъэшыгъэ подстанциер щамышIыгъагъэмэ, ахэр зэрамыгъэпсышъущтыгъэр къэIогъэн фае. ПАО-у «Кубаньэнерго» зыфиIорэм тапэкIи шIуагъэ къытэу тызэрэдэлэжьэщтым тицыхьэ телъ», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Республикэм технопаркитIу щыгъэпсыгъэнымкIэ амалэу зэрахьэхэрэр Александр Гавриловым къафиIотагъ. ПАО-у «Кубаньэнерго» зыфиIорэм игенеральнэ директор зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, непэ документхэм Iоф адашIэ, ахъщэу къатIупщыщтыр зыфэдизымрэ пIалъэмрэ агъэнафэх, 2018 —2019-рэ илъэсхэм энергопсэолъакIэхэр ашIыщтых.

Зигугъу къэтшIыгъэ проектхэм ягъэцэкIэнкIэ пшъэдэкIыжь джы зыхьыщтыр Юрий Хомиченкэр ары. ЗэIукIэгъум ыуж Адыгэ электрическэ сетым щылажьэхэрэр пэщакIэм нэIуасэ фашIыгъэх.

2014-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу Юрий Хомиченкэр ПАО-у «Кубаньэнерго» зыфиIорэм Iоф щешIэ. Ащ ыпэкIэ илъэс 20-м къехъурэ Урысыем хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ икъулыкъухэм ащылэжьагъ. 2015-рэ илъэсым имэлылъфэгъу къыщегъэжьагъэу ПАО-у «Кубаньэнерго» икъутамэу «Краснодар электрическэ сетьхэр» зыфиIорэм иIофхэм ягъэзекIон фэгъэзэгъагъ, Iофыгъо гъэнэфагъэхэмкIэ, инвестиционнэ IофшIэнымкIэ директорым игодзагъ.Возврат к списку