РУС АДЫГ

Щылэ мазэм и 1-р – ИлъэсыкI

31.12.2019

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

ТичIыпIэгъу лъапIэхэр!

2020-рэ илъэсыкIэу къихьэрэм фэшI тышъуфэгушIо!

Мы мэфэкIыр щыIэныгъэм ичэзыукIэ ублагъэ зэрэхъурэм итамыгъэу ренэу щытыгъ ыкIи щыт. ИлъэсыкIэм ехъулIэу кIэуххэр зэфэтхьысыжьхэу, блэкIыгъэ хъугъэ-шIагъэхэр тыгу къэдгъэкIыжьхэу, къэкIощт лъэхъанымкIэ гухэлъхэр итхъухьэхэу щыт.

2019-рэ илъэсэу икIырэм лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ республикэм гъэхъэгъэ макIэп ышIыгъэр. Адыгеим ихэхъоныгъэкIэ, цIыфхэм яфэшъошэ щыIакIэ яIэнымкIэ зэшIотхын фаеу тапэ илъхэм ахэр лъэпсэшIу афэхъущтых.

2020-рэ илъэсэу къихьэрэр шIуагъэ къэзытыщт гъэпсын IофшIэнхэмкIэ зэрэбаищтым тицыхьэ телъ. Тызэгъусэмэ, сыд фэдэрэ пшъэрылъи зэшIотхышъущт, гухэлъэу итхъухьагъэхэри щыIэныгъэм щыпхырытщышъущтых. Республикэм щыпсэухэрэм гуетыныгъэу ахэлъым, тигупсэ Адыгеир джыри нахь зэтегъэпсыхьагъэ хъуным зэкIэми тызэрэдэлажьэрэм ащкIэ яшIогъэшхо къэкIощт.

ТичIыпIэгъу лъапIэхэр, зэкIэми тышъуфэлъаIо псауныгъэ пытэ, щыIэкIэшIу шъуиIэнэу, шъуиунагъохэм рэхьатныгъэ арылъынэу, дунаир мамырэу, шъуигухэлъ дахэхэр къыжъудэхъухэу шъупсэунэу! 2020-рэ илъэсыкIэм насыпрэ гушIуагъорэ къышъуферэхь!

 

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу, Урысые политическэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ исекретарэу КъумпIыл Мурат

 

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир НарожныйВозврат к списку