РУС АДЫГ

Атлетикэ онтэгъум ихэхъоныгъэхэм атегущыIагъэх

17.01.2019

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат УФ-м атлетикэ онтэгъумкIэ и Федерацие ипрезидентэу Максим Агапитовымрэ Олимпиадэ джэгунхэм текIоныгъэр къащыдэзыхыгъэу, дунаим тIогъогогъо ичемпионэу, СССР-м спортымкIэ изаслуженнэ мастерэу Чыржьын Мухьарбыйрэ тыгъуасэ аIукIагъ. Мы спорт лъэпкъым республикэм хэхъоныгъэхэр щишIынхэм, спортсменхэм зэрифэшъуашэу загъэхьазырын ыкIи ыпэкIэ лъыкIотэнхэ амал яIэным, нэмыкI Iофыгъохэм къэзэрэугъоигъэхэр атегущыIагъэх.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м физическэ культурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет итхьаматэу Дэгужъые Мурат, шъолъыр общественнэ организациеу «Адыгеим атлетикэ онтэгъумкIэ и Федерацие» иправление ипащэу Былымыхьэ Рэщыдэ, атлетикэ онтэгъумкIэ олимпийскэ резервым испорт еджапIэ идиректорэу Сихъу Рэмэзанэ.

АР-м и ЛIышъхьэ зэIукIэгъум пэублэ псалъэ къыщишIызэ, республикэм къэкIогъэ хьакIэм шIуфэс гущыIэхэмкIэ зыфигъэзагъ. Атлетикэ онтэгъум шъолъырым мэхьанэшхо зэрэщыратырэр, узщыгугъын плъэкIыщтхэ спортсмен ныбжьыкIэхэр непэ зэрэщыIэхэр республикэм ипащэ хигъэунэфыкIыгъ.

— Тикъэралыгъо имызакъоу, дунаим щызэлъашIэрэ апэрэ олимпийскэ тичемпионэу Чыржьын Мухьарбый тырэгушхо, тэгъэлъапIэ. Мыщ фэдэ спортсмен цIэрыIохэм республикэм ыцIэ чыжьэу агъэIугъ, къыткIэхъухьэхэрэ лIэужхэмкIэ ахэр щысэтехыпIэх, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Республикэм ипащэ бэмышIэу зиюбилей хэзыгъэунэфыкIыгъэ М. Чыржьыным фэгушIуагъ ыкIи шъолъырым итын анахь лъапIэу медалэу «Адыгеим и Щытхъузехь» зыфиIорэр фигъэшъошагъ.

Максим Агапитовым къызэриIуагъэмкIэ, спорт лъэпкъ зэфэшъхьафхэу щыIэхэм атлетикэ онтэгъум непэ чIыпIэ гъэнэфагъэ ащеубыты. Мы спорт лъэпкъымкIэ апэрэ зэнэкъокъухэр 1895-рэ илъэсым зэхащэгъагъэх. Къэралыгъор зэрыгушхон ылъэкIыщт спортсменыбэ атлетикэ онтэгъум ыпIугъ. Ащ фэдэ къэгъэлъэгъон дэгъухэр щыIэнхэм Адыгеим илIыкIохэми яIахьышIу хэлъ. 2018-рэ илъэсым къалэу Ашхабад щыкIогъэ Дунэе чемпионатым Урысыем испортсменхэм рекорди 7 щагъэуцугъ, дышъэ медали 5 къахьыгъ. Адыгеим зыщызыгъэсэрэ Родион Бочковым ящэнэрэ чIыпIэр къыдихыгъ. Спортсмен ныбжьыкIэм тапэкIи гъэхъэгъэшIухэр ышIынхэ зэрилъэкIыщтыр, ащ бэкIэ ущыгугъын зэрэфаер Федерацием ипрезидент хигъэунэфыкIыгъ.

— Адыгеим фэдэ шъолъырхэм яшIуагъэкIэ мы спорт лъэпкъым зыкъызэриIэтыжьыщтым, тапэкIэ хэхъоныгъэхэр зэришIыщтхэм, ащ дакIоу джыри нахь лъэгэпIэ инхэм зэранэсыщтым сицыхьэ телъ. АщкIэ АР-м и ЛIышъхьэ инэу сыфэраз, — къыIуагъ М. Агапитовым.

Спортым ылъэныкъокIэ лъэгэпIэ инхэм анэсыгъэ Чыржьын Мухьарбый непэ къыткIэхъухьэрэ лIэужхэм щысэ зэрэтырахырэр Федерацием ипрезидент къыхигъэщыгъ, къызыхъугъэ мафэмкIэ ащ фэгушIуагъ, шIухьафтын фишIыгъ.

Чыржьын Мухьарбый гущыIэр зештэм, спортым ылъэныкъокIэ гъэхъагъэу иIэхэм осэшIу къафэзышIыгъэ ыкIи республикэм итын анахь лъапIэ къыфэзыгъэшъошэгъэ АР-м и ЛIышъхьэ фэрэзагъ.

— Социальнэ лъэныкъом имызакъоу, спортым хэхъоныгъэхэр ышIынхэм унаIэ тет, — къыIуагъ М. Чыржьыным республикэм ипащэ зыкъыфигъазэзэ. — Спорт псэолъабэ шъолъырым щашIыгъ, джы къэнэжьырэр тиспортсменхэм гъэхъагъэхэр ашIынхэр, тагъэгушIоныр ары.

Дэгужъые Мурат къызэриIуагъэмкIэ, атлетикэ онтэгъумкIэ олимпийскэ резервым испорт еджапIэ икъутэми 5-мэ непэ Iоф ашIэ, тренер 15-мэ спортсмен ныбжьыкIэ 224-рэ агъасэ. Ахэм дунэе класс зиIэхэ мастерхэр, Урысыем спортымкIэ имастерхэр, кандидатхэр ахэтых. Федерацием зэригъэнафэрэмкIэ, мы спорт лъэпкъым пыщагъэхэм зызыщагъэхьазырын алъэкIыщт Гупчи 5 къэралыгъом ишъолъырхэм ащашIынэу ары. Зыр Адыгеим щагъэпсын гухэлъ щыI.

Мы предложением АР-м и ЛIышъхьэ дыригъэштагъ. Урысыем икъыблэ пштэмэ, зэнэкъокъу зэфэшъхьафхэр зэхэпщэнхэмкIэ тиреспубликэ чIыпIэ дэгъу зэрэщысыр, псынкIэу мыщ ущызэрэугъоин зэрэплъэкIыщтыр хигъэунэфыкIыгъ.

Джащ фэдэу Чыржьын Мухьарбый ыцIэкIэ зэнэкъокъухэр зэхащэхэзэ ашIынхэу къэзэрэугъоигъэхэм зэдаштагъ.Возврат к списку