РУС АДЫГ

Адыгеим щашIыщт

19.04.2017

Мегаватти 150-рэ кIуачIэ зиIэ жьыкIэ Iоф зышIэщт паркым ишIын иапэрэ едзыгъо Адыгеим щырагъэжьагъ. Ащ фэгъэхьыгъэ зэхэсыгъо тыгъуасэ Мыекъуапэ щыкIуагъ.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат пшъэрылъэу къафишIыгъэм диштэу, Iахьзэхэлъ обществэу «ОТЭК» зыфиIорэм (къэралыгъо корпорациеу «Росатомым» иструктурэ хэхьэ) игенеральнэ директорэу Александр Корчагиным IукIагъ АР-м ивице-премьерэу Сапый Вячеслав. Мы компанием электричествэр къэзытыщт жьыкIэ Iоф зышIэрэ паркхэр Шэуджэн ыкIи Джэджэ районхэм ащишIынхэ гухэлъ иI. Ахэм акIуачIэ мегаватти 150-м нэсыщт. Зэхэщэн Iофыгъохэм, тапэкIэ анахьэу анаIэ зытырагъэтыщтхэм лъэныкъохэр атегущыIагъэх.

Сапый Вячеслав пэублэ псалъэ къышIызэ инвесторхэм шIуфэс гущыIэхэмкIэ зафигъэзагъ. Республикэм имуниципальнэ образованиитIум мы проектыр ащыгъэцэкIэгъэным мэхьанэшхо зэрэратырэр, ар щыIэныгъэм щыпхырыщыгъэныр пшъэрылъ шъхьаIэу зэрэщытыр къыхигъэщыгъ. Джырэ уахътэм ехъулIэу мы лъэныкъомкIэ Iофышхо зэрашIагъэр къыкIигъэтхъыгъ, ау гумэкIыгъохэри щыIэхэшъ ахэм атегущыIэгъэн, зэхэфыгъэнхэ фаеу ылъытагъ.

— Мы инфраструктурнэ псэуалъэр шIыгъэ зыхъукIэ, Адыгеим ибюджет къихьэрэ хэбзэIахьхэм ахэхъощт, IофшIэпIэ чIыпIакIэхэр гъэпсыгъэхэ хъущт, — къыIуагъ Сапый Вячеслав.

Александр Корчагиныр проектыр зыфэдэщтым, ащ шIуагъэу къытыщтым нэужым къытегущыIагъ. Ащ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, жьыкIэ Iоф зышIэрэ кIочIэшхо зиIэ паркыр 2017 — 2019-рэ илъэсхэм къакIоцI ашIынэу агъэнафэ, инвестициехэр сомэ миллиард 12-м кIэхьащт. Адыгеир ары апэрэу мыщ фэдэ проектышхо зыщызэшIуахыщтыр.

Объектым ишIын епхыгъэ проектым изэхэгъэуцон джырэ уахътэм Iоф дашIэ. 2018-рэ илъэсым ыкIэхэм адэжь оборудованием игъэуцун рагъэжьэщт. ЗэрагъэнэфагъэмкIэ, Шэуджэн ыкIи Джэджэ районхэм яплощадкэхэм жьыкIэ Iоф зышIэрэ пкъыгъо 60 ащагъэуцущтых.

Компанием ипащэ къызэриIуагъэмкIэ, Адыгеим щагъэцэкIэщт проектыр нэмыкI шъолъырхэм IэубытыпIэ афэхъущт. Джащ фэдэу республикэм ипащэхэм зэпхыныгъэ пытэ адыряIэу Iоф зэрашIэрэм осэшIу фишIыгъ, ащкIэ «тхьашъуегъэпсэу» къариIуагъ.

Адыгеим иэкономикэ хэхъоныгъэхэр ышIынхэмкIэ энерго- кIочIакIэхэм ягъэпсын мэхьанэшхо зэриIэр вице-премьерым къыхигъэщыгъ. Ащ къыхэкIыкIэ мы проектыр зэшIохыгъэным анаIэ зэрэтырагъэтыщтыр, инвесторым IэпыIэгъу зэрэфэхъущтхэр хигъэунэфыкIыгъ.

ЗэдэгущыIэгъоу щыIагъэм изэфэхьысыжьхэмкIэ унашъо-
хэр ашIыгъэх, пшъэдэкIыжь зыхьыщтхэр агъэнэфагъэх.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.Возврат к списку