РУС АДЫГ

ТекIоныгъэм ия 73-рэ илъэс зыфагъэхьазыры

09.04.2018

Республикэ зэхэщэкIо комитетэу «ТекIоныгъ» зыфиIорэм изэхэсыгъоу тыгъуасэ щыIагъэр зэрищагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Хэгъэгу зэошхом тицIыфхэм ТекIоныгъэр къызщыдахыгъэр илъэс 73-рэ зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ мэфэкI Iофтхьабзэу зэхащэщтхэм къэзэрэугъоигъэхэр атегущыIагъэх, пшъэрылъ шъхьаIэхэр агъэнэфагъэх. Зэхэсыгъом хэлэжьагъэх АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, вице-премьерхэу Сапый Вячеславрэ Наталья Широковамрэ, министрэхэм, депутатхэм ащыщхэр, муниципальнэ гъэпсыкIэ зиIэ къэлэ ыкIи район администрациехэм япащэхэр, нэмыкIхэри.

— Тикъэралыгъо щыпсэухэрэм анахь мэхьанэшхо зэратырэ, агъэлъэпIэрэ ТекIоныгъэм и Мафэ зэрифэшъуашэу республикэм щыхэдгъэунэфыкIыным, цIыфхэм ящынэгъончъагъэ ухъумэгъэным, ахэм адакIоу непэ псаоу къытхэт ветеранхэм атефэрэ пстэури афэтшIэным, ясоциальнэ Iофыгъохэр зэшIохыгъэнхэм тынаIэ атедгъэтын фае. Хэгъэгу зэошхом хэкIодагъэхэм ясаугъэтхэу муниципалитетхэм, къоджэ псэупIэхэм ащыIэхэр гъэкъэбзэгъэнхэ, ищыкIагъэмэ, гъэцэкIэжьынхэр яшIылIэгъэнхэ зэрэфаери зыщыдгъэгъупшэ хъущтэп. АщкIэ мэлылъфэгъум зэхэтщэрэ шэмбэт шIыхьафхэм яшIогъэшхо къэкIощт, — къыIуагъ АР-м и ЛIышъхьэ.

МэфэкIым фэгъэхьыгъэ Iофтхьэбзэ шъхьаIэу зэхащэщтхэм къатегущыIагъ АР-м лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, ТекIоныгъэм и Мафэ зэрэхагъэунэфыкIыщтым фэгъэхьыгъэ планым ипроект хьазыр ыкIи ащ лъэныкъо пстэури къыдыхэлъытагъ. АР-м и ЛIышъхьэ дэжь ветеранхэр рагъэблэгъэщтых, Хэгъэгу зэошхом хэкIодагъэхэм ясаугъэтхэм цIыфхэр ащызэрэугъоищтых, къэгъагъэхэр акIаралъхьащтых, зы такъикърэ афэшъыгъощтых. Культурэм, спортым, шIэжьым, нэмыкIхэм япхыгъэ Iофтхьабзэхэм цIыфыбэ ахэлэжьэнэу агъэнафэ. Джащ фэдэу Урысые акциеу «МыкIодыжьыщт полк» зыфиIорэм изэхэщэн мэхьанэшхо ратыщт.

— Мы мэфэкIым ихэгъэунэфыкIын республикэм имуниципальнэ образованиехэр зэкIэ зэрифэшъуашэу къекIолIэнхэм мэхьанэшхо иI. Iофтхьабзэхэр зыщыкIощтхэ чIыпIэхэр гъэкъэбзэгъэнхэ, ахэр шапхъэхэм адиштэнхэм тынаIэ тедгъэтын, джащ фэдэу ведомствэ пэпчъ ежь зыфэгъэзэгъэ лъэныкъор ыгъэцэкIэн, пшъэрылъэу ыпашъхьэ щытхэр зэшIуихынхэ фае, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Культурэм епхыгъэ Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэмкIэ мэфэкI мафэхэр зэрэбаищтхэр къыIуагъ министрэу Аулъэ Юрэ. Ащ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, мэлылъфэгъум и 20-м щегъэжьагъэу пчыхьэзэхахьэхэр, къэгъэлъэгъонхэр, концертхэр, нэмыкIхэр зэхащэщтых. Сталинград заор зыщыIагъэр илъэс 75-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ мэфэкI Iофтхьабзэхэу Прагэрэ Берлинрэ ащызэхащэщтхэм тиансамблэ цIэрыIоу «Ислъамыер» ахэлэжьэщт. КIэлэцIыкIухэм апае хэушъхьафыкIыгъэ программэ зэхагъэуцуагъ. ЖъоныгъуакIэм и 9-м пчыхьэм сыхьатыр 7-м Мыекъуапэ концерт щызэхащэщт. Артистхэр, творческэ купхэр цIыфхэм агу къызэрэдащэещтым пылъыщтых.

ЦIыфхэр бэу зыщызэрэугъоищтхэ чIыпIэхэм общественнэ щынэгъончъагъэр къащыухъумэгъэнымкIэ Iофэу ашIэщтым къытегущыIагъ АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ ипащэу Владимир Алай. Ащ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, жъоныгъуакIэм и 1-м щыублагъэу и 9-м нэс зэхащэщт мэфэкI Iофтхьабзэхэм ящынэгъончъагъэ хэбзэухъумакIохэм къаухъумэщт, мы мафэхэм гъэлъэшыгъэ шIыкIэм тетэу нэбгырэ миным ехъумэ къулыкъур ахьыщт. Тиреспубликэ къихьэрэ автотранспортыр ауплъэкIущт, общественнэ рэхьатныгъэр къаухъумэщт, терроризмэм пэшIуекIорэ Iофтхьабзэхэр зэхащэщтых. АщкIэ полициемрэ республикэм игъэцэкIэкIо хэбзэ къулыкъухэмрэ яIо зэхэлъэу Iоф зэдашIэщт.

— Мыщ фэдэ мэхьанэшхо зиIэ Iофтхьабзэхэм язэхэщэнкIи, цIыфхэм ящынэгъончъагъэ ухъумэгъэнымкIи Адыгеим ихэбзэухъумэкIо къулыкъухэм сыдигъуи япшъэрылъхэр зэрифэшъуашэу агъэцакIэх. ТекIоныгъэм и Мафэ фэгъэхьыгъэ зэхахьэхэр, мэфэкI программэхэр тишъолъыр ипсэупIэхэм зэкIэми ащыкIонхэ фае. Ахэр гъэкъэбзэгъэнхэм дакIоу, саугъэтхэр гъэцэкIэжьыгъэнхэм муниципалитетхэм, къоджэ псэупIэхэм анаIэ тырагъэтын фае, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Iофтхьабзэу «МыкIодыжьыщт полк» зыфиIорэм блэкIыгъэ илъэсым Адыгеим щыпсэурэ нэбгырэ мин пчъагъэ хэлэжьагъ, мыгъи ащ къыщымыкIэу, нахьыбэ хъунэу мэгугъэх.

— ЦIыфхэр, обществэр мы Iофтхьабзэм зэрепхых, зыкIыныгъэ къахелъхьэ, яхэгъэгу шIу алъэгъуным фепIух. Ары пстэуми анахь шъхьаIэр, — къыIуагъ республикэм ипащэ.

Непэрэ мафэм ехъулIэу фондэу «ТекIоныгъ» зыфиIорэм ишъолъыр къутамэ иIофшIэн зэригъэпсырэм, ащ исчет къихьэгъэ мылъкур зыфэдизым иIофыгъуи зэхэсыгъом щытегущыIагъэх. КъызэраIуагъэмкIэ, фондым сомэ миллиони 2,7-м ехъу къыIэкIэхьагъ, ащ изы IахькIэ Хэгъэгу зэошхом иветеранхэм IэпыIэгъу афэхъугъэх, нэмыкI шIушIэ Iофтхьабзэхэр рагъэкIокIыгъэх. Джырэ уахътэм счетым сомэ миллион 1,7-м ехъу къинагъ, а пчъагъэм джыри хэхъонэу щыт.

Фондым ишъолъыр къутамэ IэпыIэгъу фэхъугъэныр зыщыдгъэгъупшэ зэрэмыхъущтыр республикэм ипащэ къыIуагъ. МэфэкIхэмкIэ Хэгъэгу зэошхом иветеранхэм тызэрафэгушIорэм дакIоу, зипсауныгъэ зэщыкъуагъэхэм IэпыIэгъу афэхъугъэным, ахэм агу къыдэтщэеным мэхьанэшхо иIэу ылъытагъ.

Республикэм ипсэупIэхэр гъэкъэбзэгъэнхэм, ахэр санитарнэ шапхъэхэм адиштэнхэм фытегъэпсыхьэгъэ шIыхьафхэр зэхэщэгъэнхэм епхыгъэ унашъоу АР-м и ЛIышъхьэ зыкIэтхэжьыгъэр гъэцэкIагъэ зэрэхъурэм иIофыгъо зэхэсыгъом икIэух къыщаIэтыгъ. Муниципальнэ образованиехэм япащэхэм къызэраIуагъэмкIэ, республикэм и ЛIышъхьэ къыгъэуцугъэ пшъэрылъхэр зэшIохыгъэнхэм фэшI шIыхьафхэр зэхащэх, ащ къыдыхэлъытагъэу чIыпIэхэм ащызэIукIэгъэ хэкIыр аугъои, дащы, джащ фэдэу къэхалъэхэри агъэкъабзэх. Мы IофшIэныр тапэкIи лъагъэкIотэщт.Возврат к списку