РУС АДЫГ

Мэкъуогъум и 15-р – Бирам мэфэкI

15.06.2018

Адыгэ Республикэм щыпсэурэ быслъымэнхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

НэкIыр зэрэшъуухыгъэм, Бирам мэфэкIым афэшI сышъуфэгушIо!

Быслъымэнхэм анахь агъэлъэпIэрэ мэфэкIхэм зыкIэ ащыщым къегъэлъагъо ислъам диныр цIыфыгъэм, зэфагъэм, щэIагъэм, шIум, къыппэблагъэм гукIэгъу фэпшIын, уфэгумэкIын зэрэфаем зэряпхыгъэр.

Адыгеим щыпсэурэ быслъымэнхэр республикэм иобщественнэ, икультурэ щыIэныгъэ чанэу хэлажьэх, цIыфхэм ягушъхьэлэжьыгъэ зыкъегъэIэтыгъэным, ныбжьыкIэхэм япIун, къыткIэхъухьэрэ лIэужхэр тихэгъэгу икультурэрэ итарихърэ уасэ афашIэу гъэсэгъэнхэм яIахьышIу хашIыхьэ, республикэм щыпсэурэ лъэпкъ зэфэшъхьафхэу дин зэфэмыдэхэр зылэжьхэрэм азыфагу илъ зэгурыIоныгъэм игъэпытэн фэлажьэх.

Адыгеим щыпсэурэ быслъымэнхэм псауныгъэ пытэ, щыIэкIэ-псэукIэ дэгъу яIэнэу, мамырэу псэунхэу, IофышIоу рахьыжьэрэ пстэуми гъэхъагъэхэр ащашIынэу Бирам мэфэкIым тафэлъаIо!

 

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу


КъумпIыл Мурат

 

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу

 

Владимир НарожныйВозврат к списку