РУС АДЫГ

Республикэм исоциальнэ-экономикэ хэхъоныгъэ иIофыгъохэм атегущыIагъэх

29.05.2017

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат Москва зэкIом ФедерациемкIэ Советым и Тхьаматэу

Валентина Матвиенкэм зэIукIэгъу дыриIагъ.

ЗэдэгущыIэгъум хэлэжьагъ Адыгеим ыцIэкIэ парламентым иапшъэрэ палатэ илIыкIоу, ФедерациемкIэ Советым и Комитетэу регламентымрэ парламент IофшIэным изэхэщэнрэ афэгъэзагъэм хэтэу Хъопсэрыкъо Муратэ.

ЗэIукIэгъум Адыгэ Республикэм исоциальнэ-экономикэ хэхъоныгъэ иIофыгъохэм щатегущыIагъэх.

Валентина Матвиенкэм къыхигъэщыгъ депутатхэм нахь шIогъэ ин къытэу Iоф ашIэным ыкIи законодательнэ хабзэм ипшъэрылъхэр зэрифэшъуашэу ыгъэцэкIэнхэм апае республикэм и Парламент Iофышхо зэрэзэшIуихырэр.

КъумпIыл Мурат къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, республикэм цIыф лъэпкъ зэфэшъхьафхэм къахэкIыгъэхэу щыпсэухэрэм ыкIи дин зэмылIэужыгъохэр зылэжьхэрэм азыфагу зэгурыIоныгъэ-зэзэгъыныгъэ илъ, Адыгеим иэкономикэ тапэкIи хэхъоныгъэ ышIынымкIэ ащ ишIуагъэ къэкIо. «Адыгэ Республикэм ихэхъоныгъэкIэ анахь мэхьанэ зиIэхэм ащыщых предпринимательствэм IэпыIэгъу етыгъэнымрэ инвестициехэр нахьыбэу къызфэгъэфедэгъэнхэмрэ», — къыIуагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцакIэрэм.

Адыгеим щыпсэурэ цIыфхэм яфедэхэм якъэухъумэн фэгъэхьыгъэ зигъо Iофыгъохэм язэшIохын чанэу къызэрэхэлажьэрэм пае ФедерациемкIэ Советым зэрэфэразэр КъумпIыл Мурат къыIуагъ.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъуВозврат к списку