ОсэшIу къыфишIыгъ

30.01.2019

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Урысые Федерацием и Общественнэ палатэ псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтымкIэ, псэолъэшIынымкIэ ыкIи гъогухэмкIэ икомиссие итхьаматэу Игорь Шпектор IофшIэгъу зэIукIэгъу дыриIагъ.

Зэхэсыгъом хэлэжьагъэх АР-м и Премьер-министрэу Александр Наролиныр, УФ-м и Общественнэ палатэ хэтэу, илъэс зэкIэлъыкIохэм Адыгеим и Общественнэ палатэ ипэщагъэу МэщбэшIэ Исхьакъ.

Игорь Шпектор псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтым ылъэныкъокIэ мониторингхэр регъэкIокIых, субъектхэр къекIухьэх. Ащ къыдыхэлъытагъэу Адыгейми къеблэгъагъ. Мэфэ заулэу тишъолъыр зыщыIагъэм къыкIоцI районхэр къыкIухьагъэх, гъогухэр, общественнэ чIыпIэхэр, къатыбэу зэтетхэ унэхэр зэригъэлъэгъугъэх, цIыфхэм гущыIэгъу афэхъугъ.

КъумпIыл Мурат пэублэм къызэрэщыхигъэщыгъэмкIэ, шъолъырым тапэкIэ хэхъоныгъэхэр ышIынхэмкIэ общественнэ лъыплъэным мэхьанэшхо иI.

— УФ-м ыкIи Адыгеим я Общественнэ палатэхэм зэпхыныгъэ адытиIэу Iоф адэтэшIэ. Граждан обществэм иинститутхэм хэхъоныгъэхэр ашIынхэм ткIуачIэ етэхьылIэ ыкIи къыдгурэIо общественнэ организациехэмрэ къэралыгъо хэбзэ структурэ зэфэшъхьафхэмрэ язэпхыныгъэ гъэпытэгъэным мэхьанэшхо зэриIэр, анахьэу псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтымкIэ. Республикэм ипсэупIэ пэпчъ щыIэкIэшIу дэлъэу гъэпсыгъэныр типшъэрылъ шъхьаI. А IофшIэным изэхэщэн цIыфхэри къыхэдгъэлэжьэнхэм тыпылъ. ТэркIэ о уиэксперт еплъыкIэ зыфэдэм мэхьанэшхо иI, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

ПсэупIэ-коммунальнэ хъызмэтым зэхъокIыныгъэхэр фэшIыгъэнхэм ипрограммэ игъэцэкIэнкIэ, коммунальнэ пыдзафэхэм ягъэзекIонкIэ IофшIэным изэхэщэнкIэ, чIыпIэхэм язэтегъэпсыхьанкIэ шъолъырым ихэбзэ къулыкъухэм япшъэрылъхэр зэрагъэцакIэхэрэм Игорь Шпектор осэшIу фишIыгъ.

— Къэралыгъом ит шъолъырыбэ къэскIухьагъ, мы лъэныкъомкIэ шъуиIофхэм язытет язгъэпшэн слъэкIыщт. ЦIыф къызэрыкIохэм заIузгъэкIагъ. КIэлэцIыкIухэм, пенсием щыIэхэ нэжъ-Iужъхэм, сэкъатныгъэ зиIэхэ цIыфхэм гущыIэгъу сафэхъуным сыпылъыгъ. Зэфэхьысыжьэу зэIукIэхэм афэхъугъэхэм сагъэрэзагъ. ЩыIакIэу иIэм рымыразэу зы нэбгырэ къахэкIыгъэп. Ащ мэхьанэшхо есэты, — къыIуагъ Игорь Шпектор. – Джащ фэдэу къыхэзгъэщы сшIоигъу ахъщэу къышъуIэкIахьэрэр зэрифэшъуашэу зэрэжъугъэзекIорэр. Адыгеим щыпсэухэрэ лъэпкъ зэфэшъхьафхэм язэфыщытыкIэу, дин зэгурыIоныгъэу республикэм илъыр нэрылъэгъу къысфэхъугъ.

Коммунальнэ хъызмэтым иIофшIакIэ экспертым осэшIу къыфишIыгъ нахь мышIэми, джыри зыдэлэжьэнхэ фаехэ лъэныкъохэр къыгъэнэфагъэх. Къатыбэу зэтет унэхэм ялифтхэм гъэцэкIэжьынхэр арашIылIэнхэмкIэ программэм хэхьанхэм, къызэхэоным ищынагъо зиIэ унэхэм ащыпсэухэрэр гъэкощыгъэнхэм, тариф политикэр шэпхъэ гъэнэфагъэхэм адиштэным ахэр афэгъэхьыгъэх. АР-м и Общественнэ палатэ иматериальнэ-техническэ базэ гъэпытэгъэным общественнэ организациехэм Iоф адашIэныр гъэлъэшыгъэным джащ фэдэу ынаIэ атыридзагъ.

МэщбэшIэ Исхьакъ къызэриIуагъэмкIэ, Игорь Шпектор лъытэныгъэ къэзылэжьырэ цIыф, зиIофшIэн хэшIыкI ин фызиIэ эксперт. Ащ иIофшIэн республикэмкIэ осэшхо иI.

ТапэкIи мы IофшIэныр зэрэлъагъэкIотэщтыр КъумпIыл Мурат къыIуагъ, экспертым къыгъэнэфэгъэхэ лъэныкъо шъхьаIэхэм анаIэ зэратырагъэтыщтыр къыхигъэщыгъ.Возврат к списку

Наверх