РУС АДЫГ

Къэралыгъом ищытхъу къалэжьыгъ

01.06.2018

КIэлэцIыкIухэм якъэухъумэн и Дунэе мафэ Урысыем и Президентэу Владимир Путиным орденэу «Родительская слава» зыфиIорэр сабыибэ зиIэ ны-тыхэм ащыщхэм Кремлым къащыритыгъ. Адыгэ РеспубликэмкIэ Адыгэкъалэ щыщ Шэуджэнхэм яунагъо а тын лъапIэр къыфагъэшъошагъ. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Iофтхьабзэм хэлэжьагъ.

Урысые Федерацием и Президент мызэу, мытIоу тапэкIэ хигъэунэфыкIыгъагъ унагъом IэпыIэгъу егъэгъотыгъэным Урысыем ихэбзэ Iэшъхьэтетхэм лъэшэу анаIэ зэрэтырагъэтырэр.

«Унагъор, обществэр ыпэкIэ лъызыгъэкIуатэхэрэр кIэлэцIыкIухэм зэрафэгумэкIыхэрэр, ахэм яамалхэм икъоу зыкъызэIуарагъэхынэу зэрэпылъхэр ары. Мы аужырэ илъэсхэм тихэгъэгу макIэп щашIагъэр ныхэмрэ кIэлэцIыкIухэмрэ IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэнымкIэ. Мы лъэныкъомкIэ гъэхъагъэхэр ашIыгъэх. СабыитIу ыкIи ащ ехъу зыпIурэ унагъохэр нахьыбэ мэхъу зэпыт. КIэлэцIыкIухэр зыпIунэу зыштэгъэ унагъохэри ахэм ахэхьэх», — къыщиIуагъ Владимир Путиным зэIукIэгъум ыкIи къэзэрэугъоигъэхэм къафэгушIуагъ.

Къэралыгъо орденэу «Родительская слава» зыфиIорэр тын лъэпIэ дэдэхэм зэу ащыщ. А орденыр АдыгеимкIэ къызыфагъэшъошэгъэ Шэуджэн Аслъанрэ Фатимэрэ илъэс 22-рэ хъугъэу зэгурыIохэу зэдэпсэух, сабыи 7 зэдапIу, нэбгыри 3-р студент. Шэуджэн Аслъан гъогурыкIоныр щынэгъончъэнымкIэ республикэ къулыкъум АдыгэкъалэкIэ иотдел къэралыгъо инспекторэу Iоф щешIэ, ведомствэ тыныбэ къыфагъэшъошагъ. Ахэм зэу ащыщ Адыгэ Республикэм ирэзэныгъэ тхылъ. Шэуджэн Фатимэ апшъэрэ гъэсэныгъэ иI, кIэлэегъэджэ сэнэхьатэу ыIэ къыригъэхьагъэр икIэлэцIыкIухэм япIункIэ къышъхьапэ.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Шэуджэнхэм яунагъо тыныр къызэрэфагъэшъошагъэмкIэ фэгушIуагъ. Унэгъо кIоцIым илъ зэфыщытыкIэ дахэхэм Адыгеим уасэ зэрэщафашIырэр, бын-унэгъо Iужъухэр зэрэщалъытэхэрэр ащ хигъэунэфыкIыгъ.

«Унэгъо пытэхэм шъыпкъэныгъэр, гукIэгъур, шIулъэгъур зылъэпсэ хабзэхэу Урысыем илъхэм ягъэпытэн яIахьышIу хашIыхьэ. Путин Владимир Владимир ыкъом зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, ахэр ары тикъэралыгъо ипкъэоу щытхэр, хэгъэгум хэхъоныгъэ ышIынымкIэ лъэпсэ шъхьаIэхэм ащыщхэр», — хигъэунэфыкIыгъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ.

АдыгеимкIэ Шэуджэнхэм яунагъо яплIэнэрэу ащ фэдэ орден къыфагъэшъошагъ. 2009-рэ илъэсым къуаджэу Пщыжъхьаблэ щыщ Батмытхэм яунагъо, 2010-рэ илъэсым поселкэу Тульскэм щыщ Соловьевхэм яунагъо, 2012-рэ илъэсым къалэу Мыекъуапэ щыщ Панковхэм яунагъо ащ фэдэ тын къафагъэшъошэгъагъ. ПстэумкIиАдыгеим сабыибэ зэрыс унэгъо мини 5,9-рэ щэпсэу, илъэс къэс ахэм япчъагъэ хэхъо.

Адыгеим и ЛIышъхьэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, республикэми, Урысыеми анахь мылъку шъхьаIэу яIэр цIыфхэр ары. Республикэм ихэбзэ къулыкъухэм пшъэрылъ шъхьаIэу яIэр цIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ зыкъегъэIэтыгъэныр ары. Джащ пае сабыибэ зэрысхэ унагъохэм, ныхэм, кIэлэцIыкIухэм IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэным тегъэпсыхьэгъэ Iофтхьабзэхэу федеральнэ гупчэм къырихьыжьэхэрэм япхырыщын республикэм лъэшэу анаIэ щытырагъэты.

Адыгеим щыпсэурэ унагъом нэмыкIэу мыгъэ ащ фэдэ орден афагъэшъошагъ Москва, Ставрополь краим, Калининград, Курган хэкухэм, Хакасием, Якутием, Мордовием ащыщ унагъохэми.Возврат к списку