РУС АДЫГ

Пытагъэ хэлъэу къекIолIэщтых

06.06.2018

Къолъхьэ тын-Iыхыным пэшIуекIогъэнымкIэ IофшIэныр зэрифэшъуашэу зэхэщэгъэным фэгъэзэгъэ республикэ комиссием зичэзыу зэхэсыгъоу тыгъуасэ иIагъэм тхьамэтагъор щызэрихьагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Хэбзэгъэуцугъэм къызэригъэнафэу хахъохэр ыкIи хъарджхэр зыфэдизхэр (декларациер) арахьылIэнхэр, къолъхьэ тын-Iыхыным пэшIуекIогъэнымкIэ кадровэ подразделениехэм яIофшIэн зэрэзэхащэрэм лъыплъэгъэнымкIэ пшъэрылъхэр зэшIохыгъэхэ зэрэхъурэр ары анахь шъхьаIэу къэзэрэугъоигъэхэр зытегущыIагъэхэр. Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, АР-м и Премьер-министрэу Александр Наролиныр, республикэм и Парламент и Тхьаматэ игуадзэу Шъэо Аскэр, хэбзэухъумэкIо къулыкъухэм ыкIи муниципальнэ образованиехэм япащэхэр, нэмыкIхэри.

Республикэм игъэцэкIэкIо хэбзэ къулыкъу системэ чIыпIэшхо щызыубытырэ АР-м экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ и Министерствэ ипшъэрылъхэр зэригъэцакIэрэм бэкIэ елъытыгъ шъолъырым исоциальнэ-экономическэ зытет зыфэдэщтыр. Ащ дакIоу къолъхьэ тын-Iыхыным пэшIуекIогъэным епхыгъэ IофшIэныр зэрифэшъуашэу зэхэщэгъэным мэхьанэшхо зэрэратырэр къыхигъэщыгъ министрэу Олег Топоровым. 2016-рэ илъэсым АР-м и Прокуратурэ икъулыкъушIэхэм зэхащэгъэ уплъэкIунхэм язэфэхьысыжьхэм къызэрагъэлъэгъуагъэмкIэ, мы лъэныкъомкIэ хэукъоныгъэхэр щыIэх. Ащ къыхэкIэу профильнэ ведомствэм икъэралыгъо къулыкъушIэ нэбгыри 4-м алъэныкъокIэ уплъэкIун тедзэхэр рагъэкIокIыгъэх, ахэм яхахъохэр ыкIи хъарджхэр, мылъкоу аIэкIэлъыр зыфэдизыр зэрагъэшIагъ. КъызэрэнэфагъэмкIэ, мыхэм хэбзэгъэуцугъэр аукъуагъ, ащ къыхэкIыкIэ ахэм дисциплинарнэ пшъэдэкIыжь арагъэхьыгъ.

2017-рэ илъэсым министерствэм иIофышIэ 25-мэ декларациехэр къатыгъэх, ахэм алъэныкъокIэ хэукъоныгъэ къыхагъэщыгъэп. Мы илъэсым къулыкъушIэ 20-мэ ыкIи ведомствэм епхыгъэ организации 2-мэ япащэхэм яхахъохэр, хъарджхэр ыкIи мылъкоу аIэкIэлъыр зыфэдизыр зэрытхэгъэ тхьапэу къатыгъэхэр ауплъэкIугъэх, хэукъоныгъэ къахагъэщыгъэп.

АР-м культурэмкIэ иминистрэу Аулъэ Юрэ къызэриIуагъэмкIэ, ведомствэм икъэралыгъо къулыкъушIэхэм зэкIэми 2017-рэ илъэсым хахъоу яIагъэр зэрыт тхьапэхэр къатыгъэх. 2016-рэ илъэсыр пштэмэ, прокуратурэм ышIыгъэ уплъэкIунхэм къызэрагъэлъэгъуагъэмкIэ, хахъоу къаIэкIэхьагъэм фэгъэхьыгъэ къэбарыр икъу фэдизэу нэбгыри 3-мэ къатыгъэп. 2017-рэ илъэсым IэнатIэ зыIыгъ пэщэ 15-мэ шапхъэхэр аукъуагъэх, ахэм зэкIэми дисциплинарнэ пшъэдэкIыжь арагъэхьыгъ.

Мы лъэныкъомкIэ гумэкIыгъохэр, щыкIагъэхэр зэрэщыIэхэр, ахэр дэгъэзыжьыгъэнхэм анаIэ зэрэтырагъэтыщтыр, егъэджэнхэр зэрэзэхащэщтхэр министрэм хигъэунэфыкIыгъ.

ЧIыпIэ зыгъэIорышIэжьыным икъулыкъухэм мыщкIэ Iофэу ашIэрэм, хэбзэгъэуцугъэр зэрагъэцакIэрэм афэгъэхьыгъэу къэгущыIагъ профильнэ комитетым итхьаматэу КIэдэкIое Руслъан. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, 2018-рэ илъэсым гъэтхапэм и 27-м ехъулIэу муниципальнэ IэнатIэ зыIыгъ нэбгырэ 791-рэ республикэм щатхыгъ, ахэм ащыщэу 60-р муниципальнэ образованиехэм япащэх. Декларациехэр къызщатын фэе уахътэм ехъулIэу, хахъохэр зыфэдизыр зэрыт тхьапэу АР-м и ЛIышъхьэ дэжь кIонэу щытыгъэр нэбгырэ 18-мэ къатыгъэп, ахэм ащыщэу 6-м яIэнатIэхэр къагъэтIылъыгъэх.

Къолъхьэ тын-Iыхыныр ыкIи нэмыкI хэбзэукъоныгъэхэр профилактикэ шIыгъэнхэм фэгъэзэгъэ ГъэIорышIапIэу АР-м и ЛIышъхьэ дэжь щызэхащагъэм ипащэу ОелI Юрэ къызэриIуагъэмкIэ, декларационнэ кампаниеу зэхащагъэм къыдыхэлъытагъэу муниципальнэ IэнатIэхэм аIут нэбгырэ 776-мэ яхахъохэр ыкIи яхъарджхэр зыфэдизыр зэрыт тхьапэхэр къатыгъэх, ахэм ащыщэу 4-мэ хэбзэгъэуцугъэр аукъуагъ. Кампаниер зыщыкIогъэ уахътэм нэбгыри 6-мэ яполномочиехэр къагъэтIылъыгъэх. Зэфэхьысыжьхэм къызэрагъэлъагъорэмкIэ, мыхэм анэмыкI хэукъоныгъэхэри щыIэх, гущыIэм пае, хахъохэр ыкIи хъарджхэр зэрытхэ тхьапэу къатыгъэхэр шапхъэхэм адиштэхэрэп, ащ кIэтхэжьыгъэхэп. А пстэури тапэкIэ дэгъэзыжьыгъэнхэр пшъэрылъ шъхьаIэу гъэIорышIапIэм ипащэ къыгъэнэфагъ.

АР-м и ЛIышъхьэ гумэкIыгъо зыдэщыIэ чIыпIэхэм къащыуцугъ, ахэр дэгъэзыжьыгъэнхэмкIэ къэзэрэугъоигъэхэм, министрэхэм пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр афишIыгъэх.

— Декларациер игъом къэзымытыгъэхэм е къэбар шъыпкъэ къизымытхагъэхэм, мы лъэныкъомкIэ хэбзэгъэуцугъэр зыукъуагъэхэм пытагъэ хэлъэу тадэзекIон, пшъэдэкIыжь ядгъэхьын фае, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.Возврат к списку