РУС АДЫГ

Зэзэгъыныгъэм зэдыкIэтхагъэх

11.05.2018

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Рязань хэкум игубернаторэу Николай Любимовым тыгъуасэ IофшIэгъу зэIукIэгъу дыриIагъ.

ШъолъыритIур зэрэзэдэлэжьэн алъэкIыщт лъэныкъохэм, язэпхыныгъэ агъэпытэнымкIэ амалэу щыIэхэм, нэмыкI Iофыгъохэми пащэхэр атегущыIагъэх. ЗэIукIэгъум хэлэжьагъэх Адыгеим и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, республикэм и Премьер-министрэу Александр Наролиныр, ащ игуадзэхэу Наталья Широковамрэ Сапый Вячеславрэ, министрэхэм я Кабинет хэтхэр.

АР-м и ЛIышъхьэ пэублэ псалъэ къышIызэ, республикэм къэкIогъэ хьэкIэшхом шIуфэс гущыIэхэмкIэ зыфигъэзагъ. СубъектитIум язэпхыныгъэ гъэпытэгъэнымкIэ, зэгъусэхэу проектхэр щыIэныгъэм щыпхыращынхэмкIэ амалышIухэр зэрэщыIэхэр ыкIи непэрэ зэIукIэгъур ащ фэIорышIэным зэрэщыгугъырэр къыхигъэщыгъ. Адыгеимрэ Рязань хэкумрэ зэзыпхын зылъэкIыщт лъэныкъуабэ зэрэщыIэр хигъэунэфыкIыгъ.

— НэмыкI регионхэм Iоф адэтшIэным, шIуагъэ къэзытыщт проектхэр гъэцэкIэгъэнхэм тыпылъ. Адыгеим къыгъэлъэгъонэу, зэрыгушхонэу непэ IэкIэлъыр макIэп, ащкIэ пстэуми тадэгощэным тыфэхьазыр. ШъолъыритIум пшъэрылъ шъхьаIэу зыфэдгъэуцужьыхэрэр зэфэдэх — экономикэм хэхъоныгъэхэр ышIынхэр ыкIи цIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ нахьышIу шIыгъэныр ары, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Николай Любимовым гущыIэр зештэм, республикэм игуапэу къызэрэкIуагъэр, езыгъэблэгъэгъэ АР-м и ЛIышъхьэ ащкIэ зэрэфэразэр къыхигъэщыгъ. Адыгеим хэхъоныгъэшIухэр зэришIыхэрэр, щысэ зытепхын шъолъырэу зэрэщытыр къыIуагъ.

— Тызщыпсэурэ чIыгухэр зэпэчыжьэхэми, тицIыфхэр зэпэблагъэх, пшъэрылъэу зыфэдгъэуцужьхэрэри зэфэдэх. ЗекIоным, мэкъумэщ хъызмэтым, нэмыкIхэмкIи тизэдэлэжьэн дгъэлъэшын тлъэкIыщт, — къыIуагъ губернаторым.

ЗэIукIэгъум икIэух шъолъыритIур зэрэзэдэлэжьэщтхэм фэгъэхьыгъэ зэзэгъыныгъэм КъумпIыл Муратрэ Николай Любимовымрэ зэдыкIэтхагъэх.Возврат к списку