РУС АДЫГ

Лъэпкъ проектхэм ягъэцэкIэн

24.12.2020

Урысые Федерацием просвещениемкIэ иминистрэу Сергей Кравцовымрэ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ зэIукIэгъоу зэдыряIагъэм республикэм гъэсэныгъэмкIэ исистемэ иIофшIэн нахьышIоу зэхэщэгъэным щытегущыIагъэх.Лъэпкъ проектхэу «Гъэсэныгъ» ыкIи «Демография» зыфиIохэрэм къадыхэлъытэгъэ Iофтхьабзэхэр шъолъырым щыгъэцэкIагъэхэ зэрэхъурэм Адыгеим и ЛIышъхьэ къатегущыIагъ. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, проектэу «Гъэсэныгъэм» къыдыхэлъытагъэу 2020-рэ илъэ- сым кIэлэеджэкIо 1100-мэ ателъытэгъэ еджапIэ Мыекъуапэ, нэбгырэ 250-рэ зычIэфэщтыр Ханскэм ащашIых, мобильнэ технопаркэу «Кванториум» зыфиIорэр агъэпсыгъ, гъэсэныгъэм иучреждениехэр, ахэм ахэт спортзалхэр агъэцэкIэжьых, яматериальнэ-техническэ зытет нахьышIу ашIы. Джащ фэдэу лъэпкъ проектэу «Демографием» къыдыхэлъытагъэу чIыпIэ 240-рэ зиIэ кIэлэцIыкIу IыгъыпIэ Мыекъуапэ щашIы, Красногвардейскэ районым мыщ фэдэ учреждениищ щагъэпсы. Ащ нэмыкIэу, 2019-рэ ыкIи 2020-рэ илъэсхэм Мыекъуапэрэ къуаджэу Пэнэжьыкъуаерэ кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэр ащатыгъэх, поселкэу Яблоновскэм дэт мыщ фэдэ учреждениитIумэ псэуалъэхэр къапашIыхьажьыгъэх.

Адыгеим и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, федеральнэ мылъкур гъэфедагъэ зэрэхъурэм шъолъырым ипащэхэр пытагъэ хэлъэу лъэплъэх.

УФ-м и Президент ипшъэрылъхэм ащыщэу еджапIэхэр зы сменэм техьанхэм иIофыгъуи зэIукIэгъум къыщаIэтыгъ. Республикэм ипащэ къызэрэхигъэщыгъэу, нэбгырэ 990-рэ зырыз зычIэфэщт еджэпIитIу Тэхъутэмыкъое районым щашIыныр Iофыгъо шъхьаIэу щыт. Джащ фэдэу кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэмкIэ чэзыур щыгъэзыегъэным фэшI нэбгыри 120-м щегъэжьагъэу 240-м нэс зычIэфэщт учреждениих республикэм щыгъэпсыгъэн фае.

Рабочэ сэнэхьатхэр къыхэзыхыхэрэм япчъагъэ нахьыбэ шIыгъэным фэшI гурыт профессиональнэ гъэсэныгъэм исистемэ зэрэпсаоу гъэкIэжьыгъэн фаеу Адыгеим и ЛIышъхьэ ылъытагъ.

УФ-м и Президентэу Владимир Путиным мы Iофыгъом изэшIохын мэхьанэшхо зэриIэр хигъэунэфыкIыгъ, ащ фытегъэпсыхьэгъэ гупчэхэр къэралыгъом ишъолъырхэм къащызэIуахынхэу пшъэрылъ къафишIыгъ. Адыгеир а IофшIэным фэхьазыр.

Сергей Кравцовым зэфэхьысыжьхэр къышIызэ, лъэпкъ проектхэм ягъэцэкIэнкIэ Адыгеим чанэу Iоф зэришIэрэр къыхигъэщыгъ. Республикэм къыхьыгъэ предложениехэм мэхьанэшхо аритыгъ, ахэм зэрахэплъэщтхэр къыIуагъ.Возврат к списку