РУС АДЫГ

Сомэ миллиард 37-м ехъу зытефэщт зэзэгъыныгъэхэр форумым рахьылIэщтых

16.02.2017

Урысые инвестиционнэ форумэу «Шъачэ-2017-рэ» зыфиIоу мэзаем и 27 — 28-м Олимпийскэ паркым имедиагупчэ щыкIощтым Адыгеим иинвестиционнэ амалхэр къыщигъэлъэгъощтых. Урысые Федерацием и Правительствэ и Тхьаматэу Дмитрий Медведевыр форумым изэхэщэн хэлажьэ.

Адыгеим илIыкIо куп ипэщэщтыр Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат. Купым хэхьащтых республикэм ихэбзэгъэуцу, игъэцэкIэкIо хабзэ икъулыкъухэм, имуниципалитетхэм ялIыкIохэр, бизнесменхэр. Форумым идискуссионнэ площадкэ заулэмэ ащыкIощт Iофтхьабзэхэм ахэр ахэлэжьэщтых.

Сомэ миллиард 37-м ехъу зыосэ инвестиционнэ предложениехэр Адыгеим ыгъэхьазырыгъэх. Джащ фэдэу инвесторхэм инвестиционнэ площадкэ 64-мэ анаIэ къатырадзэн алъэкIыщт.

Инвестиционнэ предложениехэм республикэм иэкономикэ илъэныкъо шъхьаIэхэр: мэкъу-мэщыр, энергетикэр, гъомылэпхъэшIыныр, псэолъэшIыныр къызэлъаубытых. ГущыIэм пае, бизнесменхэм игъо афалъэгъущт мыIэрысэ, дэшхо чъыгхэм якъэгъэкIын, индустриальнэ паркэу «Теучежский» зыфиIорэм, гъомылэпхъэшI комбинатым ягъэпсын, сотовэ зэпхыныгъэм республикэм хэхъоныгъэ щегъэшIыгъэным яинвестициехэр къахалъхьанхэу.

Республикэм нахьыбэу электроэнергиер къыIэкIэхьанми лъэшэу анаIэ тырагъэтыщт. Ащ епхыгъэу ПАО-у «Кубаньэнерго» зыфиIорэм зэзэгъыныгъэ дашIынэу рахъухьэ, электрическэ сетьхэм запызышIэ зышIоигъохэм ялъэIу нахь псынкIэу афэгъэцэкIэгъэныр ащ къыщыдалъытэщт.

Республикэм иэкспозиционнэ площадкэ проектхэр къыщагъэлъэгъощтых. 2007-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу 2016-рэ илъэсым нэс пстэумкIи сомэ миллиарди 150-рэ хъурэ инвестициехэр капитал шъхьаIэм къыхалъхьагъэх. Сомэ миллиард 70-м ехъу зыосэ проект 50-мэ джыдэдэм Iоф адашIэ.Возврат к списку