РУС АДЫГ

МэфэкIыр зэрифэшъуашэу хагъэунэфыкIыщт

12.09.2017

Адыгэ Республикэр зыщыIэр илъэс 26-рэ зэрэхъурэр хэгъэунэфыкIыгъэнымкIэ зэхэщэкIо комитетым тыгъуасэ зэхэсыгъоу иIагъэм тхьамэтагъор щызэрихьагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат. Ащ хэлэжьагъэх АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, республикэм и Премьер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ Наталья Широковар, АР-м и ЛIышъхьэрэ министрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэу ТхьакIущынэ Мурат, депутатхэр, министерствэхэм ыкIи къулыкъу зэфэшъхьафхэм япащэхэр.

Наталья Широковам къызэриIуагъэмкIэ, зэхэщэкIо комитетым бэмышIэу зэхэсыгъо иIагъ ыкIи мэфэкIым ихэгъэунэфыкIын изыфэгъэхьазырын епхыгъэ IофшIэным иегъэжьапIэ ар хъугъэ. Гухэлъэу яIэхэм япроект хэплъэнхэу къэзэрэугъоигъэхэм къахилъхьагъ. Ащ зэкIэмкIи Iофтхьэбзэ 45-рэ къыдыхэлъытагъ, ахэр чъэпыогъум и 1-м къыщегъэжьагъэу и 5-м нэс рагъэкIокIыщтых. ГущыIэм пае, республикэм и Мафэ ехъулIэу илъэси 100 зыныбжь хъугъэхэм АР-м и ЛIышъхьэ защыфэгушIорэ тхыгъэхэр ыкIи шIухьафтынхэр аIукIэщтых, шъолъыр фестивалэу «Черкешенка» зыфиIорэр, къэгъэлъэгъонхэр, спорт зэнэкъокъухэр, концертхэр, нэмыкI Iофтхьэбзэ гъэшIэгъонхэр зэхащэщтых. Республикэм и Мафэ фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэр чъэпыогъум и 4-м АР-м и Къэралыгъо филармоние щыкIощт.

АР-м лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, Iофтхьэбзэ шъхьаIэхэр чъэпыогъум и 4 — 5-м рагъэкIокIыщтых. Мэхьанэшхо зиIэ зэнэкъокъухэр, концертхэр, къэгъэлъэгъонхэр, нэмыкIхэри зэхащэнхэу агъэнафэ. МэфэкI Iофтхьабзэхэм япрограммэ зэрыт тхылъ цIыкIухэр цIыфхэм афагощыщтых.

ЩэрыонымкIэ комплексэу ашIыгъэмрэ аужырэ шапхъэхэм адиштэу зэтырагъэпсыхьэгъэ республикэ стадионымрэ мэфэкIым ехъулIэу къызэIуахыщтых. Ащ епхыгъэу Урысыем имызакъоу, дунаим дэгъоу щызэлъашIэрэ, тикъэралыгъо анахь щыцIэрыIо футбол командэу «Спартак» (Москва) иветеранхэм якомандэу Олег Романцевыр зитренерыр Адыгеим къэкIонэу пэшIорыгъэшъ зэзэгъыныгъэ дашIыгъ. Мыекъопэ «Зэкъошныгъэмрэ» «Спартакрэ» яветеран командэхэм ныбджэгъу зэIукIэгъу зэдыряIэщт. Мы ешIэгъур цIыфхэм зэрашIогъэшIэгъоныщтым щэч хэлъэп.

АР-м и ЛIышъхьэ гущыIэр зештэм, мэфэкIыр зэрифэшъуашэу зэхэщэгъэным, щынэгъончъэным зэхэщакIохэм анаIэ тырагъэтын зэрэфаер къыхигъэщыгъ.

— Мэхьанэшхо зиIэ псэуалъэхэм якъызэIухын спортыр шIу зылъэгъухэрэм мэфэкI шъыпкъэ афэхъун фае. Iофтхьабзэу зэхатщэхэрэм спорт еджапIэхэм ачIэсхэр, ныбжьыкIэхэр, спортым пыщагъэхэр, общественностыр къахэгъэлэжьэгъэнхэр, тиреспубликэ щыпсэухэрэм ыкIи хьакIэхэм а пстэури шIукIэ агу къинэжьыныр пшъэрылъ шъхьаI, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Джащ фэдэу Iоныгъом и 15 — 17-м Мыекъуапэ и Мафэ хагъэунэфыкIыщт. Ащ епхыгъэ Iофыгъохэми зэхэщэкIо комитетым хэтхэр атегущыIагъэх, пшъэрылъ шъхьаIэхэр агъэнэфагъэх.Возврат к списку