Илъэси 100 зэрэхъугъэр хигъэунэфыкIыгъ

20.12.2017

Урысыем щынэгъончъагъэмкIэ икъулыкъухэм яIо-фышIэхэм я Мафэ фэгъэхьыгъэ зэIукIэ игъэкIотыгъэ тыгъэгъазэм и 20-м Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние щыкIуагъ. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат щынэгъончъагъэмкIэ Федеральнэ къулыкъум Адыгэ РеспубликэмкIэ и ГъэIорышIапIэ иIофышIэхэми, иветеранхэми ямэфэкIкIэ афэгушIуагъ.

Урысыем щынэгъончъагъэмкIэ и Федеральнэ къулыкъу идиректорэу Александр Бортниковым ишIуфэс псалъэ зэIукIэм къыщеджагъ щынэгъончъагъэмкIэ Федеральнэ къулыкъум Адыгэ РеспубликэмкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Виктор Шаменковыр.

«Пшъэрылъхэм ягъэцэкIэн шIэныгъэу, кIуачIэу шъуиIэр икъоу зэрэфэжъугъэIорышIэщтым, къэралыгъом ищынэгъончъагъэ икъэухъумэн шъуишъыпкъэу тапэкIи шъузэрэфэлэжьэщтым, ти Хэгъэгу исуверенитетрэ изыкIыныгъэрэ якъэгъэгъунэн тегъэпсыхьэгъэ сэнэхьатыр къыхэзыхыщтхэм щысэшIу шъузэрафэхъущтым тицыхьэ пытэ телъ», — къыщеIо шIуфэс тхылъым.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ишIуфэс псалъэ къыщыхигъэщыгъ ведомствэм гъогоу къыкIугъэмрэ тихэгъэгу итарихърэ пытэу зэрэзэпхыгъэхэр. ЩынэгъончъагъэмкIэ къулыкъухэм яIофышIэхэр сыдигъуи хэгъэгум ифедэхэм якъэухъумэнрэ цIыфхэм рэхьат щыIакIэ яIэнымрэ афэлажьэх. Урысыем щынэгъончъагъэмкIэ и Федеральнэ къулыкъу непэ къыкъокIырэ гумэкIыгъохэм ядэгъэзыжьынкIэ Iофышхо егъэцакIэ.

«Адыгэ Республикэм щынэгъончъагъэмкIэ икъулыкъухэм яIофышIэхэм экстремизмэмрэ терроризмэмрэ апэуцужьыгъэнымкIэ пшъэрылъышхохэр зэшIуахых. Зэхэщэгъэ бзэджэшIагъэмрэ къолъхьэ тын-Iыхынымрэ апэуцужьыгъэныр непэ анахьэу шъунаIэ зытежъугъэтырэ лъэныкъохэм ащыщ. Шъыпкъэ, къулыкъум иIофышIэхэм IэпэIэсэныгъэшхо ахэлъын, псэемыблэжьэу щытынхэ фаеу ащ къешIы», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

ЩынэгъончъагъэмкIэ къулыкъухэм ахэлъ хъугъэ хэбзэ шIагъохэр къызэтегъэнэжьыгъэнхэмкIэ, ныбжьыкIэхэр хэгъэгум иухъумэкIо цыхьэшIэгъухэу пIугъэнхэмкIэ къулыкъум иветеранхэм мэхьанэшхо зэряIэр Адыгеим и ЛIышъхьэ хигъэунэфыкIыгъ.

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр ямэфэкIкIэ къызэIукIагъэхэм къафэгушIуагъ. Къулыкъур сыдигъуи хэгъэгум ишъхьафитныгъэ икъэухъумэн ишъыпкъэу зэрэдэлажьэщтыгъэр хигъэунэфыкIыгъ.

ЩынэгъончъагъэмкIэ Федеральнэ къулыкъум Адыгэ РеспубликэмкIэ и ГъэIорышIапIэ щылажьэхэрэм яIоф хэшIыкIышхо зэрэфыряIэр къеушыхьаты Урысыем иполитикэ пэшIуекIорэ кIочIэ зэфэшъхьафхэм республикэм пхъашэу зэращыпэуцужьыхэрэм, цIыфхэр рэхьатэу, щынэгъончъэу зэрэпсэухэрэм», — къыIуагъ Владимир Нарожнэм.

Къэралыгъо щынэгъончъагъэмкIэ къулыкъум иIофышIэхэу гъэхъагъэ зышIыгъэхэм ведомствэ наградэхэр зэIукIэм щаратыжьыгъэх. Урысыем щынэгъончъагъэмкIэ и Федеральнэ къулыкъу Адыгэ РеспубликэмкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэ иунашъокIэ щынэгъончъагъэмкIэ Федеральнэ къулыкъухэм еIолIэнчъэу зэращылэжьагъэм, икъулыкъу пшъэрылъхэр дэгъоу зэригъэцэкIагъэхэм, Урысыем ищынэгъончъагъэ икъэухъумэн ышъхьэкIэ иIахьышхо зэрэхишIыхьагъэм афэшI Урысые Федерацием щынэгъончъагъэмкIэ и Федеральнэ къулыкъу Адыгэ РеспубликэмкIэ ипэщагъэу, генерал-майорэу Олег Селезневым ыцIэ Урысые Федерацием щынэгъончъагъэмкIэ и Федеральнэ къулыкъу Адыгэ РеспубликэмкIэ и ГъэIорышIапIэ и Щытхъу тхылъ датхагъ.

Адыгеим ыцIэкIэ ФедерациемкIэ Советым хэт Олег Селезневым иIофшIэгъухэм лъытэныгъэ къызэрэфашIыгъэмкIэ «тхьашъуегъэпсэу» ариIуагъ, къулыкъум иIофышIэхэм яюбилейкIэ афэгушIуагъ.

«Къэралыгъо щынэгъончъагъэмкIэ къулыкъухэр зызэхащагъэр илъэси 100 зэрэхъугъэр щынэгъончъагъэмкIэ Федеральнэ къулыкъум иветеранхэмкIи, иIэшъхьэтетхэмкIи, иоперативникхэмкIи мэфэкIышхоу щыт. Къулыкъур лъызыгъэкIуатэхэрэм, зипшъэрылъ еIолIэнчъэу зыгъэцакIэхэрэм нахь шъуафэгумэкIынэу сышъуаджэ сшIоигъуагъ», — къыIуагъ сенаторым.

Официальнэ Iофтхьабзэм ыуж Адыгеим итворческэ коллективхэм ямэфэкI концерт хьакIэхэм къафатыгъ.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъуВозврат к списку