Агу къагъэкIыжьыгъэх

11.05.2018

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат къызэрэригъэблэгъагъэм тетэу Рязань хэкум игубернаторэу Николай Любимовыр Адыгеим къэкIуагъ. Хэгъэгу зэошхом ТекIоныгъэр къызыщыдахыгъэр илъэс 73-рэ зыщыхъурэм епхыгъэ Iофтхьабзэхэм ар ахэлэжьагъ.

Николай Любимовыр Адыгеим и ЛIышъхьэ икъоджэ гупсэ щыIагъ. Хэгъэгум ишъхьафитыныгъэ къаухъумэзэ фэхыгъэ къоджэдэсхэм ясаугъэтэу къуаджэу Улапэ дэтым КъумпIыл Муратрэ арырэ къэгъагъэхэр кIэлъыралъхьагъэх.

ШъолъыритIум япащэхэр Хэгъэгу зэошхом щыфэхыгъэ дзэкIолIхэм зы такъикъэ афэшъыгъуагъэх. Ахэм ячIыпIэгъухэр, КъумпIыл Мурат иIахьылхэу зыцIэ мемориальнэ мыжъобгъум тетхагъэхэр ахэтыгъэх. Мамыр лъэхъаным зэкъош къэхалъэм далъхьэгъагъэхэу зихьадэ къупшъхьэхэр къагъотэжьыгъэ якъоджэдэсхэм афэгъэхьыгъэ саугъэтри а комплексым хэхьэ.

Джащ фэдэу КъумпIыл Муратрэ Николай Любимовымрэ Улапэ щыщ шыухэу Апэрэ дунэе заом хэлэжьагъэхэм ясаугъэт къэгъагъэхэр кIэлъыралъхьагъэх. «Дивизие Iэлым» хэтыгъэ шыухэм ясаугъэт загъэпсыгъэр 2015-рэ илъэсыр ары. Ащ Апэрэ дунэе заом илъэхъан къуаджэу Улапи, Адыгейми ащыпсэугъэхэм лIыхъужъныгъэшхо зэрэзэрахьагъэр къыткIэхъухьэрэ ныбжьыкIэхэм агу къегъэкIыжьы.

Нэужым КъумпIыл Муратрэ Николай Любимовымрэ шъолъыритIумэ зэдэлэжьэныгъэ зэрэзэдыряIэщт лъэныкъохэм алъыIэсыгъэх, ащ пае Адыгэ Республикэм и Правительствэ зычIэт унэм зэдэгущыIэгъухэр щызэдыряIагъэх.Возврат к списку

Наверх