РУС АДЫГ

Псыкъиуным зэрар зэрихыгъэхэм ахъщэ араты

04.08.2017

ЖъоныгъокIэ псыкъиуным зэрар зэрихыгъэхэм апае сомэ миллиони 123-рэ мини 120-у Урысые Федерацием и Правительствэ иIэпэчIэгъэнэ фонд къыхагъэкIыгъэр Адыгеим къыIэкIэхьагъ.

Урысые Федерацием и Правительствэ и Тхьаматэ ащ фэдэ унашъом зэрэкIэтхэжьыгъагъэр шъугу къэтэгъэкIыжьы. Ащ фэгъэхьыгъэу Дмитрий Медведевым Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат зыIокIэм риIогъагъ.

ЖъоныгъокIэ псыкъиуным къыздихьыгъэгъэ тхьамыкIагъохэм ядэгъэзыжьын а мылъкур пэIуагъахьэ. ГущыIэм пае, цIыфхэм зэтыгъо IэпыIэгъу, зимылъку зышIокIодыгъэхэм ахъщэ IэпыIэгъу араты.

Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ Наталья Широковам къызэриIуагъэмкIэ, псыкъиуным зэрар зэрихыгъэ нэбгырэ 4147-мэ ахъщэ IэпыIэгъу аIукIэщт. Нэбгырэ пэпчъ телъытагъэу сомэ мини 10 зырыз, чIэнагъэу ашIыгъэм елъытыгъэу етIани сомэ мин 50 е сомэ мини 100 зырыз аIэкIагъэхьащт.

«Ахъщэр цIыфхэм ясчетхэм къарыхьэу фежьагъ. Тхьамафэр имыкIызэ ахъщэ IэпыIэгъур атырагощэщт. Мы лъэныкъомкIэ Iофхэр зэрэкIорэм Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат гъунэ лъефы», — къыIуагъ Наталья Широковам.

Псыкъиуным ыпкъ къикIыкIэ уащыпсэужьын умылъэкIынэу алъытэгъэ унэхэм арысыгъэхэм сертификатхэр ятыгъэнхэм пае документхэр агъэхьазырыгъэх ыкIи Урысые Федерацием и МЧС ахэр рахьылIагъэх. Республикэм идамбэхэу, илъэмыджхэу, игъогухэу зэщыкъуагъэхэр зыпкъ игъэуцожьыгъэнхэм пае сомэ миллиони 117-рэ къыIэкIэхьанэу джыри Адыгеир мэгугъэ.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы: жъоныгъуакIэм и 25-м къыщегъэжьагъэу и 29-м нэс республикэм ощхышхохэр къызыщещхым, псыхъохэу Лабэ, Щэхъураджэ, Фарзэ, Псынэф лъэшэу зыкъаIэтыгъагъ. Адыгэ Республикэм ипсэупIэ 27-мэ, унэ 780-м ехъумэ, хэпIэ 908-мэ псыр къакIэогъагъ. ЧIыопс тхьамыкIагъом унэ-коммунальнэ хъызмэтымрэ энергетикэмрэ япсэолъи 4-мэ, лэжьэкIупIэ гектари 10-м ехъумэ зэрар арахыгъагъ. Республикэ бюджетым къыхагъэкIыгъэ сомэ мини 10 зырыз зэрар зыхьыгъэхэм аратыгъагъ.Возврат к списку