РУС АДЫГ

ПIалъэр — мэлылъфэгъум и 30-м нэс

04.03.2019

Къолъхьэ тын-Iыхыным пэшIуекIогъэнымкIэ IофшIэныр зэрифэшъуашэу зэхэщэгъэным фэгъэзэгъэ республикэ Комиссием зичэзыу зэхэсыгъоу тыгъуасэ иIагъэм тхьамэтагъор щызэрихьагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Хэбзэгъэуцугъэм къызэригъэнафэу, кадрэхэмкIэ подразделениехэм якъулыкъушIэхэм яхахъохэр ыкIи хъарджхэр зыфэдизхэр (декларациер) къызэрагъэлъагъорэм лъыплъэгъэныр, зэикI къэралыгъо ушэтынхэм ыкIи апшъэрэ еджапIэхэм ачIэхьан гухэлъ зиIэхэм тхылъхэр аIыхыгъэным фытегъэпсыхьэгъэ кампаниехэм язэхэщэн къолъхьэ тын-Iыхыныр къыхэмыхьаным, нэмыкI Iофыгъохэми къэзэрэугъоигъэхэр атегущыIагъэх.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м и Къэралыгъо Совет —Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, республикэм и Премьер-министрэу Александр Наролиныр, федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, хэбзэухъумэкIо къулыкъухэм, муниципальнэ гъэпсыкIэ зиIэ къалэхэм ыкIи районхэм яадминистрациехэм япащэхэр, нэмыкIхэри.

Къолъхьэ тын-Iыхыныр ыкIи нэмыкI хэбзэукъоныгъэхэр профилактикэ шIыгъэнхэмкIэ АР-м и ЛIышъхьэ дэжь щызэхащэгъэ ГъэIорышIапIэм ипащэу ОелIыкъо Юрэ къызэриIуагъэмкIэ, блэкIыгъэ илъэсым телъытэгъэ къэралыгъо IэнатIэ Iут къулыкъушIэхэм яхахъохэр ыкIи хъарджхэр зэрыт декларациер щылэ мазэм и 1-м къыщегъэжьагъэу къатын амал яI. Джащ фэдэу муниципальнэ IэнатIэ зыIыгъхэм е мыщ Iухьэ зышIоигъохэм ежьхэм, яшъхьэгъусэхэм, зыныбжь имыкъугъэ ясабыйхэм яхахъохэр ыкIи хъарджхэр къагъэлъэгъонхэр хэбзэгъэуцугъэм къыдыхэлъытагъ. Ар гъэцэкIагъэ зэрэхъурэм, щыкIагъэхэр дэгъэзыжьыгъэнхэм ГъэIорышIапIэм иIофышIэхэр лъэплъэх.

Декларациер къэзыгъэлъэгъонэу щыт къулыкъушIэхэм шапхъэу щыIэхэр агъэцэкIэнхэ зэрэфаем дакIоу, ГъэIорышIапIэм, ведомствэхэм, муниципалитетхэм мы лъэныкъомкIэ IофшIэныр нахь агъэлъэшын зэрэфаер АР-м и ЛIышъхьэ хигъэунэфыкIыгъ.

— 2018-рэ илъэсым телъытагъэу хахъохэр ыкIи хъарджхэр зэрыт декларациер къэзытын фаехэм мэлылъфэгъум и 30-м нэс пIалъэ яI. Ащ нэс шапхъэу щыIэхэм адиштэу шъуихахъохэр ыкIи хъарджхэр зыфэдизхэр зэрыт зэфэхьысыжьхэр ащ фэгъэзэгъэ къулыкъум IэкIэжъугъэхьанхэ фае, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

ЗэикI къэралыгъо ушэтынхэм ыкIи апшъэрэ еджапIэхэм ачIэхьан гухэлъ зиIэхэм тхылъхэр аIыхыгъэнхэм афытегъэпсыхьэгъэ кампаниехэм язэхэщэн къолъхьэ тын-Iыхыныр къыхэмыхьанымкIэ Iофэу ашIэрэм къытегущыIагъ АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ иминистрэу КIэрэщэ Анзаур. ЗэикI къэралыгъо ушэтынхэм ярегъэкIокIын къолъхьэ тын-Iыхыныр къыхэмыхьаным, мыщ епхыгъэ гумэкIыгъоу къэуцухэрэр псынкIэу дэгъэзыжьыгъэнхэм анаIэ зэрэтетыр ащ къыхигъэщыгъ. Министерствэм ипащэ къызэриIуагъэмкIэ, ЕГЭ-р зыщатыщт чIыпIи 9 республикэм щагъэнэфагъ, ащ щыщэу 3-р — Мыекъуапэ дэтых. Шапхъэу щыIэхэм адиштэу мы кампаниер зэхэщэгъэным, хэбзэукъоныгъэхэр щымыIэнхэм афэшI онлайн видеолъыплъэн шIыкIэр чIыпIэхэм зэкIэми ащагъэфедэщт. Джащ фэдэу нэмыкI шъолъырхэм къарыкIхэу тиреспубликэ ит гурыт еджапIэхэм ачIэхьажьыхэрэм («внешне мигрантхэкIэ» яджэх) япчъагъэ нахь макIэ зэрэхъугъэм мэхьанэшхо иI. 2017-рэ илъэсым шъолъырым иучреждениехэм яя 11-рэ классхэм нэбгырэ 18 аштэгъагъэмэ, 2018-рэ илъэсым а пчъагъэр 12-м нэс къеIыхыгъ. Мы аужырэ илъэситфыр пштэмэ, ЕГЭ-м изэхэщэнкIэ къэгъэлъэгъон анахь дэгъухэр зиIэ шъолъырхэм Адыгеир ахэт.

Адыгеим ит апшъэрэ еджэпIитIум яректорхэу Хъунэго Рэщыдэрэ Къуижъ Саидэрэ нэужым къызэгущыIэхэм, мы лъэныкъомкIэ IофшIэныр зэрэзэхащэрэм изэфэхьысыжьхэр къашIыгъэх, тапэкIэ анахьэу анаIэ зытырагъэтыщтхэр къагъэнэфагъэх.

ЗэикI къэралыгъо ушэтынхэм язэхэщэн, гъэсэныгъэм исистемэ зэрэпсаоу къолъхьэ тынIыхыныр къыхэмыхьаным фэшI IофшIэныр гъэлъэшыгъэн, ащкIэ профильнэ ведомствэм Рособрнадзорым зэпхыныгъэу дыриIэр нахь ыгъэпытэн зэрэфаер АР-м и ЛIышъхьэ хигъэунэфыкIыгъ.

— къолъхьэ тын-Iыхыным тызэрэпэшIуекIон фаем дакIоу, кIэлэеджакIохэм шIэныгъэу аIэкIэлъхэр къаушыхьатыжьын амал яIэным тылъыплъэн, ащкIэ зэрифэшъуашэу IофшIэныр зэхэтщэн фае, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

ЧIыпIэ зыгъэIорышIэжьыным икъулыкъухэм къолъхьэ тын-Iыхыным пэшIуекIогъэнымкIэ Iофэу ашIэрэм, хэбзэгъэуцугъэр зэрагъэцакIэрэм фэгъэхьыгъэу къэгущыIагъэх муниципальнэ гъэпсыкIэ зиIэ «Къалэу Мыекъуапэрэ» «Адыгэкъалэрэ» яадминистрациехэм ялIыкIохэр.

Iофыгъоу зытегущыIагъэхэм япхыгъэу зэхэсыгъом хэлэжьагъэхэм унэшъо гъэнэфагъэхэр ашIыгъэх.Возврат к списку