РУС АДЫГ

Прокурор хъунымкiэ зикандидатурэ къагъэлъэгъуагъэм комиссием дыригъэштагъ

17.03.2017

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат УФ-м и Генеральнэ прокурорэу Юрий Чайкэ АР-м ипрокурор хъунымкIэ къыгъэлъэгъогъэ кандидатурэм хэплъэгъэным фэгъэзэгъэ комиссием изэхэсыгъо зэрищагъ. Iофтхьабзэм хэлэжьагъ Урысыем и Генеральнэ прокурор игуадзэу Юрий Пономаревыр ыкIи мы IэнатIэм IугъэхьэгъэнымкIэ Краснодар краим ипрокурор иапэрэ гуадзэу — Шъачэ ипрокурорэу къагъэлъэгъогъэ Марк Большедворскэр.

Урысыем и Генаральнэ прокурорэу Юрий Чайкэ пшъэрылъэу къыфишIыгъэм диштэу республикэм ипрокурор хъунымкIэ М. Большедворскэм икандидатурэ республикэм игъэцэкIэкIо ыкIи хэбзэгъэуцу къулыкъухэм къызэрахилъхьэрэр Юрий Пономаревым къыIуагъ, ащ къыдырагъэштэнэу закъыфигъэзагъ. Зисэнэхьат хэшIыкIышхо фызиIэ, опытышхо зыIэкIэлъ къулыкъушIэу ар зэрэщытыр, следственнэ органхэм къащыригъажьи, Краснодар краим ипрокурор игуадзэу — Шъачэ ипрокурорэу Iоф зэришIагъэр къыIотагъ.

ХэбзэухъумэкIо къулыкъухэм Iоф ащызышIэрэ пащэхэр охътэ гъэнэфагъэкIэ зэблахъух. Адыгеим ипрокурор IэнатIэ нэмыкI пащэ Iугъэхьэгъэным иуахътэ къэсыгъ. Республикэм ипащэхэм дэгъоу Iоф зэрашIэрэм, мыщ щыпсэухэрэр зэрэзэгурыIожьхэрэм афэгъэхьыгъэ къэбарыбэ зэхэсхыгъ. АР-м ипрокурорэу щытыгъэ Василий Пословскэр нэмыкI шъолъыр агъэкIуагъ. Ащ къыхэкIыкIэ непэ зикандидатурэ къэдгъэлъэгъорэ М.Большедворскэм къыдежъугъэштэнэу тышъущэгугъы, — къыIуагъ Юрий Пономаревым.

АР-м и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр зыгъэцакIэрэм мы кандидатурэм дыригъэштагъ.

Тишъолъыр зыфэдэм Марк Александр ыкъор дэгъоу зэрэщыгъуазэм мэхьанэшхо иI, ащ Iофыр къыгъэпсынкIэщт. Краснодар краим ипрокуратурэ опытэу щызэригъэгъотыгъэр Адыгеим щигъэфедэн зэрилъэкIыщтым щэч хэлъэп. Республикэм икъэралыгъо хэбзэ къулыкъухэм апшъэрылъ шъхьаIэу — законыр ыкIи правопорядкэр къэухъумэгъэнхэм — зикандидатурэ къагъэлъэгъуагъэм ыкIуачIэ зэрэрихьылIэщтым сицыхьэ телъ. Регионым тапэкIэ социальнэ-экономическэ хэхъоныгъэхэр ышIынхэм фэIорышIэщт лъэныкъо пстэумкIи Iоф зэдэтшIэным тэ тыфэхьазыр, — къыхигъэщыгъ КъумпIыл Мурат.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, АР-м ипрокурор хъунымкIэ зикандидатурэ къагъэлъагъорэм тегущыIэгъэным пае АР-м и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат пэщэныгъэ зыдызэрихьэрэ республикэ комиссие зэхащагъ. Адыгеим игъэцэкIэкIо хэбзэ къулыкъухэм ыкIи АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм ялIыкIо нэбгырэ тфырытф ащ хэхьагъэх.

Комиссием хэтхэм зэIухыгъэ шIыкIэм тетэу амакъэ атыгъ ыкIи республикэм ипрокурор хъунымкIэ къагъэлъэгъогъэ кандидатурэм дырагъэштагъ. Зэхэсыгъом зэфэхьысыжьэу фэхъугъэхэр зэрытхэгъэ тхьапэм КъумпIыл Мурат кIэтхэжьыгъ, ар УФ-м и Генеральнэ прокурор IэкIагъэхьащт. Марк Большедворскэр мы IэнатIэм IугъэхьэгъэнымкIэ аужырэ унашъор зышIыщтыр УФ-м и Президент ары.

 

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.Возврат к списку