РУС АДЫГ

МэфэкIым ехъулIэу къызэIуахыгъ

30.12.2019

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат муниципальнэ гъэпсыкIэ зиIэ «Тэхъутэмыкъое районым» тыгъуасэ щыIагъ. Муниципалитетым хэхьэрэ поселкэу Инэм щашIыгъэхэ социальнэ псэуалъэхэм якъызэIухын фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэхэм ахэлэжьагъ, джащ фэдэу кIэлэегъаджэхэм ыкIи общественностым илIыкIохэм аIукIагъ.

Поселкэу Инэм щыпсэухэрэр зэрыгушхонхэ алъэкIыщт псэуалъэхэм джыри зы къахэхъуагъ. Нэбгырэ 1100-мэ ателъытэгъэ гурыт еджапIэу мыщ щагъэпсыгъэр шэпхъэшIухэм адиштэу щыт, ыкIоцIкIи, ищагукIи зэрифэшъуашэу зэтегъэпсыхьагъ. Советскэ Союзым и ЛIыхъужъэу, летчик-космонавтэу А. Березовоим гъэсэныгъэм иучреждениякIэ ыцIэ ехьы.

МэфэкI зэхахьэм хэлэжьагъэх АР-м и Парламент и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, муниципалитетым иадминистрацие ипащэу Шъхьэлэхъо Азмэт, нэмыкIхэри.

Республикэм ипащэ мэфэкI зэхахьэм къыщыгущыIэзэ социальнэ мэхьанэшхо зиIэ еджапIэр къызэрэзэIуахырэмкIэ кIэлэегъаджэхэм, кIэлэеджакIохэм, ны-тыхэм, поселкэм дэсхэм игуапэу къафэгушIуагъ. Гъэсэныгъэм ылъэныкъокIэ шъолъырым пшъэрылъышхохэр зэшIуихынхэу къызэрэпыщылъыр, гурыт еджапIэхэр ыкIи кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэр кIэу ашIынхэ гухэлъ тапэкIи зэрэщыIэр къыхигъэщыгъ.

— Къэралыгъом зэрэпсаоу фэдэу, Адыгеим хэхъоныгъэхэр ышIынхэм, пэрытныгъэ зыIыгъ экономикэ, кIочIэшхо зиIэ инфраструктурэ дгъэпсынхэм фэшI шэпхъэшIухэм адиштэрэ гъэсэныгъэм исистемэ тиIэн фае. Мы гухэлъхэр щыIэныгъэми щыпхырыщыгъэнхэм амалэу тиIэр зэкIэ етэхьылIэ: еджэпIакIэхэр тэшIых, ахэм ящыкIэгъэ оборудованиер ятэгъэгъоты, инновационнэ технологиякIэхэр тэгъэфедэх, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Iофыгъохэу къэуцухэрэр зэшIохыгъэнхэмкIэ къэралыгъом ипащэхэу шъолъырым IэпыIэгъу къыфэхъухэрэм зэрафэразэр КъумпIыл Мурат къыхигъэщыгъ. Къоджэ чIыпIэхэм хэхъоныгъэ ашIыным фэгъэхьыгъэ зэхэсыгъо УФ-м и Президентэу Владимир Путиным мы еджэпIакIэм зэрэщызэхищагъэм мэхьанэшхо зэриIагъэр республикэм ипащэ хигъэунэфыкIыгъ.

Гъэсэныгъэм иучреждениякIэу нэбгырэ 1100-рэ зычIэфэщтым ишIуагъэкIэ поселкэр зыщыкIэрэ чIыпIэхэр дэгъэзыжьыгъэхэ зэрэхъущтыр, зы сменэкIэ еджэнхэ амал кIэлэеджакIохэм яIэ зэрэхъущтыр анахь шъхьаIэу щыт.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, 2021-рэ илъэсым зыныбжь илъэси 100 хъущт гурыт еджапIэу N 2-р зыдэщыт чIыпIэм дэжь мы псэолъакIэр щашIыгъ. ПсэолъэшI IофшIэнхэр зыгъэцэкIагъэр пшъэдэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «Форвард» зыфиIорэр ары. Проектым игъэцэкIэн сомэ миллион 719-м ехъу пэIуагъэхьагъ. ЗэкIэмкIи ащ квадратнэ метрэ мин 20-м ехъу илъ, къатищэу зэтет. Лъэпкъ проектэу «Гъэсэныгъ» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу агъэпсыгъ. ЕджапIэм спортзали 2, библиотекэр, актовэ зал цIыкIур ыкIи иныр, шхапIэр, кIэлэеджакIохэм апае кабинет 44-рэ, къулыкъушIэ псэолъэ 38-рэ къыдыхэлъытагъэх. Джащ фэдэу щагум дэтых футбол ешIапIэр, волейбол ыкIи баскетбол площадкэхэр, нэмыкIхэри.Возврат к списку