РУС АДЫГ

Республикэм социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэ зэришIыщтым тегущыIагъэх

13.02.2017

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат ООО-у «Инвестиционнэ-консалтинговэ компаниеу «АВ» зыфиIорэм илIыкIохэм — консорциумым идиректорэу Алексей Крыловскэмрэ ушэтынхэмкIэ идиректорэу Андрей Ефремовымрэ бэмышIэу адыриIэгъэ зэIукIэгъум стратегическэ планированиемкIэ системэр республикэм зэрэщызэхащэщтым епхыгъэ Iофыгъохэм щатегущыIагъэх.

ЗэIукIэгъум джащ фэдэу хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ Наталья Широковар, Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэ игуадзэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ Сапый Вячеслав, Адыгэ Республикэм экономикэ хэхъоныгъэмрэ сатыумрэкIэ иминистрэ игуадзэу Ворэкъо Хьалимэт.

Республикэм исоциальнэ-экономикэ политикэкIэ лъэныкъо шъхьаIэхэр, пIэлъэ кIыхьэхэм ателъытэгъэ гухэлъхэр, пшъэрылъхэр, Адыгэ Республикэм социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэ езыгъэшIыщт Стратегием икъыхэхынкIэ шIэгъэн фаехэр агъэнэфагъэх.

Мы документым Iоф дашIэу заублагъэр 2015-рэ илъэсыр ары. 2016-рэ илъэсым нэкъокъонымкIэ ыкIи хэхъоныгъэ ышIынымкIэ республикэм амалэу иIэхэр зэхафыгъагъэх. Мыгъэ Стратегием икъыхэхын иятIонэрэ чэзыу Iоф дашIэщт, ащ ипроект зэхэгъэуцогъэн фае.

«Хэхъоныгъэ зэрашIыщт лъэныкъор тэрэзэу къызэрэхахырэм елъытыгъэщт яIофшIэнкIэ гъэхъагъэу ашIыщтхэри. Республикэм хэхъоныгъэ ышIын зэрилъэкIыщт лъэныкъохэр, проектхэр гъэнэфэгъэнхэм мэхьанэшхо иI. Ахэр пхырытщыхэзэ, пIэлъэ кIыхьэм телъытэгъэ пшъэрылъышхохэр зэшIотхынхэ тлъэкIыщт. Апэрэ чэзыоу Стратегиер зытегъэпсыхьагъэр цIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ зыкъегъэIэтыгъэныр ары. Ащ пае социальнэ лъэныкъом, экономикэм хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэн, Адыгеим щыпсэунхэмкIэ ыкIи Iоф щашIэнымкIэ нахь амал дэгъухэр афызэхэщэгъэнхэ фае», — хигъэунэфыкIыгъ КъумпIыл Мурат.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцакIэрэм зэрилъытэрэмкIэ, мы лъэхъаным республикэм хэхъоныгъэ ышIыным пае къэралыгъо стратегическэ гъэIорышIэным исистемэу шIогъэшхо къэзытырэр иIэн фае.

Стратегическэ планированиемкIэ предложениехэр къахьыгъэх ООО-у «Инвестиционнэ-консалтинговэ компаниеу «АВ» зыфиIорэм испециалистхэм. Ахэм зэралъытэрэмкIэ, экономикэм хэхъоныгъэ ышIынымкIэ Адыгеим амалышIухэр иIэх. Ар чIыпIэ Iэрыфэгъум щыс, транспорт инфраструктурэ дэгъуи иI.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцакIэрэм зэрилъытэрэмкIэ, Стратегием икъыхэхын хабзэм икъулыкъухэр зэкIэ, общественностым, бизнесым, наукэм ялIыкIохэр нахь чанэу къыхэлэжьэнхэ фае.Возврат к списку