РУС АДЫГ

ПсэупIэ сертификатхэр аратыжьыгъэх

19.05.2018

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат республикэм щыпсэухэрэ унэгъо ныбжьыкIэ 70-м ехъумэ псэупIэ сертификатхэр тыгъуасэ аритыжьыгъэх. Мы купым къыхиубытэхэрэм псэукIэ амалэу яIэхэр нахьышIу ашIыным фытегъэпсыхьэгъэ программэхэм ягъэцэкIэн къыдыхэлъытагъэу ар щытыгъ.

ГушIогъо зэхахьэм хэлэжьагъэх федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, АР-м и Премьер-министрэу Александр Наролиныр, Мыекъуапэ имэрэу Андрей Гетмановыр, министрэхэм я Кабинет хэтхэр, муниципальнэ образованиехэм япащэхэм ащыщхэр, нэмыкIхэри.

АР-м и ЛIышъхьэ Iофтхьабзэм пэублэ псалъэ къыщишIызэ сертификатхэр къызфагъэшъошэгъэ пстэуми игуапэу къафэгушIуагъ. О уиунэ уиIэныр анахь шъхьаIэу зэрэщытыр ыкIи апэрэ псэупIэу зэбгъэгъотыгъэр сыдигъуи гум къызэринэжьырэр къыIуагъ.

— Къэралыгъо социальнэ политикэм игъэцэкIэн къыдыхэлъытагъэу унэгъо ныбжьыкIэхэм псэукIэ амалэу яIэхэр нахьышIу ашIынхэ алъэкIыныр пшъэрылъ шъхьаIэу щыт. 2018-рэ илъэсым республикэм щыпсэурэ унэгъо 284-рэ мы программэхэм ахэлажьэх. Ащ зэкIэмкIи сомэ миллион 200-м ехъу апэIутэгъахьэ. НыбжьыкIэхэм IэпыIэгъу афэхъугъэным, псэукIэ амалхэу яIэхэр нахьышIу шIыгъэнхэм, ягумэкIыгъохэр дэгъэзыжьыгъэнхэм тапэкIи тынаIэ атедгъэтыщт. Мыщ фэдэ гушIогъо зэIукIэгъухэр джыри нахьыбэрэ зэрэзэхэтщэщтхэм ыкIи мы программэхэм ягъэцэкIэн къыдыхэлъытагъэу псэупIэ зэзыгъэгъотыгъэхэм япчъагъэ нахьыбэ зэрэхъущтым сицыхьэ телъ. Непэрэ Iофтхьабзэм къекIолIэгъэхэ унэгъо ныбжьыкIэхэм сабыйхэр зэращапIухэрэм гур къыдещае, ащ тыщэгушIукIы, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Джащ фэдэу сабыищ е нахьыбэ зэрысхэ унагъохэм тапэкIи IэпыIэгъу зэрафэхъущтхэр, псэупIэхэр зыщашIыщтхэ чIыгу Iахьхэр зэраратыщтхэр АР-м и ЛIышъхьэ ипсалъэ къыщыхигъэщыгъ. Куп зэфэшъхьафхэм къэралыгъо IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэным, социальнэ пшъэрылъхэр гъэцэкIэгъэнхэм республикэм мэхьанэшхо щыраты, цIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ нахьышIу шIыгъэныр ащ илъэныкъо шъхьаI.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэхэм ыкIи псэупIэ сертификатхэр зэратыжьыгъэхэм ащыщхэр къэгущыIагъэх, сыд фэдэрэ лъэныкъокIи IэпыIэгъу къафэхъухэрэ АР-м и ЛIышъхьэ, министрэхэм я Кабинет, муниципальнэ образованиехэм япащэхэм афэрэзагъэх. Программэхэм яшIуагъэкIэ гухэлъэу яIэхэр щыIэныгъэм щыпхыращынхэ амал яIэ зэрэхъугъэр ахэм къаIуагъ.

Мы мафэм агъэгушIуагъэхэм ащыщ «Адыгэ макъэм» иIофышIэу Шъхьэлэхъо Светэ иунагъуи. Зэшъхьэгъусэ ныбжьыкIэхэм сабыищ зэдапIу, зэгурыIоныгъэ ыкIи шъхьэкIэфэныгъэ азыфагу илъэу зэдэпсэух.

— ПсэукIэ амалхэу тиIэхэр нахьышIу тшIынхэ зэрэтлъэкIыщтым лъэшэу тигъэгушIуагъ, тыгу къыдищэягъ. Унэгъо ныбжьыкIэр ылъэ пытэу теуцонымкIэ анахь шъхьаIэу щытыр ар зэрысыщт псэупIэ иIэныр ары. Непэ къытатыгъэ сертификатыр ащ фэIорышIэщт. Мы Iофыгъом изэшIохын къыхэлэжьэгъэ пстэуми, анахьэу республикэм ипащэ, къэлэ администрацием тафэраз. Мыщ фэдэ фыщытыкIэм кIуачIэ къытеты, ыпэкIэ тылъыкIотэным, нахьышIум ыкIи хэхъоныгъэм тафэкIоным тыфещэ, — къыIуагъ Светэ.Возврат к списку