РУС АДЫГ

Тинахьыжъхэм IэпыIэгъу афэхъугъэным фытегъэпсыхьагъ

31.07.2019

Лъэпкъ проектэу «Демографием» къыдыхэлъытэгъэ шъолъыр программэу «ЛIэуж нахьыжъхэр» зыфиIорэр зэрифэшъуашэу зэшIохыгъэным фэшI цIыфхэм социальнэ фэIо-фашIэхэр афэзыгъэцакIэхэрэ гупчэхэм апае Адыгеим автомобили 10 къыщэфыгъ. Тинахьыжъхэм социальнэ ыкIи медицинэ IэпыIэгъу тэрэз ягъэгъотыгъэным ар фэIорышIэщт.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат мэфэкI шIыкIэм тетэу автотранспортыр тыгъуасэ муниципальнэ образованиехэм аритыжьыгъ.

Мыщ фэгъэхьыгъэ зэхахьэу Адыгеим и Правительствэ и Унэ дэжь щыкIуагъэм хэлэжьагъэх АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, УФ-м и Къэралыгъо Думэ АдыгеимкIэ идепутатэу Хьасанэкъо Мурат, АР-м и ЛIышъхьэрэ министрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэу ТхьакIущынэ Мурат, республикэм и Премьер-министрэу Александр Наролинымрэ ащ игуадзэу Наталья Широковамрэ, министрэхэм я Кабинет хэтхэр, депутатхэр, муниципалитетхэм япащэхэр, нэмыкIхэри.

Адыгеим и ЛIышъхьэ республикэм къыIэкIэхьэгъэ техникакIэр зэригъэлъэгъугъ ыкIи социальнэ пшъэрылъхэр гъэцэкIэгъэнхэмкIэ автопаркым зэрэхахъорэм мэхьанэшхо иIэу ылъытагъ. Машинэхэр зэратыхэрэм республикэм ипащэ афэгушIуагъ. IэпыIэгъоу арагъэгъотыгъэр тинахьыжъхэм, республикэм щыпсэухэрэм яфэIо-фашIэхэр зэрифэшъуашэу гъэцэкIэгъэнхэм фэIорышIэн зэрэфаер къыхигъэщыгъ.

— Адыгеим щыпсэухэрэм псэукIэ амалэу аIэкIэлъыр нахьышIу шIыгъэным тишъыпкъэу тыпылъ. 2019-рэ илъэсым щегъэжьагъэу мы лъэныкъомкIэ IофшIэныр нахь дгъэлъэшыгъэ — хэхъоныгъэм тыфэзыщэщтхэ лъэпкъ проектхэм ягъэцэкIэн тыфежьагъ. ТицIыфхэм япсауныгъэ къэухъумэгъэныр, къэхъухэрэм япчъагъэ нахьыбэ хъуным, джащ фэдэу шъолъырым щыпсэухэрэм къагъашIэрэм хэгъэхъогъэным такъыфэкIоныр – джары анахьэу тынаIэ зытедгъэтын фаер ыкIи пшъэрылъ шъхьаIэу зыфэдгъэуцужьыхэрэр. А пстэури щыIэныгъэм щыпхырыщыгъэным фэIорышIэн фае лъэпкъ проектэу «Демографиер», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Лъэпкъ проектым игъэцэкIэн чIыпIэшхо щызыубытырэр тинахьыжъхэм IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэныр ыкIи ахэм щыIэкIэ- псэукIэ амалэу аIэкIэлъхэр нахьышIу шIыгъэныр ары. Мы пшъэрылъым игъэцэкIэн къыдыхэлъытагъэу машинакIэхэр къащэфыгъэх. Ащ пэIухьэгъэ сомэ миллион 19-р федеральнэ гупчэм къытIупщыгъ.

Автомобильхэр аужырэ шапхъэхэм адештэх, системэу «ЭРА-ГЛОНАСС» зыфиIорэр ахэт, джащ фэдэу сэкъатныгъэ зиIэхэр итIысхьанхэмкIэ Iэрыфэгъух. Муниципалитетхэм ащыIэхэ цIыфхэм яфэIо-фашIэхэр зыгъэцакIэхэрэ зэхэубытэгъэ гупчэхэм автотранспортыр атырагощагъ. Мыекъопэ районым чIыпIэшхо зэриубытырэм, ипсэупIэхэр Iудзыгъэхэу зэрэщысхэм къыхэкIэу ащ автомобилитIу ратыгъ, адрэхэм зэкIэми зырыз.

Мы мафэхэм машинэхэм яIофшIэн рагъэжьэщт. Джащ фэдэу илъэс 65-м ехъу зыныбжьхэу къоджэ псэупIэхэм ащыпсэухэрэр медицинэ учреждениехэм ящэлIэгъэнхэм фытегъэпсыхьэгъэ пилотнэ проектым игъэцэкIэн техникакIэр фэIорышIэщт.

— Тинахьыжъхэм псауныгъэ пытэ ыкIи щыIэкIэшIу яIэным анахьэу тынаIэ тедгъэтын фае. Ащ фытегъэпсыхьагъэхэ пшъэрылъхэр зэшIохыгъэхэ зэрэхъурэм сэ сшъхьэкIэ сылъыплъэщт, — къыхигъэщыгъ КъумпIыл Мурат.

Лъэпкъ проектхэм ягъэцэкIэн къыдыхэлъытагъэу республикэр къэгъэлъэгъон гъэнэфагъэхэм акIэхьаным фытегъэпсыхьэгъэ Iофтхьабзэхэм шIуагъэ къатыным мэхьанэшхо зэриIэр Адыгеим и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ, ащ епхыгъэу министрэхэу Мырзэ Джанбэчрэ Мэрэтыкъо Рустемрэ пшъэрылъхэр афишIыгъэх.Возврат к списку