РУС АДЫГ

Бюджетым къыщыдалъытагъ

19.01.2018

Адыгеим ипащэхэм анаIэ зытетыр муниципальнэ образованиехэм язэтегъэпсыхьан. Мы илъэсым бюджет пстэуми якъэкIуапIэхэм а гухэлъхэм апэIухьащт ахъщэр къахагъэкIыщт.

Адыгэ Республикэм псэолъэшIынымкIэ и Министерствэ къызэритыгъэмкIэ, общественнэ чIыпIэхэмрэ щагухэмрэ язэтегъэпсыхьан епхыгъэ IофшIэнхэм мылъкоу апэIухьащтыр «Джырэ уахътэм диштэрэ къалэр» зыфиIорэ федеральнэ проектэу анахь мэхьанэ зэратыхэрэм ащыщым игъэцэкIэн диштэу къыхагъэкIыщт. Шъугу къэтэгъэкIыжьы: къэралыгъо программэм мы илъэсым муниципальнэ образовании 4 хэлэжьэщт. Ахэр: къалэу Мыекъуапэ, Адыгэкъал, псэупIэхэу Инэмрэ Яблоновскэмрэ.

Ащ нэмыкIэу мы илъэсымкIэ Адыгэ Республикэм ибюджет къыщыдалъытагъ республикэм икъэлэ ыкIи ирайон пстэуми язэтегъэпсыхьан епхыгъэ IофшIэнхэм апэIухьащт ахъщэ тедзэр. ГущыIэм пае, общественнэ чIыпIэхэмрэ щагухэмрэ язэтегъэпсыхьанкIэ федеральнэ программэм диштэу 2018-рэ илъэсым сомэ миллиони 108,5-рэ къыхагъэкIыщт. Ащ щыщэу Мыекъуапэ сомэ миллион 71,7-рэ, адрэ муниципалитети 3-мэ сомэ миллион 12,2-рэ зырыз апэIуагъэхьащт.

Программэм къыдилъытэрэ ахъщэм нэмыкIэу республикэм ибюджет общественнэ чIыпIэхэм язэтегъэпсыхьан пае джыри ахъщэ къыщыдалъытагъ, Мыекъуапэ — сомэ миллион 80, Адыгэкъалэрэ республикэм ирайони 7-рэ — сомэ миллиони 5 зырыз.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъуВозврат к списку