РУС АДЫГ

Зэпхыныгъэу зэдыряIэр лъыгъэкIотэгъэнэу

22.07.2020

Тыгъуасэ АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат къэралыгъо корпорациеу, псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтым зэхъокIыныгъэхэр фэшIыгъэнхэмкIэ Фондым ипащэу Константин Цициным зэIукIэгъу дыриIагъ.Республикэм ихэбзэ гъэцэкIэкIо органхэмрэ Фондымрэ зэпхыныгъэ зэдыряIэу Iоф зэрэзэдашIэщтым ахэр тегущыIагъэх. АР-м и ЛIышъхьэ корпорацием ипащэ Адыгеим къызэреблэгъагъэм, псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтым фытегъэпсыхьэгъэ федеральнэ программэхэр тишъолъыр щыпхырыщыгъэнхэмкIэ IэпыIэгъу зэрэхъурэм афэшI зэрэфэразэм къыкIигъэтхъыгъ.

— БэшIагъэу ыкIи шIуагъэ къытэу Фондым Iоф дэтэшIэ. ПсэупIэ-коммунальнэ хъызмэтым ылъэныкъокIэ Iофыгъоу щыIэхэм япхырыщынкIэ IэпыIэгъу сыдигъокIи къытеты. Зэпхыныгъэу зэдытиIэм ишIуагъэу фэтэрыбэу зэхэт унэхэм ягъэкIэжьынкIи, жъы хъугъэу зэхэоным нэсыгъэ унэхэм ачIэсхэм ягъэкощынкIи республикэм щызэшIохыгъэ хъурэр макIэп. Урамхэм, унэхэм, щагухэм ятеплъэ зэхъокIыныгъэшIухэр афэхъух. ЦIыфхэм ахэр алъэгъух ыкIи, анахь шъхьаIэр, ахэлэжьэнхэу амал яI, — къыIуагъ АР-м и ЛIышъхьэ.

ЦIыфхэм япсэукIэ нахьышIу шIыгъэным фэIорышIэрэ Iофтхьабзэхэр тишъолъыр щыпхырыщыгъэнхэмкIэ республикэмрэ Фондымрэ ащ тетэу тапэкIи Iоф зэдашIэным зэрэщыгугъырэри КъумпIыл Мурат къыхигъэщыгъ.

Константин Цициным зэпхыныгъэу зэдыряIэм социальнэ мэхьанэ зэриIэм, зэхэоным нэсыгъэ унэхэм ачIэсхэм ягъэкощын, фэтэрыбэу зэхэт унэхэм, коммунальнэ инфраструктурэм ягъэкIэжьын афэгъэхьыгъэ программэхэр икъоу ыкIи игъом пхырыщыгъэнхэр Iофышхоу зэрэщытым къакIигъэтхъыгъ.

— Iоф зызэдатшIэрэр бэшIагъэ, ащкIэ опыт макIэп тиIэр, арышъ, ар тапэкIи лъыдгъэкIотэн фае. Жъы хъугъэ унэу, зэхэоным ищынагъо зышъхьащытхэм цIыфэу ачIэсхэр охътабэ темышIэзэ гъэкощыгъэнхэ фае. Ар социальнэ Iофышхоу щыт. Ау а программэм тыкъыщыуцущтэп. НэмыкIэу пшъэрылъэу тиIэр бэ, ахэри зэдэдгъэцэкIэщтых, — къыIуагъ Фондым ипащэ.

Нэужым КъумпIыл Муратрэ Константин Цицинымрэ зыхэлэжьэгъэхэ зэхэсыгъом Адыгэ Республикэмрэ псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтым зэхъокIыныгъэхэр фэшIыгъэнхэмкIэ Фондымрэ тапэкIэ Iоф зэрэзэдашIэщтым нахь игъэкIотыгъэу щытегущыIагъэх. Ащ видеоконференцие шIыкIэм тетэу Фондым илIыкIохэр, АР-м иминистрэхэм я Кабинет хэтхэр, муниципальнэ образованиехэм япащэхэр хэлэжьагъэх.

Жъы хъугъэ унэу зэхэоным нэсыгъэхэм ачIэсхэм ягъэкощын фэгъэхьыгъэ программэр пIалъэу ащ къыщыдэлъытагъэм нахьыжьэу зэрэзэфашIыжьыщтым фэгъэхьыгъэ зэзэгъыныгъэм лъэныкъуитIур зэдыкIэтхагъ.Возврат к списку