РУС АДЫГ

Красногвардейскэ районым пэщакIэ иIэ хъугъэ

03.07.2020

Красногвардейскэ районым инароднэ депутатхэм я Совет тыгъуасэ сессиеу иIагъэм районым ипащэ щыхадзыгъ. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат а Iофтхьабзэм хэлэжьагъ.

Депутатхэр кандидатуритIумэ: муниципальнэ образованиеу «Красногвардейскэ къоджэ псэупIэм» ипащэу Дмитрий Гавришрэ муниципальнэ образованиеу «Красногвардейскэ районым» ипащэ ипшъэрылъхэр зыгъэцакIэу Гъубжьэкъо Темуррэ якандидатурэхэм ахэплъагъэх.

Кандидатхэм япрограммэхэм депутатхэр нэIуасэ зафашIыхэ нэуж шъэф голосованиер зэхащагъ. Депутатхэм азыныкъо нахьыбэмэ амакъэ фати, Красногвардейскэ районым ипащэу хадзыгъэр Гъубжьэкъо Темур ары.

Адыгеим и ЛIышъхьэ районым ипэщакIэ фэгушIуагъ, муниципалитетым хэхъоныгъэ езыгъэшIыщт пшъэрылъ заулэ фигъэнэфагъ.

«Зэпахырэ узым районым тхьамыкIагъоу къыфихьыгъэм икIэуххэр непэ дэгъэзыжьыгъэнхэ фае: къиныгъоу къафыкъокIыгъэхэмкIэ цIыфхэм IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэн, экономикэ Iофыгъо заулэ гъэцэкIэгъэн фае. Ахэр зэкIэ псынкIэу зэшIохыгъэнхэу щыт Iофых. Зэпахырэ узым шъолъырхэм яэкономикэ зэрарэу рихырэр нахь макIэ шIыгъэнымкIэ федеральнэ гупчэм амалхэр зэрехьэх. Ащ паекIэ Адыгеим ыкIуачIи, иамали зэкIэ зэригъэуIугъэх. КIэух дэгъум тэ тыщыгугъын зытлъэкIыщтыр республикэ гупчэми, муниципалитетхэми нахь шIуагъэ къытэу Iоф ащашIэ зыхъукIэ ары», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Республикэм и ЛIышъхьэ шъхьафэу зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, цIыфхэм апашъхьэкIэ социальнэ пшъэрылъэу яIэхэр игъом агъэцэкIэнхэм мэхьанэшхо иI. Къэралыгъо программэхэмрэ проектхэмрэ къадыхэлъытэгъэ Iофтхьабзэхэри зэрахьанхэ фае. Бюджет мылъкур игъом ыкIи шIуагъэ къытэу гъэфедэгъэн зэрэфаеми сессием игугъу щашIыгъ.

«Хэгъэгум иIэшъхьэтетхэм мылъкушхо къыхагъэкIы, фэдэ къыхэмыкIыгъэу шъолъырхэм IэпыIэгъушхо къараты. Экономикэр зынэсыгъэгъэ лъэгапIэм тедгъэуцожьын зэрэфаем нэмыкIэу, нахь псынкIэуи кIэухышIухэм тафэкIон фае. Районым ипэщэ пстэуми ар япшъэрылъ. Районым инвестициехэр къыхягъэлъхьэгъэнхэр пшъэрылъ шъхьаIэхэм ащыщ. IофшIэпIэ чIыпIакIэхэр зэхэщэгъэнхэ, чIыпIэ бюджетым хахъоу иIэм зыкъегъэIэтыгъэн фае. Зыпкъ итэу хэхъоныгъэ ышIынымкIэ районым амалышIухэр иIэх, ахэр икъоу къызфэгъэфедэгъэнхэ фае», — хигъэунэфыкIыгъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ.

КъумпIыл Мурат къызэриIуагъэмкIэ, Красногвардейскэ районым иадминистрацие, псэупIэхэм япащэхэр, депутатхэр зэгурыIохэу зэдэлэжьэнхэу щыт.Джащ фэдэу цIыфхэр гъэпсын IофшIэнхэм къахагъэлэжьэнхэ, муниципальнэ образованием лъэпкъ, дин зэгурыIоныгъэр щагъэпытэн фае. Республикэм ипащэхэр сыдигъуи фэхьазырых ищыкIэгъэ IэпыIэгъур ахэм арагъэгъотыным. ГущыIэм пае, узэдэлажьэмэ бэ бгъэхъэн зэрэплъэкIыщтыр зэпахырэ узым Красногвардейскэ районым зыкъызыщештэм аIэ зэкIэдзагъэу Iоф зэрашIагъэм къыгъэлъэгъуагъ.

Гъубжьэкъо Темур Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэрэ Красногвардейскэ районым инароднэ депутатхэм я Совет хэтхэмрэ цыхьэ къызэрэфашIыгъэмкIэ тхьашъуегъэпсэу ариIуагъ, пшъэрылъэу къыфашIыхэрэм ягъэцэкIэн кIуачIэу иIэр зэрэрихьылIэщтыр къыIуагъ.

Депутатэу ХьэнапIэ Айтэч къуаджэу Хьатикъуае дэсхэм ацIэкIэ республикэм и ЛIышъхьэ тхьэуегъэпсэу сессием къыщыриIуагъ ошъум тхьамыкIагъоу къыздихьыгъэхэм ядэгъэзыжьынкIэ IэпыIэгъу къызэраритыгъэм фэшI: республикэм ипащэ пшъэрылъ зэрафишIыгъэм тетэу оперативнэ штаб мыщ щызэхащэгъагъ, охътэ кIэкIым къыкIоцI гъэцэкIэжьын IофшIэнхэр щызэшIуахыгъэх.

«ТхьамыкIагъо къызыхъукIэ, зэкIэ тызэкъоуцон ыкIи къиныгъохэр зэдызэпытчын фае», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

 Возврат к списку