РУС АДЫГ

ПсэупIэхэр арагъэгъотыгъэх

11.04.2017

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат тыгъуасэ Мыекъопэ районым щыIагъ. Поселкэу Тульскэм щашIыгъэ къатищэу зэтет унэу фэтэр 21-рэ зыхэтым икъызэIухын фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэм ар хэлэжьагъ. Зянэ-зятэ зимыIэжьхэм ащыщхэу чэзыум хэтыгъэхэм мы мафэм псэупIэ сертификатхэр аратыжьыгъэх.

Федеральнэ ыкIи чIыпIэ хэбзэгъэуцугъэхэм ягъэцэкIэн къыдыхэлъытагъэу, зянэ-зятэ зимыIэжьхэм мы унэм хэт фэтэрхэр атырагощагъэх. ПсэолъакIэр аужырэ шапхъэхэм адештэ, зэрифэшъуашэу зэтегъэпсыхьагъ. Зянэ-зятэ зимыIэжьхэм ыкIи алъыплъэн зышъхьащымытыжьхэм апае 2016-рэ илъэсым мыщ фэдэ уни 2 кIэу ашIыгъ. АР-м и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцакIэрэм иIэпыIэгъукIэ охътэ кIэкIым къыкIоцI фэтэрыбэу зэхэт ящэнэрэ унэр муниципалитетым щагъэуцугъ. Джы унищыр зыхэхьэрэ район цIыкIу гъэпсыгъэ хъугъэ. Фэтэрхэм ящэфын пэIухьэгъэ ахъщэр республикэ бюджетым къыхахыгъ.

ГушIогъо зэхахьэм хэлэжьагъэх АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, министрэхэм я Кабинет хэтхэр, Мыекъопэ районым иадминистрацие ипащэу Алексей Петрусенкэр, псэупIэ зэратыщтхэр, нэмыкIхэри.

АР-м и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцакIэрэр зэхахьэм къыщыгущыIэзэ псэупIэ сертификатхэр зэратырэ пстэуми къафэгушIуагъ, ахэмкIэ непэ мэфэкI шъыпкъэу зэрэщытыр хигъэунэфыкIыгъ.

— Социальнэ пшъэрылъхэр дгъэцэкIэнхэр анахь мэхьанэшхо зиIэ лъэныкъохэм ащыщ. Ащ хэхьэ зянэ-зятэ зимыIэжьхэм, алъыплъэн зышъхьащымытыжьхэм яфэIо-фашIэхэр зэшIохыгъэнхэр. КъызэIутхырэ унэр ащ фэIорышIэщт. Мыщ ишIын фэгъэзэгъэ псэолъэшIхэм тафэраз, ахэм яшIогъэшхо къытэкIыгъ. Непэ псэупIэ зиIэ хъугъэхэр ныбжьыкIэх, республикэм инеущырэ мафэ лъагъэкIотэщт, арышъ, ахэм IэпыIэгъу тафэхъун, алъэ тедгъэуцонхэ фае. ИлъэситIу горэкIэ узэкIэIэбэжьымэ, мы программэм игъэцэкIэнкIэ гумэкIыгъохэр щыIагъэх, ау республикэм ихэбзэ къулыкъухэм, муниципалитетхэм, нэмыкIхэм яIо зэхэлъэу зэрэзэдэлэжьагъэхэм ишIуагъэкIэ ахэр дэгъэзыжьыгъэхэ хъугъэ. Итхъухьагъэм диштэу непэ типшъэрылъхэр тэгъэцакIэх. 2017-рэ илъэсым зянэ-зятэ зимыIэжь нэбгыри 174-мэ псэупIэхэр ядгъэгъотыщтых. ТапэкIи мы IофшIэныр лъыдгъэкIотэщт, чэзыум хэт пстэуми ящыкIэгъэ фэтэрхэр яIэнхэм тынаIэ тедгъэтыщт. Ныбджэгъу лъапIэхэр, псауныгъэ шъуиIэу, гъэхъагъэхэр шъушIыхэзэ шъуищыIэныгъэ гъогу шъукъырыкIонэу, шъуныбжьыкIэшъ, зэкIэми унэгъо дахэхэр шъушIэнхэу, шъуисабыйхэр шъупIунхэу шъуфэсэIо, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат. ПсэупIэ сертификатхэр зянэ-зятэ зимыIэжьхэм, алъыплъэн зышъхьащымытыжьхэм аратыжьыгъэх. Ахэм ащыщхэр къэгущыIагъэх, мыщ фэдэ шIухьафтын къафэзышIыгъэ пстэуми афэрэзагъэх.

КъумпIыл Муратрэ псэупIэ зэрагъэгъотыгъэхэм ащыщэу Кристина Худяковамрэ кусэ плъыжьыр зэпаупкIи, мэфэкI шIыкIэм тетэу унакIэр къызэIуахыгъ. Ар ыкIоцIкIэ зэрэзэтегъэпсыхьагъэр зэрагъашIэмэ ашIоигъоу унэгъо ныбжьыкIэхэм ащыщ пащэхэр ихьэкIагъэх. КъумпIыл Мурат ылъэгъугъэм осэшIу фишIыгъ, псэупIэ зэратыгъэхэм унагъомкIэ къашъхьэпэщт шIухьафтынхэр афишIыгъ.

— ЫпэкIэ къызэрэсIуагъэу, зянэ-зятэ зимыIэжьхэм, алъыплъэн зышъхьащымытыжьхэм яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэм тынаIэ тедгъэтыщт. Мы районым щыпсэурэ нэбгыри 9-мэ Мыекъуапэ фэтэрхэр ащыфэтщэфыщтых. ПсэупIэ зэттынэу къызытефэхэрэм зэкIэми яфэIо-фашIэхэр зэшIотхыщтых, — къыIуагъ зэфэхьысыжьхэр къышIызэ КъумпIыл Мурат.

АР-м и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцакIэрэр цIыфэу къэзэрэугъоигъэхэм ахэхьагъ, ахэм гущыIэгъу афэхъугъ. Муниципалитетым тапэкIи хэхъоныгъэхэр ышIынхэм, иинфраструктурэ зэтегъэпсыхьэгъэным зэрэпылъыщтхэр пытагъэ хэлъэу ариIуагъ. Мы илъэсым поселкэу Гъозэрыплъэ гъэстыныпхъэ шхъуантIэр ращэлIэнэу зэрагъэнафэрэр, зашъохэрэ псыр, нэмыкI Iофыгъохэр зэшIохыгъэнхэм анаIэ зэрэтырагъэтыщтыр ариIуагъ.

— ШIуагъэ къэзытырэ программэхэм зэкIэми тахэлажьэ. Iофэу тшIэрэр зыфэгъэхьыгъэр, тицIыфхэм щыIэкIэ-псэукIэ амалэу яIэхэр нахьышIу шIыгъэныр, къагъашIэрэм хэгъэхъогъэныр ары. Мы лъэныкъомкIэ зэшIотхыгъэр макIэп, ау демографием ылъэныкъокIэ Iофхэм язытет джыри тигъэразэрэп. Зидунай зыхъожьыхэрэм япчъагъэ нахь макIэ хъуным, сабыеу къэхъухэрэм ахэгъэхъогъэным мэхьанэшхо яI, — къыIуагъ кIэухым КъумпIыл Мурат.

ЯIофшIэн осэшIу фишIыгъ

Мы мэфэ дэдэм АР-м и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцакIэрэр зэфэшIыгъэ Iахьзэхэлъ обществэу «Радуга» зыфиIорэм щыIагъ.

ХъызмэтшIапIэр анахьэу зыфэгъэзагъэр гъэфэбапIэхэм хэтэрыкIхэр къащигъэкIыныр ары. Ащ ипащэу Джарымэкъо Хъызыр къызэриIуагъэмкIэ, джырэ уахътэм чIыгу гектари 6 фэдиз аIыгъ. Ащ томатхэр, нэшэбэгур, щыбжьыир, салат зэфэшъхьафхэр ащагъэтIысхьэх. ЗэкIэмкIи нэбгыри 109-мэ Iоф щашIэ, ахэм ягурыт лэжьапкIэ сомэ мин 16,5-м кIахьэ. 2016-рэ илъэсым хъызмэтшIапIэм хэтэрыкI тонн 1703-рэ фэдиз къыхьыжьыгъ. Продукциеу ащагъэм сомэ миллиони 101-рэ тефагъ. Бюджет зэфэшъхьафхэм, фондхэм хэбзэIахьхэр арагъэхьагъэх. ЧIыгоу аIыгъым зыхагъахъокIэ, хэтэрыкIэу къахьыжьырэр нахьыбэ ашIын амал зэряIэщтыр хъызмэтшIапIэм ипащэ къыIуагъ.

ГъэфэбапIэхэм къащагъэкIырэ хэтэрыкIхэр шэпхъэшIухэм адештэх, ядохимикатхэр агъэфедэхэрэп. Биологическэ пкъыгъохэр Голландием ыкIи Израиль къаращых. КъагъэкIыгъэр Москва, Краснодар, Шъачэ ыкIи Адыгеим ащаIуагъэкIых. Гухэлъэу щыIэхэм ащыщ мы къэкIорэ илъэси 5-м къыкIоцI гектар 1,5-м телъытэгъэ гъэфэбапIэм ыкIи пхъэшъхьэ-мышъхьэхэр зыщаIыгъыщтхэ псэуалъэм яшIын.

КъумпIыл Мурат хъызмэтшIапIэр къыплъыхьагъ, хэтэрыкIэу къагъэкIыхэрэм язытет, яIэшIугъэ осэшIу афишIыгъ.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.

Сурэтхэр А. Гусевым тырихыгъэх.Возврат к списку