РУС АДЫГ

Адыгеим игъогухэм зызэрарагъэушъомбгъущтым тегущыIагъэх

24.12.2020

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ Урысые Федерацием транспортымкIэ иминистрэ игуадзэу, Федеральнэ гъогу агентствэм ипащэу Андрей Костюкрэ тыгъуасэ Москва зэIукIэгъу щызэдыряIагъ.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэ игуадзэу, Адыгэ Республикэм иофициальнэ лIыкIоу Урысые Федерацием и Президент дэжь щыIэ ТхьакIущынэ Мурат, Адыгэ Республикэм псэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, унэ-коммунальнэ, гъогу хъызмэтымкIэ иминистрэу Валерий Картамышевыр, Урысые Федерацием транспортымкIэ и Министерствэ и Департаментэу гъогу хъызмэтым къэралыгъо политикэр щыпхырызыщырэм ипащэ игуадзэу Дмитрий Лаптевыр, Федеральнэ гъогу агентствэм автомобиль гъогухэм ягъэпсынкIэ ыкIи ягъэфедэнкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Андрей Шиловыр.

 

Лъэпкъ проектэу «Щынэгъончъэ ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэрэ автомобиль гъогухэр» зыфиIорэр республикэм зэрэщагъэцакIэрэм, гъогу-транспорт инфраструктурэм зызэрэщырагъэушъомбгъурэм зэIукIэгъум щатегущыIагъэх.

Мы лъэныкъомкIэ республикэм Iофэу щашIагъэхэм КъумпIыл Мурат къатегущыIагъ. Зигугъу къэтшIыгъэ лъэпкъ проектыр илъэситIу хъугъэ республикэм зыщагъэцакIэрэр. МыщкIэ Адыгеир шъолъыр анахь дэгъу 12-мэ ясатырэ хэуцуагъ. Урысые Федерацием ивице-премьерэу Марат Хуснуллиным шэкIогъум лъэпкъ проектымкIэ пэрытныгъэ зыIыгъхэм дипломхэр къафигъэшъошагъэх.

Лъэпкъ проектэу «Щынэгъончъэ ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэрэ автомобиль гъогухэр» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу километрэ 69,5-рэ зикIыхьэгъэ автомобиль гъогухэу регион, чIыпIэ мэхьанэ зиIэхэр шапхъэхэм адиштэу агъэпсыгъэх. Гъогу 70-мэ асфальт-бетоныр атыралъхьагъ, видеокамерэ 56-рэ гъогухэм атырагъэуцуагъ.

«Мы илъэсым лъэпкъ проектымкIэ пшъэрылъхэр планым тышъхьадэкIэу дгъэцэкIагъэх. 2021-рэ илъэсым зэшIотхын фэе IофшIэнхэм джыдэдэм тафе-

жьагъ, километрэ 17-м ехъу зикIыхьэгъэ автомобиль гъогухэм яIахьэ 11 тэгъэцэкIэжьы. Урысые Федерацием и Правительствэ иIэпэчIэгъэнэ фонд щыщэу сомэ миллиони 165,5-рэ а гухэлъхэм апае къыхагъэкIыгъ», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгеим и ЛIышъхьэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, республикэр непэ фэхьазыр 2021-рэ илъэсымкIэ лъэпкъ проектым къыщыдэлъытэгъэ пшъэрылъхэр ипIалъэм къыпэу ыгъэцэкIэнхэу, 2022 — 2023-рэ илъэсхэм ателъытэгъэ лъэпкъ проектым игъэцэкIэн къихьащт илъэсым фежьэнэу. АщкIэ ищыкIэгъэ проект документациер республикэм ыгъэхьазырыгъах. Адыгеим и ЛIышъхьэ Федеральнэ гъогу агентствэм ипащэ елъэIугъ лъэпкъ проектыр ипIалъэм къыпэу агъэцэкIэным пае мылъкур нахь псынкIэу къатIупщыным епхыгъэ Iофыгъом хэплъэнхэу.

 

Къалэу Мыекъуапэ къэзыухьэрэ автомобиль гъогум ишIын епхыгъэ Iофыгъоми зэIукIэгъум щыхэплъагъэх. 2009-рэ илъэсым гъогу километри 9 агъэпсыгъ. Я 2-рэ чэзыур километри 10,4-рэ, я 3-рэ чэзыур километри 7,5-рэ мэхъу. 2021 — 2023-рэ илъэсхэм автомобиль гъогум ия 3-рэ чэзыу агъэпсынэу рахъухьэ. Проектыр псынкIэу агъэцакIэ. Мы проектым мэхьанэшхо иI Мыекъуапэ игъогухэм ащызекIорэ автомобильхэр нахь макIэ шIыгъэнхэмкIэ.

«Урысые Федерацием и Правительствэрэ Урысыем транспортымкIэ и Министерствэрэ IэпыIэгъушIу къытаты. Ащ ишIуагъэкIэ республикэм игъогухэм язытет нахьышIу шIыгъэнымкIэ федеральнэ гупчэм пшъэрылъэу къытфишIыгъэхэр псынкIэу зэшIотхынхэ, шъолъырымкIэ мэхьанэшхо зиIэ инфраструктурэ псэуалъэхэр дгъэпсынхэ тэлъэкIы», — къыIуагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зэIукIэгъум икIэуххэм къатегущыIэзэ.

 Возврат к списку