РУС АДЫГ

ШэпхъэшIухэм адиштэу зэтырагъэпсыхьагъ

30.12.2019

Поселкэу Инэм щашIыгъэ псэолъакIэхэм ащыщ атлетикэ онтэгъум изали. Мыщ икъызэIухын фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэм хэлэжьагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Республикэм ипащэ игъусагъэх федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, Адыгеим и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, спортымкIэ заслуженнэ мастерэу, Олимпиадэ джэгунхэм текIоныгъэ къащыдэзыхыгъэ Чыржьын Мухьарбый.

Адыгеим и ЛIышъхьэ зэхахьэм пэублэ псалъэ къыщишIызэ, мыщ фэдэ псэолъэ зэтегъэпсыхьагъэ яIэ зэрэхъугъэмкIэ спортсменхэм ыкIи тренерхэм игуапэу къафэгушIуагъ.

— Спортым хэхъоныгъэ ышIыныр, мэхьанэшхо зиIэ зэнэкъокъухэм тиспортсменхэм текIоныгъэр ыкIи хагъэунэфыкIхэрэ чIыпIэхэр къащыдахынымкIэ амалышIухэр яIэныр — джары анахьэу тынаIэ зытедгъэтын фаер. АщкIэ пстэуми щысэ зытырахын алъэкIыщтыр тиспортсмен цIэрыIоу Чыржьын Мухьарбый ары. Тикъэралыгъо, тиреспубликэ ацIэ чыжьэу зыгъэIущтхэ спортсмен цIэрыIохэр залыкIэу къызэIутхыгъэм къызэрэчIэкIыщтхэм сицыхьэ телъ. Мыщ зыщызгъасэхэрэм текIоныгъэ дахэхэр къыдахынхэу сафэлъаIо, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Атлетикэ онтэгъум имызакъоу, спорт лъэпкъ зэфэшъхьафхэм апыщагъэхэ спортсменхэм тапэкIи IэпыIэгъу зэрафэхъущтхэр республикэм ипащэ хигъэунэфыкIыгъ. УФ-м атлетикэ онтэгъумкIэ и Федерацие зэзэгъыныгъэу дашIыгъэм диштэу мы спорт лъэпкъым шъолъырым хэхъоныгъэ щишIынымкIэ амалышIухэр къызэритырэр къыхигъэщыгъ.

Къэзэрэугъоигъэхэм шIуфэс гущыIэхэмкIэ зыкъафагъэзагъ Чыржьын Мухьарбыйрэ Родион Бочковымрэ. Атлетикэ онтэгъум, спортым зэрэпсаоу хэхъоныгъэ ашIынымкIэ Адыгеим и ЛIышъхьэу зишIогъэшхо къязыгъэкIырэм къыфэрэзагъэх.

Адыгеим изаслуженнэ тренерэу Роман Казаковым ыгъасэхэрэ атлетхэм къатыгъэ мастер-классым къэзэрэугъоигъэхэр еплъынхэ амал яIагъ. Ащ ыуж КъумпIыл Мурат спортсменхэм якIолIагъ, ахэм гущыIэгъу афэхъугъ. Родион Бочковым олимпийскэ путевкэ къыдихынэу ыкIи Токио гъэхъэгъэшIухэр щишIынхэу фэлъэIуагъ.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, квадратнэ метрэ 400 фэдиз зэрылъ спорт псэуалъэм ишIын блэкIыгъэ илъэсым шышъхьэIум рагъэжьагъ. Проектым игъэцэкIэн сомэ миллиони 8,5-рэ, спорт псэуалъэхэм ящэфын сомэ миллиони 2,7-рэ апэIуагъэхьагъ.Возврат к списку