РУС АДЫГ

ЦIыфхэм ящыIакIэ нахьышIу хъуным пай

14.06.2017

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Муратрэ ПАО-у «Газпром» зыфиIорэм и ГъэIорышIапIэ и Тхьаматэу Алексей Миллеррэ Санкт-Петербург зэIукIэгъу щызэдыряIагъ. Зэдэлэжьэныгъэм фэгъэхьыгъэ Зэзэгъыныгъэм тегъэпсыхьагъэу республикэм газыр зэрэIэкIахьэрэм иIофыгъохэм атегущыIагъэх.

ЗэрэхагъэунэфыкIыгъэмкIэ, 2005 — 2016-рэ илъэсхэм «Газпромым» Адыгеим ипсэупIэхэр зэзыпхырэ газрыкIопIэ 13 щигъэпсыгъ, ахэм якIыхьагъэ километри 152,4-рэ фэдиз мэхъу. Зэхэубытагъэу сомэ миллиард фэдиз а гухэлъым пэIухьагъ. Республикэм газэу къыIэкIахьэрэр процент 69,3-рэ хъущтыгъэмэ, мыщ ишIуагъэкIэ ар процент 91,8-м нэсыгъ (Урысыем — гурытымкIэ процент 67,2-рэ зэрэхъурэр).

2017-рэ илъэсым ащ фэдэ газрыкIуапIэхэр Красногвардейскэ, Мыекъопэ ыкIи Шэуджэн районхэм «Газпромым» ащишIын мурад иI. Джэджэ, Красногвардейскэ районхэм газрыкIопIитф ащышIыгъэным тегъэпсыхьэгъэ проект-сметэ документацием мы лъэхъаным компанием Iоф дешIэ, джащ фэдэу Тэхъутэмыкъое, Шэуджэн районхэм атегъэпсыхьагъэу проектищмэ язэхэгъэуцон фежьэщтых.

Мы лъэхъаным анахь зигъо Iофыгъоу къэуцугъэхэм ащыщ газыр зыIэкIэхьанэу щытхэм ягъэхьазырын. ГущыIэм пае, 2011-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу газрыкIопIэ сетэу агъэпсыгъэр процент 63,4-рэ мэхъу, ащ дакIоу фэтэрхэу ыкIи псэупIэхэу газыр зыIэкIэхьащтхэм япроцент 24,6-рэ ащ фэхьазыр.

Алексей Миллеррэ КъумпIыл Муратрэ Адыгеим газыр гъэстыныпхъэу щыгъэфедэгъэнымкIэ амалэу щыIэхэм атегущыIагъэх. НепэкIэ республикэм газыр аIэкIэзгъэхьэрэ автомобиль станциеу зы ныIэп Iоф щызышIэрэр, ар «Газпромым» ий ыкIи Мыекъуапэ дэт. Компанием рихъухьагъ ащ фэдэ станциеу тIу джыри ышIынэу, республикэм икъэлэ шъхьаIи ащ фэдэ дигъэуцонэу.

«Программэм къыдилъытэрэ Iофтхьабзэхэр шIуагъэ хэлъэу зэрэзэшIотхыхэрэм къыхэкIэу Адыгеир хэгъэгум инэмыкI шъолъырхэм ялъытыгъэмэ анахь дэгъоу газыр зыIэкIахьэхэрэм ащыщ хъугъэ — процент 92-рэ фэдиз, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат. — ГазгощыпIэ сетьхэр нахьыбэ шIыгъэнхэмкIэ IофшIэным зетэгъэушъомбгъу, республикэм проценти 100-м нэсэу газыр IэкIэгъэхьэгъэным епхыгъэ пшъэрылъхэр зэшIохыгъэ зэрэхъущтхэм тыдэлажьэ. А Iофыгъом зэшIохыкIэу фэхъущтым бэкIэ елъытыгъ цIыфхэм ящыIакIэ зыфэдэщтыри. Республикэм ихэхъоныгъэкIи, инвестициехэр нахьыбэу къихьанхэмкIи мэхьэнэ гъэнэфагъэ ащ иIэу щыт. Тэхъутэмыкъое районэу псынкIэу хэхъоныгъэ зыфэхъурэм анахьэу етIани мы Iофыгъор анахь шъхьаIэхэм ащыщэу къыщэуцу, сыда пIомэ псэупIэхэм ящыкIагъэр газгощыпIэ системэм амалэу иIэхэм ашъхьадэкIыгъ». Возврат к списку