РУС АДЫГ

КъумпIыл Мурат Астрахань дэт Федеральнэ гупчэм иврач шъхьаIэ дыриIэгъэ зэIукIэгъур

15.03.2017

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат къалэу Астрахань IофшIэным епхыгъэу зыщэIэм, гу-лъынтфэ хирургиемкIэ Федеральнэ гупчэм иврач шъхьаIэу Дмитрий Тарасовым зэIукIэгъу ды риIагъ. ЗэдэгущыIэгъум илъэхъан уахътэм диштэрэ медицинэ IэпыIэгъу цIыфхэм ятыгъэным ылъэныкъокIэ язэдэлэжьэныгъэ джыри нахь зэрагъэпытэщтым тегущыIагъэх.

Гупчэр щыIэ зыхъугъэм къыщыублагъэу Адыгеим илъэс къэс гу-лъынтфэ узхэр зиIэ нэбгыри 150-рэ фэдиз Астрахань ыгъакIощтыгъэ. Лъынтфэхэм, къадэхъугъэу е нэужым яIэ хъугъэ гуузхэм мыщ щяIа зэх.

КъумпIыл Мурат Федеральнэ гупчэм ипащэ пIэлъэ кIыхьэм къыкIоцI зэдэлэжьэныгъэу зэдыряIагъэм пае зэрэфэразэр къыIуагъ ыкIи Адыгеим икIыхэрэм анаIэ къызэратетрэр, Гупчэм иврачхэри иIофышIэхэри IэпэIэсэныгъэ ин зыхэлъ цIыфхэу зэрэщытхэр къыхигъэщыгъ.

Дмитрий Тарасовым къыIуагъ тапэкIи республикэм дэлэжьэнхэм зэрэфэхьазырхэр. Ар зыфэгъэхьы гъэр Адыгеим къикIыхэрэм яIэзэнхэ къодыер арэп, опытэу яIэмкIэ респуб ликэм ис врачхэми яхъожьынхэм зэрэфэхьазырхэр къыхигъэщыгъ.

Мыщ дэжьым къэIогъэн фае Адыгэ Республикэм псауныгъэм икъэухъу мэнкIэ исистемэ амалэу иIэхэм зэ рахахъорэм къыхэкIэу нэмыкI чIыпIэ хэм къащяIэзэнхэу агъакIохэрэм яп чъагъэ къызэрэщыкIэрэр. Аужырэ илъэсым нэбгырэ 837-мэ республикэм имедицинэ учреждениехэм уахътэм диштэрэ оборудованиер къызфагъэфедэзэ IэпыIэгъу къащаратыгъ.Возврат к списку